Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Tillæg 7 til Kommuneplan 13

Lokalplanområdet er med tillæg 7 til kommuneplan 2013 også udlagt som et rammeområde til boligformål med rammenummer HR.02.B.35. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem denne lokalplan og kommuneplanens retningslinjer for byvækst og kommuneplanens rammer.


Horsens er centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Arealer i Horsens by er nødvendigt for at kunne opfylde det behov der er for arealer til nye boliger i Horsens Kommune. Der findes ikke alternativer til udlægget indenfor bydelen og skoledistriktet udenfor OSD. Se ressourceopgørelse og risikovurdering i Grundvandsredegørelsen*. For at sikre, at den resterende del af området mellem Hatting og Horsens ikke bebygges udpeges dette areal til rekreativt område i kommuneplanrammerne og skovrejsning retningslinjerne se mere i tillæggets del vedrørende rekreative områder og fritidsformål. Derfor vil dette arealudlæg være en afrunding af Horsens by mod vest og en sikring af den grønne kile mellem Hatting og Horsens. Den grønne kile vil samtidig fungere som del af grundvandssikring af ressourcen i Rugballegård OSD´et.

link grundvandsredegørelsen

 

Højspændingsledninger

Der løber en 60kV luftledning i nordsydgående retning i lokalplanens sydligste del. Luftledningen kan kabellægges partielt. Det er en forudsætning for realisering af den sydligste del af lokalplanområdet at luftledningen kabellægges eller flyttes.

Opmærksomheden omkring højspændingsledninger i befolkningen er fortsat stor. Der er et udpræget ønske om at undgå luftledninger i nærheden af bebyggede områder samt ønske om at friholde de åbne landskaber for luftledninger af hensyn til landskabet og øge forsyningssikkerheden ved at nedgrave elkablerne.