Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

I forbindelse med lokalplanen og etableringen af den nye omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej, skal der ske en omlægning af Ørnstrup Møllevej. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Bjerrevej og Ternevej og kobler sig på den eksisterende infrastruktur. Der etableres en ny fordelingsvej indenfor lokalplanområdet, som får navnet Højagergårdsvej. Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres underføringer for bløde trafikanter under Højagergårdsvej.

Der vil blive etableret stier indenfor lokalplanområdet, som forbindes med det eksisterende stinet i området, så der sikres gode forbindelser for cyklister og gående.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes ”regulativ for dagrenovation og husholdning/Affaldshåndteringsplan”. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er planlagt til separatkloakering. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Regnvandet afledes til Torsted Bæk og Dallerup Sø. Der skal etableres våde regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af regnvand forinden afløb til recipient. Desuden stilles skærpede krav til rensning af regnvand til Dallerup Sø, da Dallerup Sø er udpeget af Statens Vandplaner 2010-2015 til restaurering.

Regn- og overfladevand fra fordelingsvej og de primære veje skal afledes overfladisk via grøfter/trug til regnvandsbassinerne eller nedsive i regnbede.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at der max afledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,3.

Natura 2000-områder og bilag IV arter (international beskyttelse)

Habitatbekendtgørelsen

Udførelse af planen vurderes hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter at kunne have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000-områderne eller at kunne skade yngle- eller rastesteder for de strengt beskyttede arter, bilag IV-arterne.

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen[1], skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV[2] (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) er beliggende ca. 6,5 km nordvest for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Pga. lokalplanens omfang og afstand til nærmeste Natura 2000-område, vurderer Horsens Kommune på baggrund af det oplyste, at gennemførslen af lokalplanen ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for.

Der er fundet bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE. Stor vandsalamander er bl.a. udbredt i Østjylland og arten yngler i solåbne vandhuller med rent vand. Dybe, kolde eller forurenede vandhuller kan dog anvendes som rasteområde. På land kan den findes nær vandhuller under væltede træer o.l. Spidssnudet frø findes udbredt over det meste af landet og kan yngle i mange slags vådområder og vandhuller af forskellig type og størrelse. Det kan ikke udelukkes at spidssnudet frø og/eller stor vandsalamander yngler eller raster i vandhullet eller mosen indenfor lokalplanområdet. Under forudsætning af at området omkring vandhul og mose også for fremtiden bibeholder det nuværende naturpræg og der forsøges indbygget grønne korridorer mellem biotoperne, vurderes projektet ikke at ville medføre forringelser af området som yngle- og rastested for de beskyttede arter af padder.

Lokalplanen vurderes således ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for det anførte beskyttelsesområde eller bilag IV-arter.

Beskyttet natur og vandløb (national beskyttelse)

Der er flere biotoper i lokalplanområder, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder vandhuller og moser.

Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer må ikke ledes til vandhuller eller moser. Der bør etableres et passende antal regnvandsbassiner til afledning af regnvand evt. med overløb til eksisterende vandløb.

Der holdes en afstand fra de beskyttede naturområder og vandløb til byggefelter på minimum 25 meter. Stier og andet anlæg holdes udenfor disse 25 meter.

Eksisterende gamle løvtræer og småskove bør så vidt muligt bibeholdes.

Der kan med fordel indarbejdes grønne korridorer langs de eksisterende vandløb med inddragelse af de eksisterende beskyttede naturområder. Fremtidig lokalplanlægning med evt. byudvidelse mod syd og øst, hvor der er fine naturområder, kan evt. indtænkes, når det planlægges, hvordan de grønne strøg skal lægges. Der er planlagt en støjvold langs omfartsvejen, bl.a. af hensyn til engsnarren, der yngler i langfredagsmosen. I den forbindelse bør det indtænkes, at strækningen der passerer den lille mose inden for lokalplanområdet ikke ligger i skygge af støjvolden, hvorfor den beplantes med lav beplantning.

Samlet vurdering

Horsens Kommune vurderer under ovenstående forudsætninger, at lokalplanen kan realiseres uden at: skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området eller medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Bækkelund Vandværk.