Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens bærende ide at skabe rammerne for et attraktivt boligområde i forlængelse af et eksisterende boligområde i det sydlige Horsens. Området tilføres en ny karakter, og de eksisterende landskabelige kvaliteter sikres og understreges ved placeringen af den nye bebyggelse der rummer en variation af grønne områder med veje og stier der tilføres et grønt udtryk.

Lokalplanområdet inddeles i mindre boligenheder til både åben-lav og tæt-lav byggeri, der bindes sammen af fordelingsvejen, Højagergårdsvej, der løber diagonalt gennem området fra nordøst til sydvest. Boligenheder brydes af grønne nord-syd gående passager der følger terrænets fald fra nord mod syd og understreger derved landskabets karakter.

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne, der vises på kortbilag 3 og 4. Den nordlige del af planområdet udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter samt et grønt friareal. Der kan etableres legeplads, mindre boldbaner og uformelle mødesteder for områdets beboere. Den sydlige del af lokalplanområdet udlægges i en mere åben, grøn struktur, der orienterer sig mod det rekreative område med regnvandsbassiner mod syd. Bebyggelsen kan her opføres som åben-lav, tæt-lav bebyggelse eller sokkelhuse på storparceller. Bebyggelsen kan opføres i op 2 etager med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsen skal opføres i tegl, natursten, træ eller med pudsede overflader. Udvendige bygningssider og tage må ikke være reflekterende. Der må ikke anvendes glaserede teglsten eller ædelengoberede tagsten. Som materiale til tage kan vælges begrønnede tage, tagpap eller sten i mørke eller røde farver.

Materiale- og farveholdningen vil fremme, at bebyggelsen vil falde så naturligt og diskret ind i landskabet, samt at der opnås en sammenhængende helhed i udstykningen.

Parceller til åben-lav må max. være 1000 m², mens parceller til tæt-lav skal være mindst 400 m². Mindre grønne områder og kiler, trækkes ind i bebyggelsen, og er med til at give boligområdet et grønt præg.

Der er fastlagt en byggelinje mod samtlige veje på 2,5 m.

Der er fastlagt en bygge - og anlægslinje på 12 meter fra gasledningen midte på begge sider. Se kortbilag 3.

Beplantning og ubebyggede arealer

Det er intentionen, at lokalplanen skal have en grøn karakter. Mellem boligenhederne etableres grønne nord-sydgående bånd med græs, stier og blomstrende træer med varierende tæthed. Der udlægges fælles friareal i den nordlige del af lokalplanområdet , som danner overgang mellem eksisterende parcelhusbebyggelse og den nye udstykning. Her kan der etableres legeplads, uformelle mødesteder og stier. Mod syd langs omfartsvejen udlægges ligeledes et fælles friareal. Området forbindes via nord-sydgående grønne kiler med det nordlige friareal, hvor der placeres grupper af varierende frugttræer, paradisæble, valnød, æble og kirsebær. Den sydlige del af lokalplanområdet kan ligeledes rumme regnvandsbassiner, der udformes med en landskabelig bearbejdning med et permanent vandspejl. Her etableres ligeledes en støjvold i forbindelse med omfartsvejen. Støjvolden skal beplantes med lav beplantning.

 

Grønne kiler forbinder nord og syd.

Veje og stier

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Bjerrevej. Ørnstrup Møllevej omlægges, så der opstår en ny vejforbindelse mellem Bjerrevej og lokalplanområdet. Vejen får navnet Højagergårdsvej. Vejen udlægges som en allé med seljerøn i begge vejsider. Centralt i udstykningen bliver alléen til en rambla med vejmidten i græs og forårsløg, beplantet med japanske kirsebærtræer. Overgangene mellem fordelingsvejen og de grønne kiler markeres med et skift i belægningen.

Boligenhederne vejbetjenes med stamveje og/eller boligveje fra Højagergårdsvej. Langs stamveje og boligveje plantes blomstrende frugttræer, såsom japansk prydkirsebær(prunus umineko) paradisæble eller tjørn.

Der anlægges cykel- og gangstier i både den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet, som vist på kortbilag 3 og 4. Lokalplanen giver mulighed for en underføring under Højagergårdsvej. Stierne forbindes til det eksisterende stinet i Tyrsted. Det er intentionen, at området på længere sigt kan forbindes med Dallerup Sø, Klokkedal og Dallerup Skov via en natursti. I forbindelse med etableringen af omfartsvejen, etableres en underført sti syd for rideskolen, for gående og ridende mod syd.

Naturforhold og beskyttelse

Der er et §3-registret moseområde i den sydlige og østlige del af lokalplanområdet. Lokalplanområdets disponering tager hensyn hertil. Umiddelbart syd for ejendommen Bjerrevej 230 ligger et kildevæld.

Kilden har mulighed for at udvikle sig og vil kunne indgå som et unikt element i det grønne område. Den stabile vandtilførsel og konstante temperatur året rundt sikrer unikke betingelser for flora og fauna. For at optimere lokalitetens naturværdi skal nærområdet friholdes for bebyggelse og kun hjemmehørende plantearter skal have lov til at etablere sig omkring den. Desuden må overfladevand fra befæstede arealer ikke kunne finde vej ned i kilden – heller ikke i forbindelse med ekstrem nedbør.

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer må ikke ledes til vandhuller eller moser. Lokalplanen sikrer, at der kan etableres regnvandsbassiner til afledning af regnvand evt. med overløb til eksisterende vandløb.

Der skal holdes en afstand fra de beskyttede naturområder og vandløb til bebyggelsen på minimum 25 meter. Dette gælder også stier og øvrige anlæg.

Eksisterende gamle løvtræer og småskove søges så vidt muligt bibeholdt.

Der kan med fordel indarbejdes grønne korridorer langs de eksisterende vandløb med inddragelse af de eksisterende beskyttede naturområder. De beskyttedes moseområder indgår i udstykningens sydlige grønne strøg.

Horsens Kommune vurderer under ovenstående forudsætninger, at lokalplanen kan realiseres uden at: skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

Illustrationsplan.