Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Ved kabelgravning i 1982 er registreret syv lokaliteter med fund fra stenalder, bronzealder og jernalder. I de omliggende områder er registreret mange fortidsminder i form af bebyggelsesspor og gravfund (herunder overpløjede høje) ligeledes fra stenalder, bronzealder og jernalder. Området ligger landskabsmæssigt på et sted, der har været meget velegnet for alle typer aktiviteter i forhistorisk tid, hvorfor der vil være stor risiko for fortidsminder ved anlægsarbejde. Horsens Museum må derfor anbefale, at der forud for anlægsarbejder inden for området foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Endvidere opfordrer museet til, at man i lokalplanen ikke glemmer områdets historie, og i højere grad inddrager den i planlægningen. På den tilsendte projektskitse synes alle historiske spor at være fjernet til fordel for en helt ny struktur. Udover Kværnbækgård, ligger der indenfor lokalplanområdet flere gårde. Gårde, der i 1800-tallet blev udskiftet fra landsbyen Tyrsted. Det skal bemærkes, at stuehuset på Højagergård, Ørnstrup Møllevej 41, i kommuneatlasset har en høj bevaringsværdi på 3. Af den tidligere firlængede gård skal det bevaringsværdige stuehus fremhæves, opført klassicistisk stil i 1909. Østligere ligger endnu en gård, Ørnstrup Møllevej 47. Den nu trelængede gårds bygninger blev opført år 1900. De to af bygningerne har en middelhøj bevaringsværdi på 5.

Endelig skal en mindre ejendom på adressen Ørnstrup Møllevej 47 nævnes. Ejendom opført i 1950 i gule sten. Bygningen har ingen bevaringsværdi, men bygningen er veldisponeret, og har et fint arkitektonisk udtryk. Det er museets anbefaling, at man ikke fjerner alle spor og bygninger fra området, hverken de bevaringsværdige eller dem, der ikke er tildelt en bevaringsværdi, men i stedet integrerer dem i de kommende boligområder. Det er museets overbevisning, at der derved vil kunne skabes et spændende miljø, hvor de udskiftede gårde fra Tyrsted vil være en dynamisk kontrast til den voksende moderne by.

Ved at bibeholde de historiske elementer i landskabet vil der kunne skabes et varierende og velfungerende nyt boligområde, der dels tilgodeser den voksende storbys behov, men samtidig bevarer nogle af de historiske rødder. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan bevares.

 

Kirkebyggelinje

Omkring Tyrsted Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 meter, hvor der ikke må bygges højere end 8,5 meter. Lokalplanområdet omfatter en mindre del, der ligger inden for kirkebyggelinjen. Området, indenfor kirkebyggelinjen, bliver ikke bebygget.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der findes landbrugsejendomme nær lokalplanområdet, som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer).

Lige vest for lokalplanområdet ligger Kværnbækgård Ridecenter. Ridecenteret har 50 heste (18 DE).

Der ligger endvidere et kvægbrug knap 1 km sydøst for lokalplanområdet.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matr.nr. 7a, 8be, 8bi, 9c Tyrsted By, Tyrsted. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der ligger en gasledning på tværs af lokalplanområdet i øst-vestgående retning. Gasledningen er klassificeret som classlocation 2. Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at gasledningen omklassificeres til classlocation 3. Ved en omklassificering udlægges der en bygge -og anlægslinje på 12 meter på hver side af ledningens midte. Arealet kan rumme vejudlæg, samt grønne områder.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen

Udførelse af planen vurderes hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter at kunne have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000-områderne eller at kunne skade yngle- eller rastesteder for de strengt beskyttede arter, bilag IV-arterne.

Natura 2000-områder og bilag IV arter (international beskyttelse)

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen[1], skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV[2] (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) er beliggende ca. 6,5 km nordvest for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Pga. lokalplanens omfang og afstand til nærmeste Natura 2000-område, vurderer Horsens Kommune på baggrund af det oplyste, at gennemførslen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for.

Der er fundet bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE. Stor vandsalamander er bl.a. udbredt i Østjylland og arten yngler i solåbne vandhuller med rent vand. Dybe, kolde eller forurenede vandhuller kan dog anvendes som rasteområde. På land kan den findes nær vandhuller under væltede træer o.l. Spidssnudet frø findes udbredt over det meste af landet og kan yngle i mange slags vådområder og vandhuller af forskellig type og størrelse. Det kan ikke udelukkes at spidssnudet frø og/eller stor vandsalamander yngler eller raster i vandhullet eller mosen indenfor lokalplanområdet. Under forudsætning af at området omkring vandhul og mose også for fremtiden bibeholder det nuværende naturpræg og der forsøges indbygget grønne korridorer mellem biotoperne, vurderes projektet ikke at ville medføre forringelser af området som yngle- og rastested for de beskyttede arter af padder.

Lokalplanen vurderes således ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for det anførte beskyttelsesområde eller bilag IV-arter.