Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål at:

1.1 overføre lokalplandelområde 1 og 3 til byzone.

1.2 fastholde lokalplandelområde 2 i landzone.

1.3 fastlægge rammerne for områdets anvendelse til helårsboligformål og rekreative formål.

1.4 sikre at bebyggelse opføres som åben-lav og/eller tæt-lav helårsboliger.

1.5 sikre at adgangsarealer, vejrabatter og friarealer får en grøn karakter.

1.6 sikre, at stierne i området forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

1.7 sikre mulighed for nedrivning af ejendom matrikel 6a, Hatting by, Hatting som er en SAVE 5 registrering.

1.8 sikre mulighed for nyttiggørelse af overskudsjord i lokalplandelområde 3. 

1.9 sikre og bevare det eksisterende sten- og jorddiget. 

1.10 sikre, at anvendelsen af lokalplanens område ikke forurener områdets grundvandsressourcer.

1.11 sikre forbud mod anvendelse af byggematerialer, der kan medvirke til forurening af vandmiljø.

2.1 Lokalplanområdet omfatter dele af matriklerne 6d og 31d, hele matrikel 6a, og hele matrikel 1m, alle under ejerlav Hatting by, Hatting. 

2.2 Delområde 1 og 3 vil ved endelige vedtagelse af lokalplanen overføre delområde 1 og 3 fra landzone til byzone.

2.3 Delområde 2 ligger i landzone. I henhold til Lov om planlægning, §15, stk. 4, erstatter lokalplanen ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, tilladelser efter §35, stk.1, for så vidt angår: Opførsel af bebyggelse på maksimalt 30 m² til områdets forsyning, samt lette konstruktioner uden fundamenter til rekreative formål, som f.eks. Shelters, bål- og legeplads.

 

Redegørelse

Lokalplandelområde 2 ligger i landzone, og tildeles bonusvirkning efter Planlovens § 15 stk. 4, hvormed der ikke skal indhentes landzonetilladelse til de forhold som lokalplanen regulerer.

Lokalplanområdet fastholdes i landzone, og lokalplanen tildeles ”bonusvirkning”. Det betyder, at lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser, der efter Planlovens § 35, stk. 1 skal søges i forbindelse med anvendelse og bebyggelse i landzone.

Bonusvirkningen er kun gældende for delområde 2, da lokalplanens øvrige områder overføres til byzone.

3.1 I Delområde 1, 2 og 3 skal der være offentlig adgang til områdets veje og stier. 

3.2 I Delområde 1, 2 og 3 må der opføres mindre transformatorstationer og lignende anlæg op til 30 m², der er nødvendige for områdets forsyning. 

3.3 Delområde 1 må anvendes til helårsboliger opført som åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse, og regnvandsbassiner.

3.4 Delområde 2 må anvendes til rekreative formål, skovrejsning, fælles friarealer, og der må anlægges opføres regnvandsbassiner.

3.5 Delområde 2 må desuden anvendes til lette konstruktioner uden fundamenter til rekreative formål, som f.eks. Shelters, bål- og legeplads.

3.6 Delområde 3 må der anvendes til rekreative formål, fritidsaktiviteter, bypark og grønt område.

3.7 I Delområde 3 må den eksisterende bygning anvendes til liberalt erhverv, fritidsaktiviteter og madpakkehus, eller ejendommen må rives ned.  

3.8 Delområde 3 må anvendes til nyttiggørelse af overskudsjord, med det formål at skabe et rekreativ område. 

3.9 I Delområde 3 må der anlægges parkeringsfaciliteter til biler og cykler til forsyning af det rekreative område. 

Redegørelse

Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr. grund med én bolig, eller en bygning med to boliger med vandret lejlighedsskel.

Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte, og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter.

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

Lette konstruktioner uden fundament, er for at sikre mulighed for, at kunne understøtte et aktivt friluftsliv i området.  

4.1 Udstykningen skal følge principperne på kortbilag fremtidig forhold.

4.2 Ved åben-lav helårsboligbebyggelse skal grundstørrelsen være 700-1100 m². Andelen af veje- og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindste grundstørrelsen for parceller til åben-lav. 

