Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Horsens er centerby og drivkraften i Horsens Kommunes udvikling. Nye områder til boligformål i Horsens er vigtige for at kunne opfylde det behov, der er for arealer til nye boliger i Horsens Kommune. Horsens Kommune ønsker, at sikre muligheden for et bredt udbud af attraktive boligtyper, så bosætningen i Horsens kan fastholdes og forskellige boligønsker kan imødekommes.

Horsens Kommune ønsker, at sikre byvæksten med udarbejdelsen af en ny lokalplan til åben-lav og tæt-lav boligbyggeri i den vestlige del af Horsens ved Østerhåb.

Området er i Kommuneplantillæg nr. 7 for byvækst og fritidsformål til Horsens Kommuneplan 2013 udlagt til boligformål.

I Horsens Kommunes bosætningsstrategi fremgår det desuden, at der skal ske en styrkelse af de særlige kendetegn ved de enkelte områder, og der skal arbejdes på at øge tilgangen til naturherlighederne.

Med afsæt i Horsens Kommunes bosætningsstrategi vil lokalplanen styrke områdets eksisterende kvaliteter ved at fortsætte den eksisterende boligstruktur og forstærke det let bølgede landskab, eksisterende beplantning og digestrukturen gennem placering af bebyggelse, beplantning, veje og rekreative arealer.

Lokalplanområdet vil være en afrunding af Horsens by mod vest og danne en afslutning på byen ud til det grønne rekreative bånd, der er planlagt mellem Horsens og Hatting.

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål enten som åben-lav boligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. Lokalplanen er opdelt i delområder, som vist på kortbilag 2 og 3. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Det er også lokalplanens formål, at fortsætte og styrke den tilgrænsende boligstruktur og sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter.

I hele område er der lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med grøn karakter, adgang til fælles grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I lokalplanområdets nordøstlige del er der særlige forhold omkring den nære beliggenhed til diget. Her er der ved bestemmelser om beplantning og stiudlæg lagt vægt på at bevare digerne som en markering i landskabet. Der skal holdes en afstand på minimum 5 meter fra bebyggelse og anlæg til diget, så det bevares.

Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som diger, levende hegn, vandhul og udsigten til marklandskabet, danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.

Lokalplanområdet set fra vest med Horsens by og fjorden i baggrunden.