Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Der etableres en sekundær trafikvej (fordelingsvej) fra Østerhåbvej til at vejbetjene den nordlige del af lokalplanområdet via en rundkørsel. Primære lokalveje (stamvej) vil kobles hertil.

Der etableres vejadgang til den sydlige del af lokalplanområdet med en sekundær trafikvej fra Thorsgårdsvej og veje herfra til de enkelte parceller. Der etableres et stiforløb langs diget i den nordlige del af lokalplanområdet. I forbindelse med anlæg af grønne gennemgående bånd i lokalplanen skal der etableres en offentlig sti, som i fremtiden kan fortsættes mod vest udenfor lokalplanområdet, som er planlagt til grønt området i kommuneplanen.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

 

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel. I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet syd for lokalplanområdet sikres, det at miljøstyrelsen gældende grænseværdier for støj overholdes.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.”

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Områdeklassificering

Undtagelse fra områdeklassificering.

 

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.

Vandplaner

Naturstyrelsen offentliggjorde den 30. oktober 2014 de endelige vandplaner som gælder for perioden 2009 til 2015. Lokalplanområdet ligger indenfor det område, som Vandplanen for Horsens Fjord dækker.

I vandplanerne har staten fastlagt et miljømål som samtlige grundvandsforekomster skal kunne opfylde. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der er udpeget en regional grundvandsforekomst og som i dag har miljømålsopfyldelse. Kommunens vandhandleplan skal derfor ikke indeholde særlige indsatser i forhold til grundvandet.

Vandplanerne er til gengæld udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den igangværende indsatsplanlægning - som en grundlæggende foranstaltning.

I kommune- og lokalplanlægning og ved sagsbehandling efter anden lovgivning skal der tages hensyn til de i Horsens Kommune vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Lokalplanområdet ligger indenfor Rugballegård indsatsområde, som der i 2005 er vedtaget en indsatsplan for i løbet af 2015.

Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 et notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1.

Retningslinjerne 40 og 41 er bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration, og danner grundlaget for kommunens anvendelse af arealer og planlægning indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande (IO).

Af den statslige udmelding fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse.

Lokalplanområdet er miljøvurderet jf. Statens udmelding forbindelse med udarbejdelsen af Grundvandsredegørelse for Horsens Kommune, som er bilag til Kommuneplantillæg 7, Byudvikling og Fritidsformål i Kommuneplan 2013.

Lokalplanområdet er desuden miljøvurderet jf. indsatsplanen for området ”Indsatsplan for et område ved Rugballegård, 2005”.

Grundvand

Den nordlige del af lokalplanområdet, er beliggende indenfor Torsted Vandværks indvindingsområde, men udenfor Rugballegårdværkets indvindingsområde. Desuden ligger lokalplanområdet indenfor område med særlige drikkevandsinteresser - Rugballegård OSD’et. Naturstyrelsen har vurderet, at grundvandsressourcen er nitratfølsom i den nordlige del af udlægget og samtidig den del der ligger indenfor Torsted Vandværks indvindingsområde. Det drejer sig om delområde 1, delområde 2 og den nordlige halvdel af delområde 3. Jf. kort 2.

Idet Rugballegård OSD’et rummer en af kommunens største og vigtigste grundvandsressourcer, hvor bl.a. Rugballegårdværket indvinder fra, bemærkes det, at det vil være både vanskeligt og dyrt, at finde denne grundvandsressource andre steder i kommunen.

Området for Lokalplan Østerhåb vurderes ikke, at medføre en risiko overfor Rugballegårdværkets eksisterende vandindvindinger.

Lokalplanområdet ligger 560 meter opstrøms og sydvest for Torsted Vandværks boringer og den nordligste halvdel af udlægget ligger indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk.

I grundvandsredegørelsen er boligudlægget som udgangspunkt vurderet problematisk, da det er placeret indenfor et sårbart område i et af kommunens vigtigste drikkevandsområder, og fordi det ligger relativt tæt på (560 meter) Torsted Vandværks boringer.

Torsted Vandværks boringer ligger i et område hvor der er en stor grundvandsdannelse der kan betyde større sårbarhed. Torsted Vandværk indvinder fra samme grundvandsmagasin som Rugballegårdværket, og som er et magasin med overtryk (spændt magasin) og som har en beskyttet vandtype.

Torsted Vandværk er et af kommunens større vandværker og det forventes, at fortsætte i mange år frem over og evt. med en udvidelses af vandværkets forsyningsområde. I grundvandsredegørelsen, bilag til Kommuneplantillæg 7, findes en mere uddybende redegørelse for grundvandsforholdene.

På baggrund af grundvandsforholdene og med den planlagte afrunding af Østerhåb og Hatting By, og dermed stop for yderligere byvækst mellem Hatting og Østerhåb, har Horsens Kommune vurderet, at en udvidelse af boligområdet ved Østerhåb kan ske med en lav risiko for påvirkning af grundvandsressourcen i området.

Idet dele af lokalplanområdet ligger indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, er det dog Horsens Kommunes vurdering, at byudviklingen skal foregå så hensynsfuldt som muligt i forhold til den meget vigtige grundvandsressource som området rummer. Horsens Kommune vil i sin planlægning derfor udvise forsigtighed og finder, at placering af et nyt boligområde kun kan lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet i forbindelse med indretning af området.

Det vurderes, at i det omfang byudviklingen foregår indenfor OSD og NFI, er det vigtigt, at byudviklingen foregår så hensynsfuldt som muligt i forhold til grundvandsressourcen i området.

Lokalplanen skal derfor gennem disponeringen af området, samt bestemmelser om befæstelse og opsamling af regnvand m.v., sikre, at der afværges mod miljømæssige konsekvenser for grundvandet

Kravene til de tekniske foranstaltninger er gældende for de boligområder, der er indenfor OSD og NFI og indvindingsoplandet til Torsted Vandværk. Det drejer sig om delområde 1, delområde 2 og den nordlige halvdel af delområde

Spildevandsplan 2012 - 2015

Idet at området ligger udenfor spildevandsplanens oplande, skal der laves et tillæg til spildevandsplanen. Regn- og spildevand skal tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Området separatkloakeres. Spildevandet skal ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der skal reserveres plads til et regnvandsbassin i området nord for Præstemarksvej og et bassin syd for Præstemarksvej til forsinkelse af regnvandet i området. Regnvandsbassiner skal udføres med en tæt membran af plast eller ler. Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel.

Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af bly, zink og kobber jf. §9. Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af regn- og overfladevand.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Torsted Vandværk.