Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger vest for et nyere boligområde Østerhåb, omfattet af lokalplan nr. 215. Mod nord afgrænses området af Østerhåbsvej, mod syd af Thorsgårdsvej og mod vest af åbne marker mod Hatting. Lokalplanområdet afgrænses mod nordøst at et beskyttet dige, som deler det nye lokalplanområde fra det allerede bebyggede naboområde mod øst. Diget er beplantet med buske og træer og fremstår som et markant landskabselement. Den sydøstlige del af lokalplanområdet afgrænses af et levende hegn. Der er et enkelt beskyttet vandhul indenfor lokalplanområdet. Vandhullet ligger i forbindelse med det beskyttede dige. Vandhullet skal bevares med en bufferzone på mindst 25 m fra brinkens øverste kant. Der må ikke ledes regnvand til vandhullet.

 

Området anvendes i dag til henholdsvis landbrug og rideskole. Ved rideskolen findes også en landejendom, Thorsgårdsvej 40, som i dag har hestehold. På ejendommen løber en 60kV luftledning. Det er en forudsætning for lokalplanens realisering at ledningen kabellægges. Lokalplanen vil give mulighed for at arealerne kan anvendes til boligformål, når rideskolen ikke længere er i anvendelse.Terrænet falder fra syd mod nord, men har lokale højdedrag og lavninger. Området gennemskæres i dag af en cykel og gangsti, som sikrer en tværgående forbindelse for bløde trafikanter mellem Hatting og Torsted. Lokalplanområdet er ca. 35 ha stort og omfatter del af matr.nr. 36e Hatting By, Hatting, matr.nr. 2b Torsted By, Torsted og del af matr.nr. 7ha Torsted By, Torsted. Området ligger tæt på daginstitutionen ved Østerhåbsvej.

 

Sydøst for planområdet ligger et stort erhvervsområde med blandende erhvervstyper, der med gældende lokalplan bl.a giver mulighed for et 30-35 meter højt lager. I overgangen mellem de to lokalplanområder er der stillet krav om en landskabsbearbejdning og støjafskærmning, der danner en grøn overgang og en bufferzone mellem de to områder.

 

En del af lokalplanområdet ligger i kanten af et område, der er udpeget til OSD - Område med særlige drikkevandsinteresser. I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det at en udnyttelse af lokalplanområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den tilgængelige grundvandsressource. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikre tekniske tiltag og en indretning af området, som sikrer grundvandsressourcen. Kravene til de tekniske foranstaltninger er gældende for de boligområder, der er indenfor OSD og NFI og indvindingsoplandet til Torsted Vandværk. Det drejer sig om delområde 1, delområde 2 og den nordlige halvdel af delområde 3. Gennem information og formidling vil beboerne blive oplyst om områdets vigtige grundvandsinteresser og de vil blive opfordret til at undgå brug af sprøjtemidler.

Drikkevandsinteresser, beskyttet dige og naturbeskyttelseinteresser.

Lokalplanområdet set fra Østerhåbvej i nord og med eksisterende bebyggelse på den anden side af diget.

Lokalplanområdet set fra Østerhåbvej i nord.

Thorsgårdsvej i syd.

Rundkørsel ved Østerhåbsvej i nord.