Detailhandel

Detailhandelsrammen i kommuneplanen indenfor området muliggør, at der må etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 3000 m2. Lokalplanen udarbejdes for at kommuneplanrammen kan udnyttes, fordi investorer har vist interesse og ønsker at udvikle området.

Det vurderes ikke, at bydelscentret vil påvirke det tilgrænsende boligområde som er under udvikling. Dog redegøres der i lokalplanen for, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedstøj skal overholdes mod det tilgrænsende boligområde.

Udarbejdelsen og realiseringen af lokalplanen understøtter kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer om udvikling af detailhandlen i Horsens bydelscentre, som sikrer at detailhandlen ikke centreres om bymidten, men understøtter de enkelte bydeles udvikling.

Det vurderes, at etablering af Bydelscentret ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af de eksisterende og fremtidige omkringliggende boligområder. Bydelscentret ligger ved en byens overordnede og stærkt trafikerede veje. Bydelscentret vil være pålagt at overholde grænseværdierne for erhvervsstøj, blandt andet i forhold til kundetrafik, vareindlevering, ventilation mv. Planen indeholder endvidere bestemmelser om bebyggelsens omfang og udseende samt skiltning ligesom det sikres at lokalplanområdet får et grønt præg. Sideløbende med lokalplanlægningen er der indgået udbygningsaftaler mellem investorer og kommune, som sikrer trafikale løsninger, der tilgodeser både tilstrækkelig kapacitet og sikkerhed.