Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Lokalplanområdet er beliggende på et småkuperet moræneplateau. I området er kendskab til mange jordfaste fortidsminder. Øst for lokalplanområdet er undersøgt omfattende bebyggelsesspor fra perioden omkring Kristi fødsel samt overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Ved disse udgravninger blev der også fundet spor efter aktivitet fra ældre perioder, både stenalder og bronzealder. Disse perioder er i området også repræsenteret ved mange overpløjede gravhøje. Det er museets vurdering, at risikoen for at påtræffe skjulte fortidsminder ved anlægsarbejde er stor.

En del af lokalplanområdet er allerede forundersøgt i forbindelse med byggemodning af boligområdet øst for. Her blev ikke registreret væsentlige fortidsminder. Horsens Museum anbefaler, at der på det øvrige lokalplanområde forud for ethvert anlægsarbejde foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens §25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte jordfaste fortidsminder på arealet. Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Beskyttede jord- og stendiger

Lokalplanområdet afgrænses mod nordøst af et beskyttet jord - og stendige med beplantning. Diget er beskyttet efter Museumslovens § 29 a. Diget skal bevares og må ikke beskadiges. Der skal være en bufferzone på mindst 5 m fra de nærmeste udstykninger og til diget. Evt. stianlæg eller andet må ikke anlægges indenfor de nærmeste 2 m langs diget, og der må ikke plantes på selve diget eller i zonen mellem stien og diget.

Der er et eksisterende gennembrud i diget ud for matr. 38ac og 38aa Hatting By, Hatting. Der gives mulighed en stiovergang mellem det eksisterende boligområde og det boligområde her.

Såfremt lokalplanens vedtagelse forudsætter tilstandsændringer af diget kræver dette en dispensation efter museumslovens § 29 j stk. 2, jf. § 29 a.

Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan overgår diget fra landzone til byzone, og diget vil herved ikke længere være omfattet af Museumslovens beskyttelse. Digets beskyttelse er derfor varetaget af lokalplanen. Efter lokalplanens vedtagelse vil alle tilstandsændringer af diget således kræve, at kommunalbestyrelsen giver en dispensation fra lokalplanen.

 

Naturbeskyttelsesloven

I lokalplanens østlige kant ligger et mindre vandhul der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Vandhullet ligger i forbindelse med den beskyttede dige, som deler det nye lokalplanområde fra det allerede bebyggede naboområde mod øst.

Vandhullet skal bevares med en bufferzone på mindst 25 m fra brinkens øverste kant. Der må ikke tilledes regnvand eller andet til vandhullet. Der må ikke opsættes hegn omkring vandhullet og der må ikke plantes indenfor de første 10 m fra brinkens top.

Vandhullet ønskes oprenset og udvidet således at vandspejlet vil bidrage med en rekreativ værdi til området. Oprensningen kræver en forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der løber en 60kV luftledning i nord-syd gående retning i lokalplanens sydligste del. Luftledningen kan kabellægges partielt. Det er en forudsætning for realisering af den sydligste del af lokalplanområdet at luftledningen kabellægges eller flyttes.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

I lokalplanområdets sydlige del ligger en hesteejendomsom anvendes til rideskole, Thorsgårdvej 40. På ejendommen er der registreret et tilladt hestehold på ca. 48 heste. Der er en møddingsplads på ejendommen og der er etableret udendørs ridebaner. Kommunen har mulighed for at dispensere for udvidelser og ændringer ved eksisterende hestehold i byzone jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4. Det vil derfor fortsat være muligt at have hestehold på stedet, men en dispensation vil medføre, at der vil komme skærpede krav bl.a. til opbevaring af møg og andre forhold som ville kunne give anledning til gener.

Umiddelbart sydvest for området ligger en ejendom, Præstemarksvej 106, hvorpå der er registreret et tilladt dyrehold bestående af 8 heste. Der er ligeledes etableret en ridebane.

 

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på alle ejendomme indenfor lokalplanområdet. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) samt Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, fra 2001 (under revision).

Her skal der – under hensyn til bevaringsmålsætningen for området – indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare (Se NKO_059/1995: Forslag uden redegørelse var ugyldig). Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan planen ikke gennemføres, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende arter, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2. Flere af dyrearterne er udbredte og kan have relevans, typisk ved lokalplanlægning i det åbne
land. En oversigt over de pågældende dyrearter kan bl.a. findes i bilag 11 til habitatbekendtgørelsen.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) Udpegningsgrundlaget pr. 31.12 2012 for området kan ses på Naturstyrelsens
hjemmeside: udpegningsgrundlag habitatområde/udpegningsgrundlag fuglebeskyttelsesområde. Lokalplanen kan kun vedtages hvis det vurderes at planen ikke medfører en forringelse af:

1. de naturtyper, som området er udpeget for
2. levesteder for de arter, som området er udpeget for
3. eller betydelige forstyrrelser for arterne som området er udpeget for.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er mere end 3,4 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området at blive påvirket af lokalplanen og dennes indhold.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i lokalområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet. Lokalplanområdet er almindelig landbrugsjord, der har været i omdrift og vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.
Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanforslaget kan vedtages uden at skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder eller indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.