Beliggenhed & eksisterende forhold

Området er i dag dyrkede marker og anvendes fortrinsvist til landbrugsformål. Området afgrænses mod nord af bydelen Tyrsted. Der ligger 4 gårdbebyggelser indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for at bevare den eksisterende bebyggelse i sammenhæng med ny bebyggelse. Lokalplanen giver også mulighed for at erstatte eksisterende bebyggelse med ny.

Mod øst grænser arealet op til Bjerrevej og det åbne land, mod syd den planlagte omfartsvej syd om Horsens, og mod vest af en rideskole og eksisterende boligbebyggelse. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger et stedkarakteristisk blåt vandtårn, samt en parcelhusbebyggelse og tæt-lavbebyggelse fra 1960-80erne. Arealet gennemskæres diagonalt af Ørnstrup Møllevej. Terrænet indenfor området er svagt bølget og falder fra nord mod syd.

Ørnstrup Møllevej og udsigten til landskabet.

Lokalplanområdet etableres i forlængelse af eksisterende boligområde og offentlige servicefaciliteter som idrætsfaciliteter, skole, daginstitutioner og busforbindelser. På tværs af lokalplanområdet ligger en gasledning, der forudsættes omklassificeret, så der kan etableres boliger i dens nærhed.

Området er udlagt til boligformål i kommuneplanramme HR.01.B.43, HR.01.B.40, HR.01.O.16.

Lokalplanområdet omfatter matr.nre. 7a, 7x, 8a, 8be, 8bi, 9c, 10a,10q og del af 7000ax Tyrsted By, Tyrsted. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 43 ha, hvor der gives mulighed for ca. 250-300 boliger. Området ligger i landzone og overføres med lokalplanen til byzone.

Bymæssig bebyggelse langs Ørnstrup Møllevej - nær Bjerrevej.

Områdets karakteristiske blå vandtårn.

Landskabets karakteristika mod syd.

Lokalplanområdet set fra Ørnstrup Møllevej i sydvest.