4.3 Ved tæt-lav helårsboligbebygggelse skal grundstørrelsen være 250-600 m².

4.4 Andele af veje- og fællesarealer kan ikke medregnes i grundarealet ved beregning af bebyggelsesprocenten. 

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Østerhåbsvej og Hattingvej.
 
5.2 Til Østerhåbsvej og Hattingvej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde/parceller. De enkelte grunde må kun have direkte vejadgang til boligvejene, der anlægges i overensstemmelse med principperne på kortbilag fremtidige forhold.
 
5.3 Der skal udlægges arealer til stamvej, boligveje og stier efter principperne på kortbilag, fremtidige forhold.
 
5.4 Alle veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.
 
5.5 Stierne udlægges som strukturen er vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.
 
5.6 Der skal fra boligvejene sikres adgang til de udlagte regnvandsbassiner i en bredde af minimum 3 m.
 
5.7 Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.
 
5.9 Stierne i området skal forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

5.10 Ved vejtilslutninger og kryds skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.
 
5.11 Stamveje udlægges på min. 11,5 m. Boligveje udlægges i en samlet bredde på min. 7,5 meter og en 5,5 meter bred kørebane.
 
5.12 Som illustreret på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne mv.), jf. vejreglerne. Stianlæg der udmunder i vendepladser skal udformes, så der tages højde for sikkerheden for cyklister og fodgængere.
 
5.13 Vej- og stiprojekt skal tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til Horsens Kommunes "Information om bygge- og anlægsopgaver").
 
5.14 Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den ønskede/skiltede hastighed, hvilket bl.a. kan medføre, at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
 
5.15 Veje skal anlægges, så de kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, så vandet ikke forvolder skader på bygninger, veje og tekniske anlæg. Skybrudsveje med kontrolleret afstrømning, skal forbindes til regnvandsbassiner inde i området. 

5.16 Regnvand fra indkørsel og P-pladser på parceller skal nedsives på egen grund f.eks. i faskine, vegetationsdækket jordoverflade eller regnbed, og må ikke ledes ud på vejarealet. 

5.17 På Biegårds Alle, skal der på begge sider af alle'en fra Østerhåbsvej til Hattingvej, plantes vejtræer af sorten "Storbladet lind (Tilia platyphyllos ”Rubra”) . Træerne må maksimalt stå med 15 meters mellemrum. Træernes minimums størrelse ved plantning er 14/16. Træer der er døde skal genplantes inden for et år.      

5.18 Vejtræer på stamveje og boligveje, plantes ud for grundenes matrikelskel. Træernes minimums størrelse ved plantning er 12/14. Træer der er døde skal genplantes inden for et år. På Kvistvænget og vestdelen af Biegårds Alle plantes "Fyldtblomstret fuglekirsebær" (Prunus avium ”Plena”), på Valborgs Vænge og østdelen af Biegårds Alle plantes Japansk prydkirsebær (Prunus umineko). 

Redegørelse

Primære lokalveje (Stamveje), udlægges i en bredde på 11,5-15,5 m

a. 5,5-6 m kørebaneareal

b. 2-3 m rabatareal langs begge vejsider

c. 2-3 m yderrabat mellem fortov og tilstødende parceller og/eller grønne fællesarealer.

 

Sekundære lokalveje (Boligveje) udlægges i en bredde på min. 7,5 m:

a. 5,5 m kørebaneareal

b. min. 1-2 m rabatareal langs begge vejsider

6.1 Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. åben-lav bolig. 

6.2 Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig.

6.3 Alle parkeringspladserne skal etableres på egen grund.

Redegørelse

Kravet følger Horsens Kommunes parkeringsnorm. 

 

7.1 Området skal tilsluttes den kollektive vandforsyning.

7.2 Området skal separatkloakeres.

7.3 Der skal etableres vejbelysning iht. vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den udarbejdes iht. Horsens Kommunes belysningsplan.

7.4 Stier med fastbelægning, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold, skal have belysning.

7.5 Belysningen må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området. Belysningen skal være nedadrettet.

7.6 Jordvarmeanlæg og andre tekniske installationer nedgravet i jorden, må ikke indeholde væsker, der ved udsivning kan skade grundvandet.

 

8.1 Bebyggelsen må opføres i max. 2 etager og i max. 8,5 m højde. 
 
8.2 Bebyggelsesprocenten for ejendomme til åben-lav bebyggelse må højst være 30.

8.3 Bebyggelsesprocenten for ejendomme til tæt-lav bebyggelse må højst være 40.

8.4 Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 m i forhold til terræn efter byggemodningen.

8.5 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere skel end 1 m fra skel. Undtaget er anlæggelse af ejendommens overkørsel og –gang, som kan meddeles i byggetilladelsen. 

8.6 Der må til regnvandsbassinet etableres pumpestation med tilhørende el- og ventilationsskab.

8.7 På ejendomme med tæt-lav bebyggelse er den maksimale befæstelsesgrad 0,55. Øvrigt regnvand håndteres på egen grund.

8.8 På ejendomme med åben-lav bebyggelse er den maksimale befæstelsesgrad 0,35. Øvrigt regnvand håndteres på egen grund.

8.9 På ejendomme med skrånende terræn kan der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bl.a. med henblik på at opnå at byggeriet tilpasses terrænet.

8.10 Der gives mulighed for at nedrive ejendommen Østerhåbsvej 80, matrikel 6a, Hatting by, Hatting.

8.11 Der må ikke opstilles eller nedgraves olietanke eller lign. til fyringsolie o.lign.

8.12 Delområde 2 og 3 skal friholdes for byggeri.  

8.13 I Delområde 2 må der opføres lette konstruktioner uden fundamenter til rekreative formål, som f.eks. Shelters, bål- og legeplads.

8.14 I Delområde 3 må der anlægges parkeringsfaciliteter til biler og cykler til forsyning af det rekreative område. 

8.15 I Delområde 1, 2 og 3 må der opføres mindre transformatorstationer og lignende anlæg op til 30 m², der er nødvendige for områdets tekniske forsyning. 

 

Redegørelse

En fremtidig nedrivning af ejendommen på matrikel 6a Hatting by, Hatting, kræver at der efterfølgende søges nedrivningstilladelse. Bygningsfredningslovens kap. 5, § 18, fastsætter at der skal ske offentliggørelse af ansøgningen om nedrivning, inden endelig nedrivningstilladelse kan meddeles. Lokalplanens §8.10 gør at en eventuel nedrivningstilladelse er behandlet af byrådet. Bygningen har en SAVE 5 bevaringsværdi. Bygningen ligger i en kommuneplanramme udlagt til boliger.

Forbud mod olietanke er for at beskytte grundvandet.

Kravet om terrænregulering i skel kan afviges, hvis en skriftlig høring fortaget af kommunen, kan bevise enighed imellem ejerne, inden terrænreguleringen foretages. 

9.1 Facader og tagflader skal fremstå i ensartede materialer og i farver dannet af sort, hvid eller jordfarver.

9.2 Facader må begrønnes med vedbend og andre slyng- og klatreplanter.

9.3 Der må etableres solvarme- eller solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, integreres i tagflader og/eller facader som en del af bygningens arkitektur og orienteres så de ikke kan blænde, set fra omgivelserne.

9.4 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage (sedumtage, græstørvstage eller lignende), tegl, skifer og pap. Der må ikke anvendes glaserede tagsten, kobber og zink til tagbeklædning.

9.5 Tagterrasser, balkoner og altaner må ikke etableres nærmere end 5 m fra skel.

9.6 Tagpap som tagbeklædning, kræver at tagvandet skal nedsives igennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnvandsbed el. lign. 

Redegørelse

Der må ikke etableres tage af, zink og kobber, da det ikke ønskes at tungmetaller herfra ledes til spildevandssystemet eller ud i vandmiljøet og grundvandet.

Tagvandet fra tagpap tage skal nedsives igennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnvandsbed el. lign. for ikke at ende i vandmiljøet og grundvandet. For det enkelte valgte tagpapmateriale, kan dokumentation for den udvaskede mængde af organiske og uorganiske stoffer til regnvandet, ændre på kravet i §9.8  

10.1 Der udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 4. Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag 4. Planen skal redegøre for terrænregulering, vandrender, beplantning, vejarealer, stier, parkering og belysning samt belægningstyper.

