VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Lokalplanens formål er,
1.1at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse
 
1.2at sikre en bebyggelsesstruktur, der tilpasses områdets kulturmiljø
 
1.3at sikre en struktur for beplantningen i området
 
1.4at sikre udlæg af fælles grønne rekreative arealer, samt sikre tilgængelighed til dem
 
1.5at fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.
 
2.1Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 11a, 11ah og 11ao Brædstrup By, Ring.
 
2.2Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 24.08.2018, udstykkes indenfor lokalplanområdet.
 
2.3Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1A i følgende delområder: 1, 2 og 3.
 
2.4Området skal forblive i byzone.
3.1Delområde 1 skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.
 
3.2Delområde 2 skal anvendes til vej- og parkeringsanlæg.
 
3.3Delområde 3 skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse med etagebebyggelse og fælles friarealer.
 
3.4Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.
 
Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte og mellem småbygninger, hvis sammenbygninger udføres med en længde på mindst 3,0 meter.
Etagebebyggelser er beboelsesbygninger i to etager eller derover med vandrette lejlighedsskel.
 
4.1Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3.
 
4.2Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.
For delområde 1 gælder
4.3.1 I delområde 1 må der maksimalt opføres 570m² etageareal fordelt på 5-6 boliger.
For delområde 3 gælder
4.4.1I delområde 3 må der maksimalt opføres 3500m² etageareal.
5.1Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Nygade og Vestergade, der forlænges gennem lokalplanområdet.
 
5.2Stamvejen skal udlægges i en bredde på 7 meter med en kørebanebredde på min. 5,5 meter.
 
5.3Stamvejen udføres i enten asfalt, belægningssten i beton og/eller i græsarmering.
 
5.4Parkering udføres i græsarmering.
 
5.5Der skal etableres stianlæg indenfor lokalplanområdet. Den nord-sydgående stiforbindelse mellem Nygade og Vestergade skal forbindes med en stiforbindelse til Nørregade som vist på kortbilag 3 og 4.
 
5.6Stier skal udlægges i en bredde på minimum 5 m med en stibanebredde på 3 meter. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.
 
5.7Der skal via stamvejen sikres kørende adgang til regnvandsbassinet i delområde 1.
 
 
Da der ønskes et grønt boligområde, hvor vejarealet udgør en vigtig del af områdets fællesareal, ønskes anlæg med fast belægning begrænset.
6.1Der skal udlægges minimum 1-2 handicap p-pladser i området.
 
6.2Der skal udlægges fællesparkering: 1 p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse
 
6.3Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig i tæt-lav ved individuel parkering eller 1,5 p-plads pr. bolig i tæt-lav som fællesparkering.
 
6.4Der skal etableres cykelparkering med plads til minimum 2 cykler pr. etagebolig.
7.1Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for grundejere i lokalplanområdet. Lavenergibebyggelse er ikke omfattet tilslutningspligten.
 
7.2Der er forbud mod at etablere elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er udlagt til kolletiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke lavenergibebyggelse.
 
7.3Lokalplanområdet skal vandforsynes fra et alment vandværk.
8.1På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundenes niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.
     
 
 
For delområde 1 gælder
8.2.1Etagearealet i delområde 1 må maks. være på 570 m² fordelt på 5-6 boliger.
 
8.2.2Bebyggelsen i delområde 1 må opføres i maksimum 1 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 7 meter over niveauplan/terræn. Skorstene undtaget.
For delområde 2 gælder
8.3.1Bebyggelse i delområde 2 må kun etableres i form af mindre, uopvarmede konstruktioner, såsom overdækket cykelparkering, legeredskaber og affaldshåndtering.
For delområde 3 gælder
8.4.1Bebyggelsen i delområde 3 skal opføres indenfor byggefelterne, som vist på kortbilag 3.
 
8.4.2Bebyggelsen i delområde 3 må opføres i maksimum 4 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere en 16 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstene og elevatortårne undtaget.
 
8.4.3Etagearealet i delområde 3 må maks. være på 3500 m².
 
Punkthusene placeres langs Nørregade og skal bidrage til at styrke gadeforløbet - som de omgivende villaer og randbebyggelsen længere inde i byen. Mellem punkthusene bliver der visuel kontakt og mulighed for ophold og at gå igennem bebyggelsens grønne fælles uderum.
Punkthusene opføres i 3-4 plan i en højde svarende til den eksisterende kro. Bygningerne udformes som sammenstillede bygningskroppe, der skalamæssigt modsvarer de relativt store bygningsvolumener langs Nørregade og den tætte bymasse mod syd.
Rækkehusene opføres i et plan og skaber en naturlig nedtrapning til skalaen i villaområdet, der ligger vest for projektområdet.
9.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og drivhuse er undtaget.
 
9.2Bebyggelsens facader skal opføres i tegl som blank mur. Undtaget er småbygninger som skure og overdækket cykel parkering, som må udføres med facader i træ og/eller pladebeklædning.
 
9.3Punkthusenes nordlige facader skal enten bearbejdes med en detaljering i murværket i form af relief, forbandtskift, variation, skift i sten eller begrønnes med levende beplantning, som beskrevet i § 10.8.
 
9.4Til mindre bygningsdetaljer må der anvendes andre materialer, som for eksempel pudset murværk, træ eller plade.
 
9.5Altaner udføres som lette påhængte altaner med lukkede værn i semitransparent glas.
  
9.6Der må ikke etableres altangange/svalegange.
 
9.7Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter. 
 
9.8Der må kun opsættes solceller på sorte tage. Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facade, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.
 
9.9Solceller på tage og facader skal være anti-refleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant.
 
9.10Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.
 
 
 
For delområde 1 gælder
9.11.1Tage skal udføres med enten saddeltag eller ensidig taghældning (10-30 graders hældning)
 
9.11.2Tage skal være belagt med sort tagpap eller som grønne sedum tage.
 
9.11.3Tage på mindre bygninger som f.eks. skure skal udføres med fladt tag.
For delområde 3 gælder
9.12.1Tage skal være flade, herunder tage på cykelparkering og skure.
 
9.12.2Tage skal være belagt med sort tagpap.
 
Både kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer er der krav til arbejdet med etagebebyggelser og høje huse i Horsens Kommune. Ved etagebyggeri nær bevaringsværdig bebyggelse skal ny bebyggelse understøtte historie- og identitetsbærende træk.
Stueetager skal forholde sig til gaden, indeholde markerede indgangspartier og generelt være detaljerede, åbne og inviterende i udformningen. Facader må ikke være afblændede.
Altangange tillades ikke mod gader.
Den samlede bebyggelse opføres med materialer og karakter, der går i dialog med de eksisterende byhuse i området.
10.1Der skal udlægges fælles opholdsarealer, som følger stukturen på kortbilag 3 og 4.
 
10.2Beplantningen i området skal etableres i overensstemmelse med lokalplanens § 10.3-10.11 og følge strukturen på bilag 3 og 4.
  
10.3De fælles opholdsarealer skal udlægges i græs med forårsløg. Der skal plantes grupper af træer, samt indrettes lege- og opholdspladser på fællesarealerne.
  
10.4I overgangen mellem lokalplanområdet og matr. nr. 11b Brædstrup By, Ring skal der etableres et tæt beplantningsbælte i min. 5 meters bredde.
 
Beplantningsbæltet skal være med arter som dunet Gedeblad, Fjeldribs, Hunderose, Kvalkved, Rød Kornel, Sargents æble og slåen.
 
10.5I overgangen mellem lokalplanområdet og de eksisterende villaer mod Rådhusgade skal den eksisterende levende beplantning bevares eller erstattes af en bøgehæk.
 
10.6Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal der plantes grupper af træer mod Nygade.
 
10.7Træer skal være arter som engriflet almindelig hvidtjørn og naur samt mindre grupper af frugttræer som æble, pære, mirabelle, paradisæble.
 
10.8Der skal enten etableres levende beplantning op af punkthusenes nordlige facader, som eksempelvis rådhusvin, blåregn, klatre hortensia eller ske en bearbejdning af facaderne som beskrevet i § 9.3.
 
10.9Punkthusenes opholdsterrasser på terræn skal omkranses af levende lav beplantning.
 
10.10Parkeringspladser skal anlægges med beplantning i form af omkransende bøgehække.
 
10.11Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er vejanlæg og regnvandsopsamlingselementer.
 
10.12Anlæg til regnvandshåndtering i fællesarealerne skal udformes så de naturligt indgår i de grønne arealer.
 
10.13Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,45. Overstiger befæstelsen 0,45, skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,45 overholdes.
 
10.14Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal etableres med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter, som afskærmet og ikke-blændende skot- eller pullertbelysning.
  
10.15Belysningskilder skal fremstå med ensartede belysningsarmaturer.
 
10.16De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
 
 
Bestemmelserne om beplantning skal tilføre lokalplanområdet og næromgivelserne grønne oplevelser.
Beplantning er med til at skabe rum og definere overgange, der giver stedet karakter.
Beplantningen styrker områdets biodiversitet og mindre grupper af frugttræer referere til ældre byhavers klassiske æbletræer.
For at sikre en grøn karakter i lokalplanområdet fortættes trægrupperne mod syd til et grønt bånd langs Vestergade og helt frem til Nørregade.
 
 
 
 
11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
 
11.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der sikret afledning af regnvand til områdets regnvandsbassiner.
 
11.3Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
 
11.4Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser, som nævnt i §§ 5,6 og 10.
 
11.5Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningerne som nævnt i § 10 er etableret.
 
 
12.1Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.
 
12.2Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.
 
12.3Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.
 
12.4Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
 
12.5Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i §§ 5,6 og 10.
 
12.6Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 5,6 og 10.
 
12.7Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.
13.1Der er i 1971 tinglyst en deklaration vedrørende oversigtsarealer ved Nygade. I forbindelse med lokalplanen skal oversigtsarealerne reduceres, således at de er tilsvarende de anbefalinger der i dag ligger til udformningen af oversigtsarealer.
 
 
Oversigtsdeklarationen er lavet på et tidspunkt, hvor der var andre krav til udformningen af oversigtsarealerne end der er i dag. Horsens Kommune er påtaleberettiget og vil reduceres den således at den er tilsvarende de anbefalinger der i dag ligger til udformningen af oversigtsarealer.
 
14.1Den del af lokalplan nr. 6- Bymidten - Brædstrup, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke at en hidtil lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte.
  

15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
  

15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/313---boliger-noerregade-braedstrup/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer