Velkommen til Horsens Planportal
330 - Etageboliger, Søndergade, Brædstrup

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen:
1.1at fastlægge anvendelsen til boligformål i form af ca. 70 etagerækkeboliger med vandret lejlighedsskel.
1.2at udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og anvendelse.
1.3at sikre at den primære vejadgang for kørende trafik skal ske fra Søndergade og anlægges med placering i overensstemmelse med strukturerne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
1.4at fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.
1.5at det primære behov for parkering skal etableres i konstruktion under terræn (P-kælder).
 
 
At det primære behov for parkering skal etableres i konstruktion under terræn (P-kælder) skal sikre at der ikke parkeres spredt i lokalplanområdet. Der kan derved skabes større og mere attraktive grønne rekreative fællesarealer. Se § 6 for antallet og fordelingen af P-pladser.
2.1Området ligger i byzone og består af matr.nre. 1 gx og 5 hf Brædstrup by, Ring.
3.1Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål som etagerækkeboliger med vandrette lejlighedsskel. I tilknytning til boligerne kan der centralt i området opføres 1 fælleshus. Fælleshuset skal placeres inden for byggefelt 4, se Kortbilag 3 Fremtidige forhold.
3.2 Der skal til de enkelte boliger etableres eget udendørs opholdsareal enten på terræn (st. lejligheder) eller som altan / tagterrasse 1. og 2. sals lejligheder). Derudover skal der i området etableres fælles grønne rekreative arealer med offentlig adgang.
3.3Der skal etableres stiadgang gennem området, som forbinder Søndergade og Bredesvej. Stiadgangen skal give mulighed for offentlig adgang.
4.1Ingen bestemmelser.
 
Reguleres af den gældende lovgivning.
Bebyggelsesprocenten på 60 skal beregnes ud fra den enkelte ejendom.
5.1Lokalplanområdet skal have primær adgangsvej for kørende trafik fra Søndergade og adgangsvejen skal anlægges med placering i overensstemmelse med strukturerne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
5.2Det skal sikres, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret gennem lokalplanområdet uden at skulle bakke. Gennemkørende trafik er alene forbeholdt denne trafik.
5.3Alle køreveje, herunder brandveje og parkeringsarealer er græsarmerede. Undtaget herfra er den primære adgangsvej og kørerampe til P-kælder´ samt arealet / "Torvet" (shared space) mellem fælleshuset og etageboligerne langs Søndergade, se § 5.5
5.4Der skal etableres gangstisystem med offentlig adgang gennem lokalplanområdet i overensstemmelse med strukturerne som vist på Kortbilag 3 og 4. Gangstierne udlægges i en bredde på mindst 2 meter, og skal anlægges  permeabel belægning som slotsgrus i mindst 1,5 meters bredde.
5.5Den primære adgangsvej, herunder kørerampe til P-kælder samt arealet / "Torvet" (shared space) mellem fælleshuset og etageboligerne langs Søndergade skal anlægges i asfalt med OB-behandling, slotsgrus eller varieret flisebelægning. De 3 nævnte belægningstyper må / kan kombineres.
 
 
 
 
Bestemmelser om krav til veje og stiers belægninger skal sikre at lokalplanområdet kommer til at fremstår så grønt og naturligt (organisk) som muligt.
Den primære adgangsvej, herunder kørerampe til P-kælder samt arealet / "Torvet" (shared space) mellem fælleshuset og etageboligerne langs Søndergade skal anlægges i asfalt med OB-behandling, slotsgrus eller varieret flisebelægning. De 3 nævnte belægningstyper må / kan kombineres. Ved varieret flisebelægning skal forstås at flisernes farver, størrelser, mønstre skal varieres men skal fremstå som en helhed. Kombineres de 3 belægningsmuligheder skal der lægges vægt på en sammenhæng / en helhed, hvor det samtidig tydeliggøres, hvad det respektive areals anvendelse primært er.
Der må kun i begrænset omfang foregå kørsel til/fra Bredesvej, til de parkeringsbåse der er placeret ved Bredesvej samt kørsel med tunge køretøjer (renovationskøretøjer, flyttebiler, brandslukningskøretøjer)
Alle veje indenfor lokalområdet udlægges som private fællesveje/private veje jf. Privatvejsloven.
Alle stier indenfor lokalplanområdet udlægges som private fællesstier/private stier jf. Privatvejsloven.
Stier som forbinder Søndergade med Bredesvej skal være offentligt tilgængelige.
6.1Der skal anlægges 1 P-plads pr. bolig. Heraf skal mindst 85 % af P-pladserne etableres  i konstruktion (P-kælder) under terræn. Resterende P-pladser anlægges på terræn.
6.2Der skal udlægges areal svarende til yderligere 0,5 P-pladser pr. bolig indenfor lokalplanområdet.
6.3Der skal anlægges 1 handicap P-plads (3,5 x 5 meter) og 1 handicap P-plads (4,5 x 8 meter) på terræn. Der skal ligeledes anlægges 1 handicap P-plads (3,5 x 5 meter) og 1 handicap P-plads (4,5 x 8 meter) i P-kælder. Derudover skal der, inden for lokalplanområdet, udlægges 1 handicap P-plads (3,5 x 5 meter) og 1 handicap P-plads (4,5 x 8 meter).
6.4Parkering på terræn skal anlægges i græsarmeringssten (se § 5.3). Undtaget herfra er P-pladser, som er indrettet til handicapparkering.
6.5Der skal indenfor lokalplanområdet etableres plads for cykelparkering 2 stk. pr. bolig. Cykelparkering kan anlægges i terræn eller i konstruktion. I terræn skal belægningen være slotsgrus. I konstruktion henvises til materialer i §§ 9.1 og 9.2. Tage for cykelparkering i konstruktion kan dog udføres som vandrette tagflader.
 
At det primære behov for parkering skal etableres i konstruktion under terræn (P-kælder) skal sikre at der ikke parkeres spredt i lokalplanområdet. Der kan derved skabes større og mere attraktive grønne rekreative fællesarealer.
Ifølge Horsens Kommunes P-norm ligger lokalplanområdet i zone 3. Det betyder at der vejledende skal anlægges 1,5 P-plads pr. bolig. Lokalplanen lemper P-normens så der anlægges 1 P-plads pr. bolig og udlægges 1,5 P-plads pr. bolig.
7.1Området forsynes med vand fra alment vandværk. Der skal sikres fornøden vandforsyning for brandslukning.
7.2Der skal etableres belysning af lokalplanområdets adgangsveje og vej-/stisystem. Belysningen skal fortrinsvis være pullertbelysning. Hvor lysbehovet for at kunne orientere sig er større kan der placeres lysstandere.
 
I forbindelse med belysning af veje og stier skal man være opmærksom på anbefalingerne i vejreglerne samt på, at mangelfuld belysning i et boligområde kan give anledning til oplevelse af utryghed. Bestemmelsen om lavtsiddende armaturer har til formål at hele lokalplanområdet ikke fremstår oplyst, men at lyset kun leder gennem området. Lysbehovet for at kunne orientere sig bedre kunne være i området ved den primære vejadgang og nedkørslen til P-kælderen.
Vandforsyning til brug for brandslukning skal afklares med brandmyndigheden.
8.1Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet skal opføres og placeres efter strukturerne som vist på Kortbilag 3 og 4 - Fremtidige forhold og Illustrationsplanen.
8.2Boligbebyggelsen må opføres i højst 3 etager (byggefelter nr. 1 og 3) og med en maksimum højde på  henholdsvis 14 meter (bygning på terræn) og 15 (bygning på parkeringsdæk). Bebyggelsen nærmest matrikelskel mod nord, syd og øst (byggefelt nr. 2) må opføres i højst 2 etager og med en maksimum højde på henholdsvis 11 meter (bygning på terræn) og 12 meter (bygning på parkeringsdæk). Der henvises til Kortbilag 3 og 4 Fremtidige forhold og Illustrationsplanen.
8.3Fælleshuset kan opføres i højst 2 etager (byggefelt nr. 4) og med en højde på højst 12 meter. Der henvises til Kortbilag 3 og 4 Fremtidige forhold og Illustrationsplanen.
8.4Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må være højst 60.
8.5Bebyggelse mod nord, syd og øst skal placeres mindst 5 meter fra skel.
 
