FORSLAG

Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje (Hvis dette er relevant) 

Hvis der er skovbyggelinje skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra skovbyggelinjen eller den skal ophæves. Herefter er der to muligheder for formulering:

Enten: Omkring xxxskov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen. 

Eller: Omkring xxxskov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. 

Bemærk, at såfremt skovbyggelinjen ønskes ophævet, skal  der i høringsperioden indhentes en forhåndsudtalelse fra Naturstyrelsen og efter at lokalplanen er endeligt vedtaget skal den ledsages af en egentlig ansøgning til Naturstyrelsen. Der kan være flere myndigheder, der skal spørges.

Hvis der skal ophæves eller reduceret skovbyggelinje til skal vi altså selv sikre at dette sker og når man som sagsbehandler har modtaget svar fra Naturstyrelsen om ansøgningen kan imødekommes. Så er det Gitte der retter temaet til på GIS (DAI). 

Å-beskyttelseslinje (Hvis dette er relevant) 

Xxxå er registeret med en å-beskyttelseslinje på 150 meter fra vandløbet. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.  

Hvis der å-beskyttelseslinje skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra beskyttelseslinjen eller den skal ophæves. 

Herefter er der to muligheder for formulering:

Enten: Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra å-beskyttelseslinjen. 

Eller: Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer å-beskyttelseslinjen inden for lokalplanens område.  

Bemærk, at såfremt åbeskyttelsesinjen ønskes ophævet, skal  der i høringsperioden indhentes en forhåndsudtalelse fra Naturstyrelsen og efter at lokalplanen er endeligt vedtaget skal den ledsages af en egentlig ansøgning til Naturstyrelsen. Der kan være flere myndigheder, der skal spørges.

Hvis der skal ophæves eller reduceret en beskyttelseslinje skal vi altså selv sikre at dette sker og når man som sagsbehandler har modtaget svar fra Naturstyrelsen om ansøgningen kan imødekommes. Så skal sagen sendes videre til Jan Kunstmann (Natur), som vedligeholder temaet i GIS.

Sø-beskyttelseslinje (Hvis dette er relevant) 

Da xxxsø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.  

Hvis der sø-beskyttelseslinje skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra beskyttelseslinjen eller den skal ophæves. Herefter er der to muligheder for formulering:

Enten: Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra sø-beskyttelseslinjen. 

Eller: Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer sø-beskyttelseslinjen inden for lokalplanens område. 

Bemærk, at såfremt søbeskyttelsesinjen ønskes ophævet, skal  der i høringsperioden indhentes en forhåndsudtalelse fra Naturstyrelsen og efter at lokalplanen er endeligt vedtaget skal den ledsages af en egentlig ansøgning til Naturstyrelsen. Der kan være flere myndigheder, der skal spørges.

Hvis der skal ophæves eller reduceret en beskyttelseslinje skal vi altså selv sikre, at dette sker og når man som sagsbehandler har modtaget svar fra Naturstyrelsen om ansøgningen kan imødekommes. Så skal sagen sendes videre til Jan Kunstmann (Natur), som vedligeholder temaet i GIS.

 

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

 

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. 

Fortidsminder (Hvis dette er relevant) 

Jf. Naturbeskyttelseslovens § 18 og Museumslovens §§ 29e og 29f. Hvis der er en fortidsmindebeskyttelseslinje skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra den eller den skal ophæves.

Herefter er der to muligheder for formulering:

Enten: Omkring xxx er der en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune, dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Eller: Omkring xxx er der en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter Realisering af lokalplanen forudsætter, at kulturstyrelsen ophæver/ændrer fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Beskyttede jord- og stendiger (Hvis dette er relevant) 

Lokalplanområdet indeholder et dige bestående af … (beskriv diget fx ejerlavsdige). Beskrivelse af diget….. Diget er beskyttet efter Museumslovens § 29 a, og såfremt lokalplanens vedtagelse forudsætter tilstandsændringer af diget kræve dette en dispensation efter museumslovens § 29 j stk. 2, jf. § 29 a. Eller: Diget berøres ikke af lokalplanens aktiviteter.

Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan overgår diget fra landzone til byzone, og diget vil herved ikke længere være omfattet af Museumslovens beskyttelse. Digets beskyttelse er derfor varetaget af lokalplanen. Efter lokalplanens vedtagelse vil alle tilstandsændringer af diget således kræve, at kommunalbestyrelsen giver en dispensation fra lokalplanen.

Provst Exner-fredning (Hvis dette er relevant) 

(Dialog med stiftøvrigheden)

Ved xxx kirke er det/de markerede areal/er på kortet nedenfor med bindinger, omfattet af Provst Exners registrerede fredning/er

Enten: Fredningen sikre indsyn til xxx kirke og må derfor ikke bebygges.

Eller: Fredningen sikre at kirken og kirkegårdens nærmeste omgivelser ikke bebygges eller benyttes på en skæmmende måde.

 

Kirkebyggelinje (Hvis dette er relevant) 

Hvis der er en kirkebyggelinje skal der tages stilling til, om der skal dispenseres fra den, eller den skal ophæves.  

Herefter er der to muligheder for formulering:

Enten: Omkring xxx er der en kirkebyggelinje på 300 meter, hvor der ikke må bygges højere end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen jf. Naturbeskyttelseslovens § 19.

Eller: Omkring xxx er der en kirkebyggelinje på 300 meter, hvor der ikke må bygges højere end 8,5 meter. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Naturstyrelsen, ophæver byggelinjen.

 

Campingreglementet (Hvis dette er relevant) 

Udvidelse af antallet af campingenheder og etablering af vintercamping osv. Forudsætter altid en ny tilladelse til dette af Horsens Kommune (campingreglementets § 2 stk. 2.3).

En kort beskrivelse af den pågældende situation for den enkelte campingplads. 

Sommerhusloven (Hvis dette er relevant) 

For at udleje xxxxxx i erhvervsmæssig henseende, skal der søges tilladelse efter § 1 stk. 1 nr. 3 I lovbekendtgørelse nr. 785 Af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering m.v.

Denne tilladelse skal søges hos Naturstyrelsen.

 

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug (Hvis dette er relevant) 

 Der findes xxx landbrugsejendomme nær lokalplanområdet (landbrugsejendommenes adresser xx - husk at disse skal have brev om lokalplanen), som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). 

Herefter en kort beskrivelse af de omfattede landbrugsejendomme, samt en vurdering af hvorledes der i lokalplanen er taget højde for eller sikret mindst muligt påvirkning af ejendommenes forhold.

Landbrugspligt (Hvis dette er relevant) 

Der er landbrugspligt på xxxxx. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den/de nævnte ejendomme, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

 HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer