Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på Plandata.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanen er udarbejdet for at planlægge et nyt boligområde i den østlige del af Hatting.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre en tilpasning af bebyggelsen til det omgivende landskab og terræn. Der er fokus på at bebyggelsen vil blive Hatting bys kant og der skal derfor tages særlige hensyn til struktur og typologi.

Lokalplanen giver mulighed for en nedrivning af ejendommen på Matrikel 6a, Hatting By, Hatting.

Lokalplanens bestemmelser varetager også den trafikale situation, som bl.a. omhandler vejadgange, trafiksikkerhed, udformning af boligveje, skoleveje og andre stisystemer. Udarbejdelsen af de grønne fællesområder er også et fokuspunkt i bestemmelserne, hvor det er formålet at skabe attraktive, rekreative grønne rum.

Derudover varetager bestemmelserne hensyn til vandhåndtering, både i forbindelse med klima (skybrud) og i forbindelse med håndtering af hverdagsregn.