FORSLAG

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse ca. 19 tæt-lav boliger i en etage.

Rækkehusene er arrangeret omkring en indre fællesvej og tre grønne rekreative fællesrum. Opholdsarealerne åbner sig op mod både gadekæret og det grønne område mod syd.

Taghældningen mod gaden og gadekæret er, som gadens øvrige bebyggelser, på 45 grader. Herved skabes der en sammenhæng til byens historiske rødder. Gadeforløbet strammes naturligt op og fremstår som en helhed. Mod den nye bebyggelses indre rum er taghældningen fladere, hvilket skaber et moderne karaktertræk og tillader flere solskinstimer i de private forhaver.

Den nye rækkehusbebyggelse indpasser sig i den historiske landsbykerne, og bibeholder gaderummets karakterfulde sluttede karakter, mens rummet omkring gadekæret strammes yderligere op. Byens skala imødekommes med flugtende facadelinjer, ens taghældninger og præcise gavlmotiver.

Rækkehusene placeres tæt omkring den fælles adgangsvej, som skaber forbindelse mellem Vestervej og det store offentlige grønne område mod syd. Boligerne med carporte skaber rumlig variation, gode fælles og private opholdsarealer. Der skal etableres en rekreativ nord-syd gående stiforbindelse gennem planområdet.

Rummet mellem boligerne og den fælles adgangsvej kan afgrænses mod naboen med en træbeklædt carport/garage. De små gårdrum åbner sig mod syd og fællesvejen og skaber en tryg mellemzone, som private forhaver.

Bebyggelsen opføres i lyse tegl. Med referencer til det eksisterende stuehus opbygning af lyse gule og sortmalet bindingsværk vælges en lysegul sandfarvet teglfacade. Den lyse tegl suppleres eksempelvist af sortmalede partier omkring vinduer og tag.

Tage udføres som mørke tage i enten tagpap, skifer eller tegl. Det mørke tag indskriver sig i området, hvor både beboelses- og staldbygninger primært er udført med sorte eternitplader.

Portmotivet er et gennemgående element på gårdene i området. Portene fremstår som store flytbare bemalede træflader i gaden. Motivet gentages i rækkehusenes garager/carporte, som udføres med en varm og imødekommende træflade, som markerer indgangen til boligerne.

 

 

 

 

Reference - facadematerialer.

Reference- facadematerialer.

Reference- tagmateriale.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer