Velkommen til Horsens Planportal
324 - Boliger, øst for Yding Toft, Yding

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er lokalplanens formål, 

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål som helårsbeboelse med åben-lav bebyggelse,

at fastlægge en struktur for områdets udstykning og udnyttelsesgrad, 

at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, og

at fastlægge bestemmelser om beplantning langs området mod sydøst og sydvest.

2.1Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 5x Yding By, Yding. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 1. oktober 2018 udstykkes inden for lokalplanområdet.
2.2Området skal forblive i landzone. I henhold til Lov om planlægning, §15, stk. 4, erstatter lokalplanen ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, tilladelser efter §35, stk.1, for så vidt angår: Opførsel af bebyggelse, ændret anvendelse, samt udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet.
 
3.1Området skal anvendes til boligformål som helårsboliger, med åbenlav bebyggelse.
3.2Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.
 
Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr grund.
4.1Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3, Fremtidige forhold. Heraf må der maksimalt udstykkes 14 parceller til boliger.
 
5.1Vejadgang til lokalplanområdets skal etableres i forlængelse af Yding Toft, som vist på kortbilag 3.
5.2Boligvejen skal etableres som grusvej med græsrabatter i begge sider af vejen uden fortovsbelægning.
5.3Vejen skal udlægges med mindst 5,5 m kørebaneareal og mindst 1,5 m rabatareal i begge sider af vejen, mellem kørebane og tilstødende parceller og/eller fælles friarealer.
5.4Der skal etableres vendepladser i blinde vejender.
5.5Ved vejtilslutninger og vejes kurveforløb, skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer.
 
6.1Der skal udlægges 2 parkeringspladser på den enkelte ejendom.
 
8.1Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn.
8.2Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Men der må uanset om grundstørrelsen giver mulighed for det, maksimalt opføres 350 m² boligareal på den enkelte grund.
8.3Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse nærmere skel mod nabo, sti og vej end 1 m.
 
Da det meste af lokalplanområdet ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser, er der optaget bestemmelser om byggeriets maksimale højde. Den maksimale højde skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det højeste og mest markante element i landskabet.
Bestemmelsen om, at der maksimalt må opføres 350 m² boligareal på de enkelte grunde, skal hindre, at der opføres meget store boliger, som ikke passer ind i landsbykarakteren. 
9.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende. Vinduer og lignende er undtaget.
9.2Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.
9.3Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader. Undtaget er tagrender og nedløbsrør.
9.4Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.
9.5Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes og fremtræde, som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.
9.6Solceller og solfangere skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne/solfangerne fremstår som en integreret del af byggeriets arkitektur.
9.7Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal have samme farve.
9.8Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller på flade tage opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. På flade tage må anlægget højest stikke 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.
 
Da det meste af lokalplanområdet ligger inden for Yding kirkes fjernomgivelser, er der optaget bestemmelser om byggeriets udseende. Bestemmelserne om, at der ikke må anvendes stærke farver og blanke overflader, samt krav om indpasning af tekniske elementer skal sikre, at kirken fortsat vil opleves som det mest markante element i landskabet.
Der må ikke anvendes kobber, zink og andre metaller på byggeriets tage og facader, med undtagelse af tagrender og nedløbsrør. Bestemmelsen skal sikre, at afstrømmende regnvand ikke indeholder koncentrationer der er skadelige for recipienten, i dette tilfælde Dørup Bæk
10.1Alle hegn i skel skal etableres som levende hegn i form af hække/buske. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal placeres mindst 0,5 m fra skel på egen grund.
10.2Det eksisterende beplantningsbælte skal bevares, med et omfang og en placering i overensstemmelse med kortbilag 3, Fremtidige forhold. Beplantningsbæltet skal opnå en højde på maksimum 5 m. Beplantningsbæltet må vedligeholdes i form af beskæring og supplering, men må ikke fældes eller holdes nede.
10.3Beplantningsbæltet på kortbilag 3 skal fremstå som et fler-rækket hegn bestående af følgende arter: almindelig tjørn (Crataegus laevigata), skovhassel (Corylus avellana), syren (Syringa vulgaris), rødel (Alnus glutinosa) og paradisæble (Malus ”Braendkjaer”). Planterne skal placeres med en indbyrdes afstand på ca. 1,5 m.
10.4De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
10.5Der må ikke opsættes husstandsmøller, uanset deres størrelse og udseende.
10.6Den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav må være 0,35. Dog max 500m² pr. grund.
10.7Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling og vejanlæg.
10.8Der må ikke etableres regnvandsbassin med tilhørende nedsivning indenfor vandværkets indvindingsopland. Se det skraverede felt på kortbilag 3. Etablering af et regnvandsbassin indenfor indvindingsoplandet må derfor kun etableres med tæt membran, så nedsivning af vejvand undgås.
10.9Tagvand kan som udgangspunkt nedsives i en faskine, idet afstanden til Yding Vandværks boringer er større end 25 meter. Dog må tagvand fra tage lavet af tagpap ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.
 
 
For at sikre en beplantnings langs området, der fremstår som et naturligt element i landskabet, stilles der krav om hvilke arter der må anvendes.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, der forsyner lokalplanområdet, må den maksimale befæstelsesgrad være 0,35, dog max 500m² pr. grund ved åben-lav. 
11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
11.2Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves på matr. nr. 5x Yding By, Yding, jf. Lov om landbrugsejendomme.
11.3Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner. 

 
12.1Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.
12.2Grundejerforeningen skal oprettes, når mindst 50 % af et lokalplanområde er bebygget eller når Horsens Kommune kræver det. 
12.3Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og andre fællesanlæg. Foreningen skal udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.
12.4Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet, sammenlægges med eksisterende grundejerforeninger i de tilstødende områder. Det må forventes, at grundejerforeningen vil skulle sammenlægges med grundejerforeningen i de tilstødende områder.
12.5Grundejerforeningen skal, efter krav fra byrådet optage grundejere fra tilgrænsende områder.
12.6Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer skal godkendes af byrådet.
12.7Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, når byrådet stiller krav herom.
12.8Grundejerforeningen kan bestå af mindre ejerlav, der har pligt til at være medlem af den fælles grundejerforening.
Ingen bestemmelser
 
 
Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.
15.3Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
15.4Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
15.5Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.
15.6Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.
15.7I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
15.8Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.
15.9Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/324---boliger-oest-for-yding-toft-yding/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer