Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Beliggenhed & eksisterende forhold

Området der planlægges for ligger i Horsens bys allersydligste del ved en af byens største trafikårer, Bjerrevej. Der er tale om en hjørnegrund på ca. 9.500 m2, som frastykkes en tidligere landbrugsejendom og ligger som et fladt areal i nogenlunde samme kote som de nedenfor nævnte vejanlæg. Grunden ligger ved den relativt nyanlagte Højagergårdsvej, (den tidligere Ørnstrup Møllevej) som er den østlige adgangsvej til et nyt planlagt boligområde, som kan rumme mellem ca. 250 - 300 boliger. Ved landbrugsejendommen er der eksisterende træbeplantning, som afgrænser indkørslen fra Bjerrevej, til den tidligere landbrugsejendom.

En del af lokalplanområdet ligger i støjbelastet areal (trafikstøj, Bjerrevej). Den fremtidige anvendelse til bydelscenter er ikke støjfølsom. Det betyder, at der ikke skal ske tiltag, der reducerer trafikstøjen på ejendommen. Derimod skal det sikres, at der mellem lokalplanområdet og ejendommen der udstykkes fra etableres en støjreducerende foranstaltning - en begrønnet støjskærm, som sikrer at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes. Støjafskærmningen etableres og vedligeholdes af ejere indenfor bydelscenteret / lokalplanområdet. Naboejendommen er på tidspunktet for udarbejdelse af lokalplanen anvendt til beboelse. Også fremadrettet er området syd for lokalplanområdet udlagt til fremtidigt boligområde, som altså er støjfølsom anvendelse.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer