FORSLAG

Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Østbirk Skole og Daginstitution Østbirk. I Østbirk ligger desuden pleje- og ældreboligerne, Birkebo. 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i planlagt separatkloakeret opland E110. Regnvand fra lokalområdet ledes til regnvandsbassin, hvor en del af regnvandet nedsiver, og hvor en del udledes til Hansted Å via SAMN Forsynings ledningsnet og udløb E13UR. Regnvandsbassinet skal etableres indenfor lokalplanområdet.

Den maksimale befæstelsesgrad i lokalplanområdet, hvor der etableres åben-lav bebyggelse, er fastsat til 0,35 jf. Tillæg nr. 22 til Horsens Kommunes Spildevandsplan 2012-2015.

Hvis strømningsretningen ved overløb fra bassinet kan betyde, at nedstrømsliggende værdier er i fare, vil der blive stillet krav om en forøget gentagelsesperiode for overløb fra regnvandsbassinet.

Projektherre skal udarbejde en vandhåndteringsplan i forhold til skybrudsregn, samt en ansøgning om udledning af regnvand til SAMN Forsynings regnvandsledning. Horsens Kommune, Teknik og Miljø udarbejder tilladelse til udledning.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

Områdeklassificering

Med baggrunde i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens Kommune planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

Nationale interesser

Lokalplanområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

 

 

Tekniske anlæg

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet varmeforsynes med fjernvarme.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Østbirk Vandværk.

Spildevand

Spildevand fra området tilsluttes SAMN Forsynings ledningsnet og ledes til rensning på Horsens Centralrenseanlæg.

Regnvand

Bygherre skal udpege den mest kritiske flaskehals i skybrudsløsningen og levere en ”worst case beregning” i henhold til rummelighed og afstrømningsevne.

Regnvand fra området skal ledes til et regnvandsbassin, der etableres i den sydlige del af lokalplanområdet. Herfra nedsiver en del af regnvandet og en del udledes til SAMN Forsynings regnvandsledning, hvorfra det udledes til Hansted Å. Det skal sikres at SAMN Forsyning har kørefast adgang hele vejen rundt om bassinet i forbindelse med vedligehold og oprensning af bassinet.

 

  

  

 

     

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer