FORSLAG

Beliggenhed & eksisterende forhold

Planområdet er ca. 5.880 m2 stort og ligger ud til Gedveds gamle bygade, Vestervej. Lokalplanområdet afgrænses således mod nord af Vestervej, mod vest af 3 enkelte boliger, mod øst af fælleden med et gammelt gadekær og mod syd af marker.

I helhedsplanen for Gedved er der indtegnet en cykelsti/rekreativ sti, der skaber forbindelse mellem Vestervej og det syd for beliggende rekreative område.

Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal til etablering af en nord-sydgående stiforbindelse.

Gedved landsby er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø med 8-9 gårde placeret langs Vestervej. Landsbyens forte eller grønning er stadig bevaret og flere af landsbyens små grusveje følger stjerneudstykningen.

I udpegningen af Gedved landsby som kulturmiljø, gøres opmærksom på "at den gamle landsbykerne er meget sårbar overfor nedrivninger af gårde med henblik på udparcellering af tofterne til parcelhusbyggeri, og at det anbefales, at der i en nuværende landsbykerne ikke foretages større parcelhusbyggerier."

Gedveds historie som landboby har efterladt et sammenhængende miljø af firelængede gårde og forskellige landarbejderhuse. Udpegningen af de enkelte bygningers kvaliteter giver rammerne for denne nye udvikling af Gedved.

På ejendommen Vestervej 7 har der ligget en firelænget gård, hvor hovedbygningen er registreret opført i 1879. Staldlængerne er etapevist opført frem til 1965.

Ejendommenes tilstand er blevet vurderet. Det blev konkluderet, at ejendommene var i kraftigt forfald og udgjorde en sundhedsfare ved ophold og beboelse. Det blev vurderet, at en renovering til et tidssvarende niveau ikke var økonomisk og teknisk realistisk. På baggrund heraf blev der er meddelt nedrivningstilladelse til nedrivning af ejendommen.

Den firlængede gårds form og placering helt i skel mod vejen, havde dog store kvaliteter for bymiljøets gaderum og den kulturhistoriske fortælleværdi, som rækker tilbage fra før 1777, hvor landsbyen blev stjerneudstykket.

På baggrund heraf skal den nye bebyggelse udformes og indpasses i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og landsbymiljø, så kommende bygninger placeres i overensstemmelse med den eksisterende struktur.

Materialevalget samt bygningernes arkitektoniske udtryk skal harmonere med den historiske landsbys byggeskik.

Nær lokalplanområdet ligger et vandhul beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet er etableret i 2014. Lokalplanen fastlægger bestemmelser vedrørende bygningshøjde der tager højde for, at det planlagte byggeri ikke påvirker vandhullet negativt med skyggeafkast.

Gennem planområdet løber et stort hoveddræn. Det skal jf. vandløbsloven sikres, at drænet fortsat er i funktion.

Langs lokalplanens østlige skel løber et dige. Diget er opbygget af kampesten i varierende størrelse. Diget fremstår bevokset med mindre og større træer, samt anden beplantning.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer