Velkommen til Horsens Planportal
314 - Centerformål, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, Horsens

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Formålet med lokalplanen er at:
1.1sikre lokalplanområdets anvendelse til centerformål, butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.
1.2sikre at vejadgangen til lokalplanområdet sker ad nord-syd gående vejanlæg via Højagergårdsvej.
1.3at varetage klimahensyn gennem bestemmelser om befæstelsesgrader. 
 
Lokalplanens formål er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, rammeområde 15CE06.
2.1Lokalplanområdet består af del af matr.nr. 7 a, Tyrsted by, Tyrsted.
2.2Området ligger i landzone og overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.
3.1Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.
3.2Der må indenfor lokalplanområdet etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for lokalplanområdet er 3000 m2.
 
Lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, retningslinjer for detailhandel og rammeområde 15CE06, Bydelscenter Ørnstrup Møllevej til centerformål.
4.1Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug og i henhold til lokalplanens formål og anvendelse.
 
Eventuel udstykning eller anden matrikulær forandring skal ske i overensstemmelse med relevant lovgivning.
5.1Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra stamvejen vest for lokalplanområdet, som tilsluttes Højagergårdsvej. Lokalplanområdet må ikke have direkte vejadgang til Bjerrevej og / eller Højagergårdsvej.
5.2 Lokalplanområdet / Bydelscentret skal udformes så det sikres , at store køretøjer (lastbiler, sættevogne og lignende køretøjer) kan køre uhindret på arealerne uden at foretage bakkemanøvrer. Hvor der nødvendigvis skal foretages bakkemanøvrer med store køretøjer, f.eks. i forbindelse med vareindlevering og affaldsafhentning, må der ikke kunne foregå fodgængerfærdsel på eller forbi dette manøvreområde.
 
Udformningen af vejadgangen / -anlægget - stamvejen vest for og langs med lokalplanområdet er reguleret i Lokalplan 2015-14, Boliger, Ørnstrup Møllevej.
6.1Der skal, indenfor lokalplanområdet, udlægges tilstrækkeligt areal til parkering.
6.2Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m2 butiksareal til dagligvarer samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvarebutikken indgår ikke i m2 beregningen. Der ud over skal der etableres cykelparkering svarende til 4-8 pladser pr. 100 m2 butiksareal.
6.3Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker, kontor og liberalt erhverv. Der ud over skal der etableres cykelparkering, svarende til 1- 4 pladser pr. 100 m2.
6.4Parkeringsanlæg og færdsel med køretøjer herpå skal udformes, så det sikres, at lastbiler, sættevogne og lignende køretøjer kan køre uhindret uden at skulle bakke. Såfremt dette ikke er muligt skal eventuelle vendepladser udformes som "hammerhoveder".
 
Antallet af parkeringspladser er i overensstemmelse med Horsens Kommunens parkeringsnorm. Ved fastlæggelse af parkering for anden anvendelse end ovenfor nævnt, men fortsat indenfor lokalplanens § 3 henvises til parkeringsnormen, herunder også antallet af handicapparkeringspladser.
7.1Der skal i lokalplanområdet være kollektiv varmeforsyning og hele området omfattes af tilslutningspligt til denne.
7.2Området er udlagt i spildevandsplanen og er planlagt til separatkloakering. Regn og spildevand skal derfor afledes separat til offentlig kloak. Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,80. Befæstes der mere end dette skal regnvandet forsinkes tilsvarende indenfor lokalplanområdet før der sker afledning til forsyningsselskabets afløbsledninger.
 
Ansøgning om alternativt eventuel forsinkelse eller nedsivningstilladelse af / til regnvand indsendes til Natur og Miljøafdelingen, spildevand@horsens.dk
 
8.1Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefeltet vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
8.2Bebyggelsen må opføres i højst 2 etager og med en maksimum højde på maksimum 8,5 meter. Eventuelle installationer for f.eks. ventilationanlæg eller lignende samt solenergianlæg (solcelle- / solvarmeanlæg), som placeres på taget, må ikke overstige maksimumhøjden.
8.3Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for lokalplanområdet er 3000 m2.
 
Der er ikke fastsat en bebyggelsesprocent for lokalplanområdet. Kommuneplan 2017´s "Retningslinje 1.8 Detailhandel" for Bydelscenter Ørnstrup Møllevej angiver det maksimale samlede antal m2 butiksareal indenfor rammeområdet til 3.000 m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2.
Den maksimale bygningshøjde på 8,5 meter, herunder eventuelle ventilationsanlæg eller andre- / lignende tekniske anlæg afstedkommes af, at området delvist ligger i Tyrsted kirkes næromgivelser.
9.1Bebyggelsens facader skal overvejende fremstå som blankt murværk i gule, rødlige, brune eller mørkegrå / sorte nuancer. Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ, stenkompositmateriale, beton, naturskifer og glas. Facader kan udføres begrønnede.
9.2Mindre bygninger som eksempelvis varegårde, kundevognsskure og lignende skal i materiale- og farver fremtræde i harmoni med den øvrige bebyggelse.
9.3Tage kan udformes som vandrette eller skrå konstruktioner. Blanke og / eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Undtaget herfra er eventuelle mindre bygninger som nævnt ovenfor. Disse kan udføres med glastag.
9.4Der må etableres solenergianlæg (solcelle- / solvarmeanlæg).  Anlæggene skal integreres i byggeriet. Anlæggene skal udføres med antirefleksbehandlede overflader samt orienteres således de ikke blænder omgivelserne.
9.5Udvendige tekniske installationer som f.eks. ventilationsanlæg, -indtag, -afkast skal udføres som afskærmede og /eller integrerede arkitektoniske elementer i byggeriets facader og / eller tagkonstruktion.
9.6Der kan opsættes bygningsbelysning, enten opsat i tagkonstruktionen eller nedfældet i den omgivende belægning. Bygningsbelysning må ikke være til gene for omgivelserne. 
9.7Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens lodrette facader, og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmanavn og / eller logo, og skiltets udformning og størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur.
9.8Facadeskiltning skal udføres med løse bogstaver, symboler og / eller firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltning må gives en maksimum højde på 2,5 meter. Der må kun være ét skilt pr. facade og alene på de facader, der vender mod parkeringsarealer.
9.9Tekst og logo må ikke være direkte belyst. Tekst og logo må være indvendigt belyst. Blinkende og animeret skiltning må ikke finde sted.
9.10For dagligvarebutikker gælder, at der må opføres 1 pylon pr. butik. For udvalgsvarebutikker gælder, at der alene må opføres 1 pylon til fælles udnyttelse. Fælles for pyloner gælder en maksimum højde på 3,5 meter og en maksimum bredde på 1 meter. Der må alene skiltes for butikker / virksomheder, som ligger indenfor lokalplanområdet.
9.11Der må inden for lokalplanområdet opsættes mindre henvisningsskilte i forbindelse med eksempelvis vareindlevering.
9.12Inden for lokalplanområdet må der etableres højst 3 flagstænger. Flagstænger skal placere mindst 5 meter fra skel mod vej.
9.13Der kan opsættes højst 1 fast reklameskilt (banner) med en samlet størrelse på højst 12,25 m2. Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling - f.eks. ved at erstatte et eksisterende vindue- og må kun placeres på hovedbygningen. Udformes skiltet i et ikke stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.
 
Skilte på og ved butikken skal opfylde bestemmelserne i Lokalplan 150. Hvis butikken har indgangsparti i et hjørne af bygningen, kan der skiltes på begge facader mod parkeringsarealerne såfremt det fremmer synligheden af indgangen.
I f.t  § 9.8 kan der ikke godkendes video og /eller animerede reklamer på bygningen, da disse vil forstyrre oplevelsen af "forstadsbyrummet" og samtidig kan virke generende for naboer.
Skiltning i h.t. § 9.12 må udskiftes så ofte det ønskes.
10.1Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.
10.2Den maksimale befæstelsesgrad for området er 0,80. Befæstes der mere end dette, skal regnvandet forsinkes tilsvarende indenfor lokalplanområdet før der sker afledning til forsyningsselskabets afløbsledninger.
10.3Der skal mellem parkerings- / kørearealet og henholdsvis Bjerrevej mod øst og Højagergårdsvej mod nord anlægges en grøn bræmme. Bræmmen anlægges i græs. Der skal etableres  busk- / hækbeplantning i en højde på mindst 1 meter med et omfang og en placering i overensstemmelse med Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
10.4 Busk- / hækbeplantningen skal udføres som Sargentæble (malus sargentii), Japansk kvæde (chaenomeles sup.. "Crimson and Gold, Spydpil (salixsta"Thyre") eller Blåskæg (caryopteris incana "Cary"). Der skal endvidere plantes fritstående træer i bræmmen. Træerne skal variere mellem minimum 2 sorter som Røn (f.eks. sorbus aucuparia, Eg (quercus petraea), Hæg ( prunus padus "Select") eller Fuglekirsebær (prunus avium).
10.5 På parkeringspladsen skal der anlægges bede med busk - / hækbeplantning samt plantes fritstående træer med et omfang og en placering i overensstemmelse med kortbilag 3, Fremtidige forhold. Busk- / hækbeplantningen skal bestå af Rød snebær (symphoricarpos chenaultii "Hancock", Bøg (fagus sylvatica - klippes som hæk) eller Perikon (hypericon hookerianum "Hidcote"). Træer skal være Glansbladet tjørn (crataegus lavallei), Avnbøg (carpinus betulus) eller Naur (acer campestre).
10.6Der skal etableres en beplantet / begrønnet støjskærm mellem lokalplanområdet og ejendommen mod syd (se kortbilag 3, Fremtidige forhold). Støjskærmen skal placeres på bydelscentrets grund og skal begrønnes på begge sider. Beplantningen skal variere mellem Klatrehortensia (hydragea), Bjerg-skovranke (clematis Montana "Grandiflora"), Storbladet efeu (hedera hibernica "Hestor" og Vildvin (parthenocissus inserta).
10.7Træer skal på plantetidspunktet have en størrelse 16 - 18. Alle bede skal være veldrænede og fyldt med god muld i mindst 0,6 meters dybde. Træer skal forsynes med vandingssystem som pose eller slange.
10.8Syg eller udgået beplantning skal fjernes og erstattes af ny beplantning.
10.9Der skal etableres belysning af parkeringspladsen og interne færdselsveje. Belysningen skal udføres som lysstandere eventuelt suppleret med pullert belysning.
10.10For dagligvarebutikker gælder, at der må opføres 1 pylon pr. butik. For udvalgsvarebutikker gælder, at der alene må opføres 1 pylon til fælles udnyttelse. Fælles for pyloner gælder en maksimum højde på 3,5 meter og en maksimum bredde på 1 meter. Der må alene skiltes for butikker / virksomheder, som ligger indenfor lokalplanområdet.
 
Busk- / hækbeplantningen i den begrønnede bræmme mellem parkerings- / kørearealet og henholdsvis Bjerrevej og Højagergårdsvej skal have en højde på mindst 1 meter med det formål, at skjule de parkerede biler mest muligt.
Bestemmelsen, der vedrører træernes minimumsstørrelse skal sikre at træerne på plantetidspunktet har en vis / anseelig størrelse.
Støjskærmen skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes. Kortbilag 3, Fremtidige forhold viser alene princippet for placeringen af støjafskærmningen - endelig placering og dimensioner skal bero på udarbejdelse af en støjrapport i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Den dobbeltsidede begrønning af støjskærmen skal etableres og vedligeholdes af ejerne af ejendomme indenfor lokalplanområdet.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen bør der stilles krav om indsendelse af en beplantningsplan, der udover oplysning om de enkelte træer og buske,  art/sort, størrelse også beskriver, hvordan beplantningen foretages og hvordan den vedligeholdes. Her tænkes på oplysninger om dimensioner på plantebede, vækstmedie, vedligeholdelse med mere. At udgået eller syg beplantning fjernes og erstattes af ny tilsvarende beplantning bør også fremgå af beplantningsplanen.
Belysning af parkeringspladsen skal medvirke til at sikre tryghed og forebygge mod vold, hærværk, tyveri.
Før bebyggelsen tages i brug til de i § 3 nævnte anvendelser skal det sikres, at:
11.1§§ 5.1 og 5.2 om vejadgang og parkering er anlagt og udformet som beskrevet.
11.2§§ 6.1 - 6.4 om anlæggelse af tilstrækkelig parkering for personbiler og cykler samt færdsel er anlagt og udført som beskrevet.
11.3§§ 7.1 - 7.2 om tilslutningspligt og belysning er overholdt og udført.
11.4§§ 10.3 - 10.6 om beplantning er anlagt og udført som beskrevet.
Ingen bestemmelser.
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).
14.1En del af lokalplan 2015-14 aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.
 
Der henvises til Lokalplanens redegørelse, "Forhold til anden planlægning, Eksisterende lokalplaner".
15.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
 
  
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/314---centerformaal-bydelscenter-oernstrup-moellevej-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer