Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Horsens by spiller en særlig rolle som dynamo for væksten i hele kommunen, og skal fortsat udvikles som kommunens hovedcenter for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Samtidig har Horsens som hovedby også en vigtig rolle i forhold til at styrke Horsens Kommune i samarbejdet og konkurrencen med de øvrige større byer i Østjylland. Derfor kræver Horsens by et særligt fokus i planlægningen.

En stærk detailhandel

Økonomiske forandringer, ændret forbrugeradfærd og ny teknologi er nogle af de drivkræfter, som vil forandre detailhandlen afgørende i de kommende år.

Byrådet ønsker at fastholde Horsens by som en tidssvarende, stærk og dynamisk hovedby med et levende og attraktivt bymiljø. Byens potentiale skal fortsat udvikles og dermed være med til at sikre, at Horsens også i fremtiden kan udfylde rollen som et konkurrencedygtigt handelscenter for hele sit opland og i Østjylland. Også bydelscentre udenfor midtbyen skal være attraktive centre for fortsat at kunne tiltrække kunder og derved at styrke bydelene som attraktive bosætningssteder i Horsens by.

Byrådet ønsker at understøtte et stærkt og varieret butiksudbud i Horsens by og samtidig sikre balance i placeringen og fordelingen af butiksområder rundt i byen. På den måde kan der opnås nærhed og god tilgængelighed for borgerne, også for dem uden bil.

Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Retningslinjer

Mål

Horsens Kommune skal fortsat styrkes i den regionale konkurrence om detailhandelskunderne. Derfor skal planlægningen for detailhandel skabe rammerne for, at butikslivet kan udvikle sig med et stærkt og varieret udbud, så flere handler i kommunen. Detailhandelsstrukturen skal understøtte bymønstret. Detailhandelsstrukturen skal ligeledes understøtte byvækst-, byomdannelses- og byfortætningsområder ved at åbne mulighed for etablering af butikker, der kan fremme og styrke udviklingen og bylivet i områderne.

Detailhandelsstrukturen

Detailhandelsstrukturen understøtter kommuneplanens bymønster. Det er bymønstret, der definerer, hvor der er og fortsat kan foregå byudvikling og hvor der er adgang til service. Bymønstret definerer derfor også, hvor det er hensigtsmæssigt at placere detailhandlen.

Horsens By spiller en helt særlig rolle som centrum for detailhandlen. Dels fordi hovedparten af kommunens borgere bor i Horsens By. Dels fordi midtbyen fungerer som det dynamiske centrum for handel, byliv og oplevelser. Midtbyen tiltrækker både kunder fra hele kommunen og fra regionen og dermed er den med til at gøre Horsens Kommune konkurrencedygtige i forhold til omverdenen. Der er derfor fortsat behov for at styrke detailhandlen i Horsens By, ikke mindst i midtbyen, idet der ligger stærke detailhandelsbyer som Vejle, Silkeborg og Aarhus tæt på Horsens.

I Horsens by er den centrale del af byen udlagt til bymidte. Derudover er der udlagt bydelscentre på Nordhavnen, Nørretorv, Strandkærvej, Bjerrevej, Bankagervej, Ørnstrup Møllevej, Sønderbrogade, Vejlevej Nord, Vejlevej Syd, Torstedalle, Nørrebrogade, Silkeborgvej, Haldrupvej, Bygaden og Sundvej.

Lokalplanen er i overensstemmelse kommuneplanens mål og retningslinjer for detailhandel.

 

 

Kommuneplantillæg

Som det er beskrevet tidligere under "Eksisterende lokalplaner" udarbejdes der samtidig med nærværende lokalplan et tillæg til Kommuneplan 2017 for at skabe sammenfald mellem den fysiske afgrænsning mellem kommuneplanrammen og lokalplanafgrænsningen.

Kommuneplantillægget kan læses her.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer