Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Østbirk Skole (0.-9.klasse), og daginstitutionsdistriktet Østbirk henvisende til den integrerede daginstitution Skovhuset. Østbirk huser desuden aktuelt 9 kommunale dagplejere, og yderligere en børnehave.
Centralt i Østbirk ligger også plejeboliger i Plejecenter Birkebo.

Trafikplanlægning

Tilkørslen til området sker via Torpvej. Området stiforbindes via den tilstødende lokalplan sydfor, til de østliggende stisystemer der fører til skolen.

I forbindelse med tilslutningen af det nye boligområde til Torpvej, skal det eksisterende fortov langs østsiden af Torpvej udbygges så det får forbindelse med tilslutningen af vej- og stianlægget i det nye boligområde. Vejbelysningen skal tilsvarende udbygges.

Vandområde- & Natura 2000 planer

Natura 2000

Lokalplansområdet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i og omkring lokalplansområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø.

Arealet, som skal byggemodnes, anvendes i dag til en græsafgrøde.

Lokalplansområdet vurderes derfor ikke at have nogen værdi som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i et planlagt separatkloakeret opland og der skal derfor ikke udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Regn- og spildevand skal derfor holdes adskilt.
Det skal sikres, at der indenfor lokalplanområdet friholdes det nødvendige areal til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af regnvand, før det ledes til recipient.
Det planlagte kloakprojekt skal godkendes af Horsens Kommune, Team Spildevand. Ansøgning om udledning af regnvand skal indsendes til Team Spildevand på mail: spildevand@horsens.dk

Den maksimale befæstelsesgrad for områder med tæt-lav bebyggelse er 0,55.
For områder med åben-lav bebyggelse er den maksimale befæstelsesgrad 0,35.
Øges befæstelsen i forhold til ovennævnte skal regnvand forsinkes forholdsmæssigt eller nedsives på egen matrikel.

Det tilladelige afløbstal skal udregnes jævnfør tillæg 22 til Spildevandsplan 2012 – 2015 for Horsens Kommune.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Nationale interesser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet varmeforsynes med kollektiv varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Østbirk Vandværk.

Spildevand

Spildevand fra området tilsluttes SAMN Forsynings ledningsnet og sanitært spildevand ledes til Rensning på Horsens Centralrenseanlæg.

Regnvand

Området separatkloakeres. Regnvand ledes til regnvandsbassin, der etableres i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet.

Ved befæstelse af området øges risikoen for oversvømmelse i forbindelse med skybrud for de nedstrøms liggende huse. I henhold til retningslinje 8.1.2 og 8.1.3 i Kommuneplanen skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan for området. Heri skal bygherre bl.a. redegøre for, at lokalplanen ikke medfører en øget oversvømmelsesrisiko både op- og nedstrøms lokalplanområdet.

Bygherre skal med en konkret løsning for håndtering af regnvand fra området demonstrere, hvordan både hverdagsregn og skybrudsvand håndteres, så det ikke giver skader.

Indenfor lokalplanområdet findes der i dag en blue spot lavning på 465 m3. Dette volumen skal som minimum bevares i den valgte løsning til håndtering af regnvand fra området.