Velkommen til Horsens Planportal
310 - Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er lokalplanens formål, at
1.1fastlægge supplerende og korrigerende bestemmelser for lokalplan 1-2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø således, at der gives mulighed for at etablere en boligenklave efter en samlet plan
1.2varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om udformning af terræn og vejprofil,
1.3fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og tæt-lav boliger,
1.4fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg som skal sikre at den samlede bebyggelse vil fremstå åben, varieret og karakterfuld, og
1.5sikre etablering af en øst-vestgående grøn kile med naturpræget bevoksning.
2.1Lokalplanen omfatter dele af matr. nr. 1al, Bygholm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der udstykkes inden for lokalplanområdet.
2.2Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.
 
Lokalplan 1-2012, § 3 Områdets anvendelse, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:
3.1Området skal anvendes til helårsboliger i form af etageboliger i 2-4 etager og tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 etager
3.2Området skal indeholde en grøn, gennemgående kile
 
 
Lokalplan 1-2012, § 4 Udstykninger ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:
4.1Udstykninger skal i være i overensstemmelse med bilag 3, Fremtidige forhold.
4.2Grundstørrelser for tæt-lav boligbebyggelse skal være 200-400 m2 excl 25 m2 andel af fælles friareal inden for delområdet. 
Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold ophæves for området og erstattes med:
5.1Lokalplanområdet vejbetjenes fra nord via fordelingsvejen Bygholm Bakker og  stamvejen Brahesbakke.
5.2Lokalplanområdets veje, stier og parkeringspladser etableres i overensstemmelse med principperne på kortbilag 3 Fremtidige forhold og kortbilag 4 Illustrationsplan.
5.3Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v. kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der i henhold til vejlovgivningen etableres vendepladser for lastbiler som angivet på Kortbilag 3. Det skal sikres at alle vejanlæg herunder vendepladser udformes så tilstrækkeligt arealbehov ved retningsskift for lastbiler overholdes.
5.4Der skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt for at sikre overholdelse af de hastigheder der er udlagt for henholdsvis stam- og boligveje.
5.5De enkelte ejendomme / boliger / bygninger har adgangsvej fra boligvejene. Der må ikke være adgang til ejendommene / boligerne / bygningerne fra stamveje.
5.6Stamvejen Brahesbakke (A-B på kortbilag 3) udlægges med en bredde på 10 m med kørebanebredde på 5,5 m, 2 x 0.75 m afvandingstrug i græs og 2 x 1,5 m sti. Alle bredder er minimumsbredder. Kørebane og stier belægges med asfalt.  Eventuelle kanter langs vejbane skal være i niveau med kørebanen. Hvis der etableres enkeltrettet fællessti tilsvarende stamvejene beliggende udenfor boligenklaven, skal disse udføres langs begge sider med en bredde på min. 2,5 m. Der må ikke anlægges dobbeltrettede fællesstier langs stamvejen.
5.7Nord for lokalplanområdet har stamvejen Brahesbakke et profil på 15 m. Inden for lokalplanområdet etableres en hævet flade som overgang til profil på minimum 10 m.
5.8Stamvejen udlægges til kørsel med lav hastighed 30-40 km/t.
5.9Boligvejene udlægges til kørsel med meget lav hastighed 10-20 km/t og der må ikke, ud over markering med belægningsskift, steler mv ske adskillelse af gang og kørearealer. Minimums bredde af kørebanen på boligvejene skal være 5,0 m.
5.10Boligvejens tilslutning til stamvejen skal udføres som overkørsler, dvs stianlæggene langs stamvejen føres ubrudt igennem.
5.11Cykel- og gangstien B-C udlægges i en bredde på 5 m med 3 m asfaltbelægning eller lignende. Stiens trace, belysning afvanding mv  koordineres med den offentlige sti der anlægges mellem Brahesbakke og Lovbyvej.
5.12Den rekreative sti D-E anlægges i grus (som Slotsgrus) i en bredde på min 2,5 m. Koordineres med eksisterende og nye grusstier i de grønne områder omkring Brahesbakke. 
 
 
Færdselsarealerne i de fire boliggrupper skal ved deres udformning og lille skala medvirke til at hastigheden sættes ned og at færdsel og ophold sker under gensidig hensyntagen. Kørespor for bl. a. renovationsbiler skal dog fremstå tydeligt og placeres i god afstand til legearealer og opholdsarealer for børn. 
Lokalplan 1-2012, § 8 Trafikforhold, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med
bestemmelserne i denne lokalplans § 5 Vej og sti, samt nedenstående:

6.1I boligklynger med punkthuse/etageboliger skal der anlægges 1 p-plads per bolig i nærheden af boligen og 0,5 p-plads pr bolig i fælles parkeringspladser, primært i periferien af lokalplanområdet.
6.2I boligklynger med punkthuse/etageboliger skal der etableres 2 cykelparkeringspladser pr bolig.
6.3I boligklynge med tæt-lav bebyggelse skal der anlægges 1 p-plads per bolig i nærheden af boligen og 0,5 p-plads pr bolig i fælles parkeringspladser, primært i periferien af lokalplanområdet. Alternativt kan anlægges 2 p-pladser ved hver bolig.
 
 
Placering af fælles p-pladser i periferien af boligenklaverne har til hensigt at reducere antallet af parkerede biler tæt på de fælles opholdsområder imellem husene.
Parkering reguleres ved zoneskilte hvor der står parkeringsforbud udenfor afmærkede P-båse. Zoneskiltningen skal placeres ved indkørsel på boligvejene. Politiet skal godkende skiltningen.
Lokalplan 1-2012, §9 Tekniske forhold er gældende for lokalplanområdet. Derudover gælder nedenstående bestemmelse. 
7.1Belysning af veje, stier og parkeringspladser skal være nedadrettet.
Lokalplan 1-2012, § 5 Bebyggelsens omfang og placering, ophæves for lokalplanområdet og
erstattes med:
8.1Bebyggelsens omfang, placering og etageantal skal være i overensstemmelse med Bilag 3 Fremtidige forhold. Bygningsplaceringer må afvige op til 5 meter.
8.2Centralt i bebyggelsen i forbindelse med den øst-vestgående grønning kan opføres et fælleshus for enklavens beboere. 
8.3Boligklyngerne 1, 2 og 3 må i alt rumme 10.250 m2 etageareal.
8.4Boligklynge 4 skal være i 1 og 2 etager.
8.5Boligklynge 4 må rumme 3.250 m2 etageareal.
8.6I boligklynge 4 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade været hævet mere end 7 meter over naturligt terræn/niveauplan, som defineres i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
8.7Lejligheder over stueplan i etageboliger skal forsynes med altan på mindst 10m2.
8.8Småbygninger må ikke placeres nærmere end 5 m fra lokalplanområdets ydre grænse.
8.9På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i
bebyggelsen. Der må ikke uden kommunens tilladelse terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn, bortset fra lokal terrænregulering nødvendiggjort af niveauspring i bygninger. Se også §10.


 
Der må kun bygges i op til to etager i lokalplanområdets sydlige kant af hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet, herunder skovbrynet.
 
Lokalplan 1-2012, § 6 Bebyggelsens udformning, ophæves for lokalplanområdet og erstattes
med:
9.1Alle bygninger skal have ensidig taghældning på mellem 5 og 10 grader, med indbyrdes varieret orientering.
9.2Tage skal være beklædte med sort pap eller være bevoksede med sedum, græs eller lignende. 
9.3Der må ikke være solfangere på tagene.
9.4Der kan være solfangere/solceller på sydvendte facader, hvis de indgår i facadens arkitektur og ikke skaber reflektioner som kan være til gene for omgivelserne. 
9.5Mindre bygninger, halvtage mv skal mht formsprog og materialer være afstemt med bebyggelsen. 
9.6Facader skal være blødstrøgne teglsten i mørke og lyse jordfarver, svarende til eksempler på tegl vist på bilag 5 Snit og facader. Nogle bygningers facader gives særlig karakter med recesser i murværket.  Mindst 3 punkthuse skal have facadebeklædning med naturskifer.
9.7Bebyggelsen i boligklynge 4 skal i formsprog og materialer være i tydeligt slægtskab med lokalplanområdets øvrige bebyggelse.
 
Bebyggelsens omfang, højde og meget synlige placering i det smukke landskab stiller særlige krav til bygningernes kvalitet og landskabelige indpasning. Alle bygninger skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt boligkvarter, som fremstår som en samlet enklave med indbyrdes afstemte variationer. Bebyggelse skal gives et nutidigt, højt arkitektonisk niveau, også når det kommer til detaljering og materialevalg. Bygningernes former, facadematerialer mv skal fastholdes med de enkle og indbyrdes afstemte materialer, tagformer mv, der fremgår af lokalplanens bestemmelser og illustrationer. Enkelte facader med skifer bidrager til bebyggelsens karakter.
Solfangere vil funktionelt ikke kunne indpasses i bebyggelsen,  fordi kun få af tagene hælder mod syd. Æstetisk skønnes de ikke at kunne harmonere med projektet enkle og afdæmpede arkitektur. 
10.1Regnvand skal håndteres på terræn og nedsives, jfr. lokalplanens redegørelse og den overordnede lokalplan 1-2012, §9.01. Anlægget til hverdagsregn skal dimensioneres iht. Horsens Kommunes Spildevandsplan, tillæg nr. 22.
10.2Basssiner og vandrender skal udformes med en landskabelig bearbejdning, så de fremstår som en naturlig del af området.
10.3Terrænnet skal reguleres så nedbør ved skybrud ledes væk fra bygninger. Overløb fra området til arealer nord for Lovbyvej skal bortledes efter aftale med Horsens Kommune.      
10.4Områdets ubebyggede arealer disponeres i princippet som vist på bilag 4 Illustrationsplan.
10.5Områdets helhedsindtryk skal være ensartet mht. belægning, beplantning, belysning og inventar.
10.6Faste belægninger skal udføres i asfalt, beton, granit, stål og træ eller i en kombination af disse. Områder der ikke anvendes til færdsel kan afsluttes med andre overflader.
10.7Der må ikke  terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling,  vejanlæg og LAR. Terrænregulering op til +/- 1,0 meter kan ske efter en samlet plan godkendt af kommunen. 
10.8Jfr bilag 4 Illustrationsplan skal den øst-vest gående fælles grønning skal have en bredde der varierer mellem 45 m og 20 m, enkelte steder ned til 15 m.
10.9De fælles friarealer skal udlægges i græsser og lav flora som er naturlig for området. Vedligeholdelsen skal sikre en balance mellem klippede arealer med mulighed for boldspil mv og ekstensivt plejede arealer med vild flora.
10.10Fællesarealer inden for Brahesbakke skal være åbne mod de fælles friarealer, der omgiver boligenklaven. Parkeringspladser langs områdets periferi skal lukkes mod de fælles friarealer med hæk af hæk (bøg eller taks) eller fritvoksende hjemmehørende buske. 
10.11I hver af de 4 boligklyngers interne friarealer skal der etableres en stor eller flere mindre nærlegepladser på ialt minimum  50 m2 pr friareal.
10.12Eventuelle hække ved tæt-lave boligers haver skal være bøg. 
10.13Træer og buske inden for området skal være skovfyr, vild æble, fuglekirsebær, hassel og lignende naturligt hjemmehørende arter. 
10.14Beplantning i de 4 indre rum til nærleg, ophold og intern færdsel kan desuden være frugttræer mv. 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal der foreligge en vandhåndteringsplan, som skal udarbejdes i overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinjer.
Regnvand skal betragtes som en ressource. I processen med at forsinke regnvandet og lede det væk opstår der muligheder, der helt åbenlyst kan inspirere til leg og fysisk aktivitet. Løsningerne skal desuden bidrage til at skabe sammenhænge mellem de grønne områder og infrastruktur ved at arbejde med vandafledning på overfladen. Regnvand skal bruges aktivt og være et element i børn og voksnes muligheder for leg og fysisk udfoldelse.
For at kunne håndtere kraftige regnhændelser ud over serviceniveauet skal der etableres overløb fra bassiner mv. og om nødvendigt et trug til bortledning af vandet til den naturlige lavning sydvest for området ved Lovbyvej. Overløbet skal planlægges i samarbejde med myndighederne.
Det eksisterende bakkede terræn ønskes så vidt muligt bevaret, men der vil i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder nødvendigvis ske en regulering. Det er et vigtig led i den videre projektering at tilpasse bebyggelsen til de landskabelige forudsætninger, herunder sammenhængen med de omgivende grønne områder. Terrænreguleringer må ikke være stejle og skal udføres med bløde overgange. 
Træerne skal udadtil danne et grønt supplement til de relativt store bygningsvolumener,  og indadtil skal bevoksningen give læ, naturoplevelser mv. 
En variation i størrelse og type af landskabsrum, som mindre nicher til fordybelse, områder til mødesteder samt større arealer til udfoldelser, kan skabe en bred anvendelse af området og give plads til spontane aktiviteter. Opholdmuligheder kan med fordel placeres i solen og med udsyn over området. Beplantning kan være med til at inddele rum og skabe mere intime og læfulde opholdssteder.
Lokalplan 1-2012, § 16 Forudsætning for ibrugtagen, ophæves for lokalplanområdet og
erstattes med:

11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 10 nævnte fælles friarealer og anlæg til
regnvandshåndtering er sikret.

11.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.
 
Ibrugtagningstilladelse kan gives etapevis.
Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.
Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke
i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke
på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens
bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges
skabt ved lokalplanen. Mere væsentligeafvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved
tilvejebringelse af en ny lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/310---boliger-brahesbakke-bygholm-bakker-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer