Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Højvangsskolen og daginstitutionsdistriktet Højvang med børnehuset Evigglad på Esvej, som nærmeste integrerede daginstitution.

Trafikplanlægning

Vejen inden for lokalplanområdet har vejnavnet Hyrdetasken.

Ringvej Syd

Trafik 2030 indeholder en videreførelse af Ringvej Syd mellem Bjerrevej og Horsens Havn. Store dele af linjeføringen har indgået i region- og kommuneplanlægningen i mere end 25 år. Dette er videreført i Kommuneplanen.

Retningslinjen i Kommuneplanen foreskriver: ”Der skal ske en videreførelse af Ringvej Syd, fra Bjerrevej til Bollervej, som har til formål at lede den gennemkørende trafik uden om Horsens by og aflaste Bollervej og Bjerrevej. Der skal sikres krydsningsmuligheder langs omfartsvejen”. Linjeføringer er vist i Kommuneplanen og ligger sydøst for lokalplanområdet..

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35 for så vidt angår åben/lav bebyggelse og 0,55 for så vidt angår tæt-lav bebyggelse. Overskrides befæstelsesgraden skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden overholdes.

Regnvandet ledes til forsinkelsesbassiner forinden afledning til kloaknettet. Regnvandet skal forsinkes til 1 l/s pr. ha for at sikre kapacitet i de eksisterende regnvandsledninger, og for dermed at undgå oversvømmelser fra regnvandssystemet.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke jordforurenet og er heller ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I Lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i milgøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke giver mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

I forbindelse med lokalplan 2016-3 er der udarbejdet et projektforslag for området i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Fjernvarme Horsens har behov for at opstille midlertidige containerløsninger for at kunne levere fjernvarme til boligområder, indtil der er ført fjernvarmerør frem. Den midlertidige opstilling ligger i perioden 2016 til 2021/2022 – altså i flere år i visse tilfælde.

Der er tale om containere på 5 x 2.4 meter. Fjernvarme Horsens forslår, at containerne males koksgrå eller sort og monteres med et saddeltag med pap og en skorsten i samme farve.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Samn Forsyning ApS.