10.2 Det fælles friareal skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning og stærk biodiversitet. Grønne arealer skal hovedsageligt henligge som grønne flader tilsået med vildengfrø, og derudover beplantes for at opnå øget biodiversitet. De tekniske anlæg i området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og beplantning.

10.3 Beplantningen skal bestå af stedtypiske og hjemmehørende buske og træer, som opnår en højde på min. 1 m. Se redegørelsestekst nedenfor.

10.4 Hegn i skel må kun udføres som levende hegn. Hække mod veje og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn, dog maks. 1,8 meter.

10.5 Inden for delområde 1 og 2 må der ske terrænregulering over 0.5 meter i forbindelse med anlæggelse af regnvandsbassiner. 

10.6 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdes ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistreret køretøjer, med en totalvægt over 3500 kg, samt både. 

10.7 Ang. Vejtræer henvises til bestemmelserne §5.17 og §5.18.

10.8 Det beskyttede sten- og jorddige må ikke tilføjes ændringer, beskades, eller påføres aktiviteter som kan ændres dets tilstand negativt. Det skal bevares til eftertiden.  

10.9 I Delområde 1 skal vandhullets brinker skal i forbindelse med byggemodningen flades ud til min. 1:5 af hensyn til sikkerheden for fremtidige aktiviteter i boligområdet. 

10.10 I Delområde 1 skal der holdes en minimumsafstand mellem vandhullets kronekant og bygninger på minimum 25 meter.

10.11 I Delområde 1 må der anlægges en vej rundt om søen i en minimumsafstand på 15 meter målt fra søens nye kronekant efter anlæggelse af flade brinker.

10.12 I Delområde 1 skal der forud for oprensning og etablering af flade brinker søges dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

10.13 I Delområde 1, skal der holdes en respektafstand til jord- og stendiget på min. 5 meter hvor der ikke må udmatrikuleres grunde til bebyggelse. Arealet må gerne anvende til stier.

10.14 Delområde 3 Nyttiggørelse af overskudsjord kan kun ske i delområde 3, og kræver særskilt tilladelse.    

Redegørelse

Planter til beplantning 
Udvalgte træer og buske der er naturligt hjemmehørende (eller er meget gamle kulturplanter) i Danmark, og som normalt bliver højere end ca. 1,5 meter (mistelten undtaget): Skovfyr, Ene, Taks, Storbladet Elm, Bøg, Stilkeg, Vinter-eg, Vorte-birk, Dun-birk, Rød-el, Hassel, Avnbøg, Storbladet lind, Småbladet lind, Seljepil, Femhannet Pil, Grå Pil, Bævreasp, Hunde-rose, Blågrøn rose, Æble-rose (gammel dansk kulturplante), Alm. Røn, Seljerøn, Skov-abild (= Skov-æble), Pære (gammel dansk kulturplante), Hvidtjørn (3 hjemmehørende arter), Slåen, Kræge (gammel dansk kulturplante), Mirabel (gammel dansk kulturplante), Fugle-kirsebær, Almindelig Hæg (= Majtræ), Gyvel, Havtorn, Rød kornel, Benved, Kristtorn, Vrietorn, Tørst, Spids-løn, Navr, Vedbend, Ask, Alm. Hyld, Kvalkved, Vedvindel (= Vild kaprifolie) og Dunet Gedeblad og Mistelten.

På grønne arealer kan der med fordel såes vildengfrø som yderligt vil styrke biodiversiteten.

Nyttiggørelse betyder at området tilføres en rekreativ merværdi, i form af bedre rekreative områder, ved at gøre området mere kuperet med tilførsel af ny ren jord. Nyttiggørelsen af overskudsjord kræver en særskilt tilladelse fra Horsens Kommune.   

11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal veje, stier og parkeringsarealer samt fælles friarealer, være anlagt og beplantede, så hver etape fremstår som en færdig helhed.

11.2 Bebyggelsen skal være tilsluttet den kollektive vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn- og spildevand.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50% af ejendommene er taget i brug.

12.2 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplantning.

12.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter.

12.4 Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i § 3 nævnte fælles friarealer.

Ingen bestemmelser

Ingen bestemmelser

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke at en hidtil lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven

.