FORSLAG

Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

 

 

Ejerne af Vestervej 7 i Gedved ønsker at få mulighed for etablering af et boligområde på ejendommen. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse ca. 19 tæt-lav boliger i en etage.

Ønsket om lokalplanlægning er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, der fastsætter anvendelse af området til boligformål.

Projektområdet har tidligere omfattet en firelænget gård med bygninger, der er opført mellem 1879 og 1956, placeret omkring en kvadratisk gårdsplads. Der blev givet tilladelse til nedrivning af gården grundet bygningernes ringe tilstand.

Projektets placering i Gedveds historiske landsbykerne ved gadekæret, har inspireret den nye rækkehusbebyggelses ydre fremtræden i såvel udformning som materialer. Det autentiske kulturmiljø langs den historiske bygade, Vestervej, er bevaret, selvom funktionen er ændret. I fremtiden vil der ligge en moderne boligbebyggelse, som skaber liv omkring gadekæret. Byggeriet fastholder det tydeligt definerede gaderum langs Vestervej og skaber en naturlig grænse mod gadekæret. Samtidigt kan Gedved i fremtiden tilbyde nuværende og nye beboere muligheden for at vælge rækkehuset, som er en efterspurgt boform i byen i dag.

 

 

Planområdet er omfattet af Helhedsplanen for Gedved og Gedved landsby er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at bebyggelsen indpasses hensigtsmæssigt i det eksisterende landsby- og kulturmiljø i Gedved, som beskrevet i Helhedsplanen for Gedved og i kommuneplanen.

Perspektiv- den nye bebyggelse set fra Vestervej fra øst.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer