Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plandata.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Skovkanten i den sydlige del af lokalplanområdet

Baggrund for lokalplanen

En privat lodsejer har anmodet Horsens Kommune om at udarbejde et forslag til en lokalplan, for et boligområde i den sydøstlige del af Østbirk.

Lokalplanafgrænsningen omfatter matr. 11ap og en del af 11af, Østbirk By, Østbirk. Området udgør en del af kommuneplanens rammeområde 36BO09 til boligformål og en lille del af 36OF03, i den sydøstlige del af Østbirk.

Lokalplanområdet har en attraktiv placering tæt på en stor integreret institution, skole med 0.-9. årgang, sportsaktiviteter og andre fritidstilbud.

Planlægningen vil sikre et attraktivt område, der kan imødekomme den forventede befolkningstilvækst og tilflytning til Østbirk.

Bebyggelsen udlægges til 36 åben-lav boliger. Boligerne vil blive opført i op til 2 etager med max. 8,5 meters højde. Lokalplanen vil sikre fælles friarealer samt stiforbindelser til og fra eksisterende boligbebyggelse i nærområdet. 

Skråfoto med lokalplanområdet og nærliggende aktiviteter

Ansvarlig medarbejder: RASI

KS 1: JENE