Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Området der planlægges for, er i Kommuneplan 2017 udlagt til Bydelscenter - butiksformål. På baggrund af udbygningen af et relativt stort boligområde mod vest - Ørnstrup Møllevej, som kan rumme cirka 250 - 300 boliger, er der interesse for at udvikle området med butikker som udvalgsvarebutikker og / eller dagligvarebutikker.

Lokalplanen vil gennem bestemmelser sikre, at området fremstår attraktivt ved anlæggelse af grønne arealer og beplantning mod Bjerrevej, som er en byens vigtige indfaldsveje og som byder velkommen til Horsens. Der vil derfor også i lokalplanen være bestemmelser om byggeriets udformning - farve og materialevalg samt regulering af reklameskilte og lignende. Trafikalt vil adgang til området skulle ske via Højagergårdsvej, således  Bjerrevej ikke belastes af direkte ind- og udkørsel fra lokalplanområdet.

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til butiksformål som udvalgsvarebutikker og / eller dagligvarebutikker i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer