Overordnet planlægning

Grundvand

Drikkevandsinteresser

En del af lokalplanområdet ligger i kanten af et område, der er udpeget til OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser). I Horsens Kommunes Grundvandsredegørelse vurderes det, at en udnyttelse af lokalplanområdet til boliger vil have en ubetydelig påvirkning af den mængde grundvand der er tilgængelig til indvinding. Det vurderes også, at risikoen for at forurene grundvandsressourcen er lille ved, at man i lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer tekniske tiltag og en indretning af området, som beskytter grundvandsressourcen.