 
 
 
Bygningshøjden måles fra det højeste punkt i bygningens fodaftryk i eksisterende terræn.
Bebyggelsesprocenten på 60 skal beregnes ud fra den samlede ejendom. Det kan eventuelt blive nødvendigt at de 2 matrikler 1 gx og 5 hf Brædstrup by, Ring sammenmatrikuleres.
 
Teknikhuse for eksisterende antennemast er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 8 og 9.
 
Byggefelterne som vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold er fastlagt som geometrier "uploadede" digitalt på www.plandata.dk
9.1Bygningsfacader skal primært udføres i teglsten i blankt murværk eller overfladebehandlet murværk som pudset eller vandskuret. Beton med mønster / reliefvirkning kan anvendes i begrænset omfang. Materialerne kan kombineres med træ, stål glas. Komposit materialer uden struktur / mønster kan ligeledes anvendes. Altanplader kan udføres i beton. Farver skal generelt være afdæmpede.
9.2Tage skal udføres som saddeltagskonstruktioner med hældninger på mindst 30 grader og højst 45 grader. Som tagmateriale kan anvendes rød eller gul vingetegl, sort eller mørkgrå tagpap eller metalplader. Fælleshuset kan udføres med vandret tagkonstruktion med mulighed for udnyttelse af tagfladen som udendørs opholdsareal / tagterrasse. Tag på elevatortårn samt tag på cykelparkering i konstruktion (se § 6.5) kan ligeledes udføres med vandret tagkonstruktion.
9.3Vindues- og dørpartier skal udføres i træ og / eller træ-alu og skal i farve harmonerer med bebyggelsens øvrige materialer.
9.4Ventilationsanlæg skal integreres i bygningskroppen for boligerne og parkeringskælderen. Ventilationsafkast skal udføres afskærmede som arkitektoniske elementer på bebyggelsens facader og / eller tagflader. For parkeringskælderen kan afkast udføres afskærmede eller som arkitektoniske elementer på terræn / dæk over P-kælder.
9.5Solceller / solvarmeanlæg skal integreres i bebyggelsens tag- eller facadekonstruktioner. På tage skal anlæggene ligge parallelt med tagfladen eller skjules på anden måde. Solcelle- / solvarmestativer må ikke forekomme. Eventuelle varmepumper skal ligeledes integreres i byggeriet og / eller placeres på terræn.
 
 
Kompositmaterialer må anvendes, men må IKKE have struktur / mønster / prægning - overfladen skal være "glat".
 
Teknikhuse for eksisterende antennemast er ikke omfattet af bestemmelserne i §§ 8 og 9.
 
10.1Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 0,31. Befæstes der mere end dette skal regnvandet forsinkes tilsvarende eller nedsives inden for lokalplanområdet.
10.2Nord: Eksisterende hække mod parcelhushaver bevares. Der suppleres med opstammede træer, 1 træ pr. 5 meter eller i spredte grupper. Det skal tilstræbes at træerne ikke står på lige linje. Træerne skal plantes mindst 1 meter fra skel. Der skal være variation i trævalget (f.eks. navr, fuglekirsebær, rød-el, røn, eg).
10.3Syd: Levende hegnsplantning i skel bevares. Stedsegrønne søjletræer længst mod syd/vest, bevares og der suppleres med træer som ved nordlige skel § 10.2.
10.4Øst: Eksisterende hække bevares, og der suppleres med træer som beskrevet ved nordlige skel § 10.2.
10.5Vest: Mod Søndergade plantes mindst 9 stk. opstammede, løvfældende træer i str. 14-16, f.eks. Vintereg (quercus petraea). Træerne plantes jævnt fordelt langs de vestlige facader og i god afstand fra bebyggelsen. Mellem træerne plantes "øer" af lav beplantning - hver "ø" mindst 10 m2. Der plantes bjerfyr (pinus mugo) og blåskæg (caryopteris). Der suppleres med forårsløg i plænearealerne - (vintergæk og snepryd).
10.6Dæk over P-kælder: Fladen beplantes med græs. Herpå plantes enkeltstående kirsebærkornel (cornus mas), mindst 6 stk. Der plantes ligeledes "øer" af kirsebær kornel (cornus mas), mindst 3 stk. træer pr. beplantet "ø", á mindst 15 m2. Underplantning af blåskæg (caryopteris) og dværgfyr (pinus mugo). Der lægges forårsløg (erantis) spredt i plænearealerme.
Alternativt til kirsebærkornel kan i stedet plantes sommerfuglebusk (buddleja davidii "Black knight" og "White bouquet"), oktoberkirsebær (prunus subhirtella "Autumnalis"), koreakornel (cornus kousa) eller kornel (cornus controversa).
Alternativt til underplantning af blåskæg og dværgfyr kan i stedet plantes perikon (hypericum hookerianum "Hidcote") eller hasselbror (corylopsis pauciflora).
10.7Nordvestlig "lomme" ved P-pladser: "Lommen" udlægges i græs. Der anlægges en frugtlund, æble og pæretræer. Træerne står på / i en "ø" af uklippet græs. Kanten mod skel og sti holdes klippet. P.pladser og køreareal anlægges i græsarmering.
10.8Øvrige arealer: Området anlægges i græs. Der plantes enkeltstående træer (eg, paradisæble, søjlekirsebær, navr), mindst str. 14-16, og flerstammede blomstrende buske (amelanchier). Hække i bebyggelsen og omkring udearealerne for boligerne i st. etager skal være bøg.
10.9Der kan spredt rundt om i
10.10De ubebyggede arealer, herunder P-arealer, må ikke anvendes til oplag eller henstilling af campingvogne, uregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både.
10.11Der må i lokalplanområdet mod nord ikke terrænreguleres nærmere skel end 5 meter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er formålet med de detaljerede bestemmelser vedr. beplantning at sikre at området kommer til et fremstå grønt og attraktivt.
Bestemmelsen om det uklippede græs i den nordvestlige lomme (§ 10.7) er med til visuelt at understøtte at der er tale om en frugtlund.
 
11.1Bebyggelsen må ikke tages i brug før der er etableret veje, gangstier, parkering og begrønning som beskrevet i §§ 5, 6, 10. Derudover må bebyggelsen ikke tages i brug før de fælles grønne opholdsarealer som beskrevet i § 10 er etableret.
12.1Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.
12.2Vedtægter vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.
12.3Grundejerforeningen skal oprettes når Horsens Kommune kræver det.
12.4Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i 2 eller flere selvstændige foreninger.
12.5Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i §§ 3, 5, 6 og 10.
12.6Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 3, 5, 6 og 10.
12.7Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.
 
13.1Rådighedsservitut om byggelinje mod Søndergade, tinglyst den 05.06.1956. Såfremt projektet er i strid med servitutten skal der søges dispensation fra denne. Alternativt skal der ansøges om at servitutten aflyses.
14.1Ingen bestemmelser.
 
Området er i dag alene omfattet af kommuneplanramme.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
15.3Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.
15.4Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
 
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/330---etageboliger-soendergade-braedstrup/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer