Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Østbirk Skole og Daginstitution Østbirk. I Østbirk ligger desuden pleje- og ældreboligerne, Birkebo. 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Natura 2000

Lokalplansområdet ligger ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i og omkring lokalplansområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed og spidssnudet frø.

Lokalplansområdet er i dag landbrugsjord i omdrift.

Lokalplansområdet vurderes derfor ikke at have nogen værdi som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

o   skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder

o   indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området”

Skydebane

Østbirk Skydeklub ligger lige syd for lokalplanområdet, og skal ikke begrænses i sit omfang med denne lokalplan. Grundet stigende aktivitet, fra sæsonen 2018 havde Østbirk Skytteforening aktivitet på banen 2 gange om ugen, det samme er gældende for 2019, og sandsynligvis også fremadrettet”.

Det er en forudsætning i lokalplanen at bygherre etablerer afværgeforanstaltninger i forhold til sikkerhed og støj, jf. gældende regler

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i planlagt separatkloakeret opland E110. Regnvand fra lokalområdet ledes til regnvandsbassin, hvor en del af regnvandet nedsiver, og hvor en del udledes til Hansted Å via SAMN Forsynings ledningsnet og udløb E13UR. Regnvandsbassinet skal etableres indenfor lokalplanområdet.

Den maksimale befæstelsesgrad i lokalplanområdet, hvor der etableres åben-lav bebyggelse, er fastsat til 0,35 jf. Tillæg nr. 22 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015.

Hvis strømningsretningen ved overløb fra bassinet kan betyde, at nedstrømsliggende værdier er i fare, vil der blive stillet krav om en forøget gentagelsesperiode for overløb fra regnvandsbassinet.

Projektherre skal udarbejde en vandhåndteringsplan i forhold til skybrudsregn, samt en ansøgning om udledning af regnvand til SAMN Forsynings regnvandsledning. Horsens Kommune, Teknik og Miljø udarbejder tilladelse til udledning.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Områdeklassificering

Med baggrunde i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

Nationale interesser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet varmeforsynes med fjernvarme.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Østbirk Vandværk.

Spildevand

Spildevand fra området tilsluttes SAMN Forsynings ledningsnet og ledes til rensning på Horsens Centralrenseanlæg.

Regnvand

Bygherre skal udpege den mest kritiske flaskehals i skybrudsløsningen og levere en ”worst case beregning” i henhold til rummelighed og afstrømningsevne.

Regnvand fra området skal ledes til et regnvandsbassin, der etableres i den sydlige del af lokalplanområdet. Herfra nedsiver en del af regnvandet og en del udledes til SAMN Forsynings regnvandsledning, hvorfra det udledes til Hansted Å. Det skal sikres at SAMN Forsyning har kørefast adgang hele vejen rundt om bassinet i forbindelse med vedligehold og oprensning af bassinet.