Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål, at:
 
1.1 fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som åben-lav bebyggelse.
 
1.2 tilpasse bebyggelsen til landskabet gennem en bebyggelsesplan, materialeholdning og terræntilpasning.
 
1.3 overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.
 
1.4 sikre det nødvendige bassinanlæg og vej- og stiadgang hertil.
 
1.5 fastsætte maksimale befæstelsesgrader.
 
1.6 varetage klimahensyn, herunder lokalplanen kan håndtere regnvand på terræn ved kraftige regnhændelser og at oversvømmelsesrisici ikke forøges i områderne omkring lokalplanen. 
 
1.7 sikre det beskyttede dige.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 11ap og en del af 11af, Østbirk By.
 
2.2 Lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til helårsboliger, grønne friarealer, samt veje og stier.
 
3.2 Der kan indenfor området indpasses nødvendige mindre bygningsanlæg i op til 30 m² til fællesforsyningsanlæg m.m.
 
3.3 Der er adgang til lokalplanområdets veje og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
3.4 Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.
 
3.5 Området må anvendes til fælles friarealer, hvor der opføres regnvandsbassin.

Redegørelse

Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund.
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

4.1 Udstykningen skal følge strukturen på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
4.2 Grunde til åben-lav boliger må kun udstykkes med en mindstegrundstørrelse på 700 m2. Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til åben-lav.
 
4.3 Andele af veje og fællesarealer kan ikke medregnes i grundarealet ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Redegørelse

Åben-lav bebyggelse består af fritliggende enfamilie-huse.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Monbjergvej. Ved tilslutningen til Monbjergvej hæves krydsfladen.
 
5.2 Til Monbjergvej og stamvejen må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende
grunde/parceller. De enkelte parcelhusgrunde må kun have direkte vejadgang til boligvejene.
der anlægges i overensstemmelse med strukturene på kortbilag 3, fremtidige forhold.
 
5.3 Der skal udlægges arealer til stamvej, boligveje og stier efter strukturen på kortbilag 3, fremtidige forhold.
 
5.4 Alle veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.
 
5.5 Stierne er på kortbilag 3, fremtidige forhold, angivet som henholdsvis A-B, C-D og E-F.
 
5.6 Der skal fra boligvejene sikres adgang til det udlagte regnvandsbassin i en bredde af minimum 3 m.
 
5.7 Stier som angivet "sti med fast belægning" på kortbilag 3, fremtidige forhold skal udlægges  en stibanebredde på minimum 2 m. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.
 
5.8 Stier som angivet "grussti" på kortbilag 3, fremtidige forhold skal udlægges i en bredde på minimum 2 m.
 
5.9Stierne i området skal forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

5.10 Ved vejtilslutninger og kryds skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.
 
5.11 Stamvejen udlægges på min. 11,5 m. Boligvejene udlægges i en samlet bredde på min. 7,5 meter og en 5,5 meter bred kørebane.
 
5.12 Som illustreret på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne mv.), jf. vejreglerne. Stianlæg der udmunder i vendepladser skal udformes, så der tages højde for sikkerheden for cyklister og fodgængere.
 
5.13 Vej- og stiprojektet skal tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til Horsens Kommunes "Information om bygge- og anlægsopgaver").
 
5.14 Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den ønskede/skiltede hastighed, hvilket bl.a. kan medføre, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 
5.15 Veje skal anlægges, så de kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, så vandet ikke forvolder skader på bygninger, veje og tekniske anlæg. Skybrudsveje med kontrolleret afstrømning, skal forbindes til regnvandsbassiner inde i området. 
 

Redegørelse

1.       Primære lokalveje (Stamveje), udlægges i en bredde på 11,5-15,5 m:
a.       5,5-6 m kørebaneareal,
b.       2-3 m rabatareal langs begge vejsider
c.       2-3 m yderrabat mellem fortov og tilstødende parceller og/eller grønne fællesarealer.
 
2.       Sekundære lokalveje (Boligveje) udlægges i en bredde på min. 7,5 m:
a.       5,5 m kørebaneareal,
b.       min. 1-2 m rabatareal langs begge vejsider

6.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse.

Redegørelse

Kravene har udgangspunkt i Horsens Kommunes vejledende parkeringsnorm.

7.1 Området forsynes med fjernvarme.
 
7.2 Området forsynes med vand fra vandværket i Østbirk.
 
7.3 Området skal separatkloakeres. 
 
7.4 Der skal etableres vejbelysning iht. vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den udarbejdes iht. Horsens Kommunes belysningsplan.
 
7.5 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. 
 
7.6 Stier med fastbelægning, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal have belysning.
 
7.7 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området. Belysningen skal være nedadrettet

8.1 Bebyggelsen skal følge princippet der er vist på Kortbilag 4, illustrationsplanen. 
 
8.2 Bebyggelsen må opføres i max. 2 etager og i max. 8,5 m højde. 
 
8.3 Bebyggelsesprocenten for ejendomme til åben-lav bebyggelse må højst være 30.

8.4 Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 m i forhold til terræn efter byggemodningen.
 
8.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere skel end 1 m fra skel. Undtaget herfra er dog terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.
 
8.6 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35 for åben-lav bebyggelse. Overstiger befæstelsen 0,35 for åben-lav skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

8.7 Der må til regnvandsbassinet etableres pumpestation med tilhørende el- og ventilationsskab.

Redegørelse

Det tilstræbes at bevare det naturlige terræn. I forbindelse med vejprojektet og regnvandshåndteringen, kan der dog være behov for terrænregulering, der overstiger +/- 0,5 m, herunder også at tilrette de tilstødende grunde.
På parceller gælder det, at grundejer skal placere bebyggelse, belægninger og udføre terrænregulering (max +/- 0,5 meter) så diffus strømning på terræn og/eller i render optimeres i forhold til at aflede vandet med fald væk fra bygninger og i retning af villaveje og stamveje. Jf. kortbilag 5, vandhåndteringsplan under skitser.

 
Befæstelsesgraden er den andel af grunden, som er bebygget eller belagt med fliser og lignende, som gør at regnvand ikke nedsiver naturligt. Bestemmelsens formål er at sikre, at en del af grunden altid vil udgøre mulighed for naturlig nedsivning. Ved høje befæstelsesgrader opstår der oftere problemer med overfladevand. 
For eksempel kan en grund på 800 m² til åben-lav bebyggelse bebygges og befæstes med 280 m² (hus, indkørsel, terrasser mv.). De øvrige 520 m² af grunden må ikke bebygges/befæstes med materialer, der hindrer nedsivning, med mindre regnvandet håndteres på egen grund.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort, gråt eller rødt tagmateriale som skifer, pap, beton eller tegl. Drivhuse er undtaget. 
 
9.2 Bebyggelsens facader skal udføres i tegl, natursten og/eller træ. Tegl kan være som blank mur eller vandskuret eller pudset. Ved pudsede overflader kan underlaget være andet end tegl og natursten, f.eks. beton. Drivhuse er undtaget. 
Til skure og garager samt til mindre bygningsdele, såsom gavltrekanter, udhæng, stern mv., må der anvendes fibercementplank. 
 
9.3 Bebyggelsens facader, herunder gavltrekanter, udhæng, stern, døre og vinduer mv. må ikke udføres i klare signalfarver.
 
9.4 Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.
 
9.5 Der må kun opsættes solceller på sorte tage.
 
9.6 Tekniske installationer, som f.eks. varmepumper, skal afskærmes og integreres i bygningens arkitektur.
 
9.7 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer.

10.1 Anlæg til regnvandshåndtering i fællesarealerne skal udformes så de naturligt indgår i de grønne arealer og kan f.eks. udføres som åbne grøfter/trug. Langs veje og stier kan synlig regnvandshåndtering ske i grøfter, trug eller faste vandrender, f.eks. af beton.
Lokalplanområdet skal indrettes til at kunne håndtere regnvand på terræn/håndtere vand fra ekstreme regnhændelser. Indenfor lokalplanområdet skal der etableres et bassin til håndtering af regnvand. Regnvandsbassinet dimensioneres til at kunne håndtere en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 5  år.  (T=5) og med et maksimalt afløbstal på 0,7 l pr. reduceret ha oplandsareal.
På kortbilag 5, vandhåndteringsplan under skitser fremgår det, hvor vandet skal strømme inde i lokalplanområdet, hvor det skal strømme hen og hvor der er diffus overløb.
 
10.2 En del af regnvandsbassinet skal etableres med permanent vandspejl.
 
10.3 Området klimatilpasses ved at håndtere vand via områdets naturlige strømningsveje, hvor terrænet giver gode muligheder for at håndtere regnvand kontrolleret på terræn og derved undgå skader inde i og omkring lokalplanområdet. 

10.4 Der skal udlægges fælles friarealer, som følger principperne på Kortbilag 4, Illustrationsplan.
  
10.5 Der skal plantes vejtræer langs stam- og boligveje.
 
10.6 Der skal etableres en bræmme af beplantning, langs Monbjergvej, inden for området "bræmme" på kortbilag 3, fremtidige forhold. Bræmmen skal udlægges med grupper af hjemmehørende arter af træer og buske.
 
10.7 Der skal etableres grupper af hjemmehørende arter af træer og buske i det sydvestlige hjørne, inden for området "beplantning" på kortbilag 3, fremtidige forhold. 
 
10.8 De øvrige fælles friarealer omkring boligvejene udlægges i græs, som vist i princippet på Kortbilag 4, illustrationsplan. Der kan plantes spredte grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af buske og træer samt indrettes lege- og opholdspladser på fællesarealerne.
 
10.9 Hegn i naboskel samt hegn mod vej, sti og fællesarealer skal være levende hegn.
Hegn i skel mod vej, sti og fællesarealer skal plantes min. 30 cm inde på egen grund.
 
10.10 Diget, der er vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, må ikke fjernes. Der må heller ikke rodfræses eller graves i det. Undtaget er gennembrud ved stiadgang C-D. 
 
10.11 Det vandlidende areal, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal udbygges/etableres som et permanent vandhul. 

Redegørelse

Der kan blive stillet krav om at regnvandsbassinet skal etableres med en øget gentagelsesperiode, hvis vandhåndteringsplanen viser det er nødvendigt.
Befæstes den enkelte matrikel mere end 0,35 skal regnvand fra den overskridende del håndteres på egen grund f.eks. ved nedsivning eller forsinkes før det ledes til det offentlige/fælles spildevandsanlæg.
Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan overgår diget fra landzone til byzone, og diget vil herved ikke længere være omfattet af Museumslovens beskyttelse. Digets beskyttelse er derfor varetaget af lokalplanen. 

11.1 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner.
 
11.2 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.
 
11.3 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før de i § 5 nævnte veje og stier er anlagt.
 
11.4 Den i § 10,5, 10,6 og 10,7 nævnte beplantning skal være etableret senest første vækstsæson efter sidste bolig er taget i brug.
 
11.5 Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før afværgeforanstaltning mod støj og vildfarne kugler fra Østbirk Skytteforenings skydeklub er etableret.

Redegørelse

Det er muligt at udskyde etablering af beplantning til førstkommende udplantningssæson, hvis bebyggelsen ønskes taget i brug på en tid at året, som er uegnet til udplantning ift. vækstbetingelser.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.
 
12.2 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
 
12.3 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.
 
12.4 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.
 
12.5 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.
 
12.6 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens kommune.

13.1 Private servitutter der er uforlignelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Ingen bestemmelser

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke at en hidtil lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte.
  
15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
 
15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven