Velkommen til Horsens Planportal
312 - Nedrivning, Danafeed, Nordhavnen, Horsens

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Formålet med lokalplanen er:
- at tillade nedrivning af eksisterende bebyggelse, herunder bebyggelse med middel bevaringsværdi.
2.1Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 836c og 836e, Horsens Bygrunde.
3.1Området er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der kan etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende. 
 
Den fremtidige anvendelse efter nedrivning af den eksisterende bygningsmasse vil blive fastlagt i en byggeretsgivende lokalplan, som udarbejdes efterfølgende.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
8.1Eksisterende bebyggelse kan nedrives i sin helhed. Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse. 
Ingen bestemmelser.
10.1Området skal under og efter nedrivning af bygninger og opbrydning af befæstelser mv. holdes i en ryddelig stand.
Ingen bestemmelser.
Ingen bestemmelser.
15.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/312---nedrivning-danafeed-nordhavnen-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer