Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af området efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10. 

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Trafikale forhold ud fra trafikbelastning / -kapacitet, trafiksikkerhed – oversigtsforhold m.m.
  • Visuel påvirkning af nærmiljøet samt i forhold til områdets placering, som er meget eksponeret i forhold til indfaldsvejen, Bjerrevej
  • Støjforhold – trafikstøj og virksomhedsstøj

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Etablering af Bydelscentret til henholdsvis dagligvarebutikker og / eller udvalgsvarebutikker vil generere mere trafik i området i takt med at det bagvedliggende boligområde, som er omfattet af den nye (lokalplan 2015-14) udbygges. Især vil der komme en merbelastning af lyskrydset Højagergårdsvej / Bjerrevej. Vejkrydset udbygges, hvilket blandt andet sikres gennem en udbygningsaftale forankret i den aktuelle lokalplan for Bydelscentret.

Der er allerede i den førnævnte lokalplan for boligområdet Ørnstrup Møllevej taget stilling til adgangsvejen til Bydelscentret – en adgangsvej, der skal ligge vest for bydelscentret og forbindes til Højagergårdsvej.

Lokalplanområdet grænser op mod et fuldt udbygget boligområde mod nord. Der er syd og vest for området planlagt et nyt boligområde. Den aktuelle placering af Bydelscentret vil derfor ikke ligge frit mod det åbne land, men falde naturligt ind i bymæssig bebyggelse. Lokalplanen sikrer gennem bestemmelser i lokalplanen et visuelt arkitektonisk udtryk for bebyggelsen og ligeledes for beplantning, som sikrer at Bydelscentret fremstår præsentabelt mod Bjerrevej.

Støjforhold – der planlægges ikke for støjfølsom anvendelse. At lokalplanområdet er støjbelastet areal (Bjerrevej) har derfor ikke betydning for området. Støjen fra Bydelscentret (virksomhedsstøj) mod naboejendommene vil i nødvendigt omfang blive afhjulpet ved en form for støjafskærmende foranstaltning, som sikrer overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer