FORSLAG

Miljøscreening

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Kulturhistoriske værdier
  • Vandværksopland
  • Udledning til vandmiljøet
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko
  • § 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb
  • Skovbyggelinje
  • Skovrejsningsområde
  • Potentielle naturbeskyttelsesinteresse

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Kulturhistoriske værdier

Gedved landsby er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø med 8-9 gårde placeret langs Vestervej. Landsbyens forte eller grønning er stadig bevaret og flere af landsbyens små grusveje følger stjerneudstykningen.

I udpegningen af Gedved landsby som kulturmiljø, gøres opmærksom på "at den gamle landsbykerne er meget sårbar overfor nedrivninger af gårde med henblik på udparcellering af tofterne til parcelhusbygger, og at det anbefales, at der i en nuværende landsbykerne ikke foretages større parcelhusbyggerier."

Gedveds historie som landboby har efterladt et sammenhængende miljø af firelængede gårde og forskellige landarbejderhuse. Udpegningen af de enkelte bygningers kvaliteter giver rammerne for denne nye udvikling af Gedved.

Planlægningen vil sikre, at bebyggelsen indpasses hensigtsmæssigt i det eksisterende landsby- og kulturmiljø i Gedved. Planlægningen sikrer, at placeringen af bebyggelsen fastholder strukturen mod gadeforløbet Vestervej og mod gadekæret. Den bygningsmæssige struktur i Gedveds historiske landsbykerne ved gadekæret, fastholdes i den nye rækkehusbebyggelses ydre fremtræden i såvel udformning som materialer. Kulturmiljøet langs den historiske bygade, Vestervej, bevares, selvom funktionen er ændres. Byggeriet fastholder det definerede gaderum langs Vestervej og skaber en naturlig grænse mod gadekæret. Samtidigt kan Gedved i fremtiden tilbyde nuværende og nye beboere muligheden for at vælge rækkehuset, som er en efterspurgt boform i byen i dag.

 

Gedveds historie som landboby har efterladt et sammenhængende miljø af firelængede gårde og forskellige landarbejderhuse. Udpegningen af de enkelte bygningers kvaliteter giver rammerne for denne nye udvikling af Gedved.

Planlægningen vil sikre, at bebyggelsen indpasses hensigtsmæssigt i det eksisterende landsby- og kulturmiljø i Gedved.

Vandværksopland

Lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Gedved Vandværk, ca. 325 meter nordvest for vandværkets boringer. I området vurderes grundvandsmagasinet at være sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet, hvorfor området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Der indarbejdes tekniske tiltag i lokalplanen, for at forebygge risikoen for forurening af grundvandet. Det drejer sig om tekniske tiltag i forhold til afledning af spildevand og overfladevand. 

Udledning til vandmiljøet

Lokalplanområdet ligger i fælleskloakeret, men planlagt separatkloakeret område. SAMN Forsyning er i gang med separering af Gedved. Derfor skal lokalplanområdet klargøres til separatkloakering.

Overskrides den maksimale befæstelsesgrad der er fastsat for området betyder det at forsyningens ledningsnet og eventuelt regnvandsbassin hyppigere overbelastes med overløb af vand fra regnvandsledningen og overløb direkte fra regnvandsbassinet til recipienten med negativ påvirkning af denne til følge. Planlægningen sikre at ikke vil ske negativ påvirkning af recipienten.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Skybrudsoplandet opstrøms planområdet er stort - 36 ha. Området er ikke befæstet, men ved kraftige regnhændelser i vinterhalvåret og evt. i en skybrudssituation, kan der være risiko for oversvømmelse af planområdet. Primære strømningsveje går gennem området. Det er vigtigt at bebyggelse og veje anlægges så det ikke afskærer de primære strømningsveje. De primære og naturlige strømningsveje bør opretholdes. Det samlede lavningsvolumen i området skal opretholdes.

Jf. retningslinje 8.1.2 og 8.1.3 i Kommuneplan 2017 skal bygherre udarbejde en vandhåndteringsplan, hvor i der redegøres for hvordan hverdagsregn og kraftig regn/skybrud håndteres på forsvarlig vis. Oversvømmelsesrisikoen skal også belyses. I forbindelse med lokalplanlægning skal det sikres at risikoen for oversvømmelse op- og nedstrøms planområdet ikke øges.

§ 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb

Der er fra lokalplanområdets skel, østlig side ca. 10 m til nærmeste § 3 beskyttede område, et vandhul. Naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven samt vandløb og skove, skal sikres mod tiltag, som forringer områdernes tilstand. I byzonen kan 25 meter-zonen fraviges i tilfælde, hvor det skønnes at byggeri, tekniske anlæg, stier og lignende kan tilpasses naturområdet. I lokalplanen stilles der krav om bebyggelse i maks. 6 meters højde, der ikke medfører en skyggevirkning på vandhullet.

Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen fra den ny-plantede skov vest for Bryggervej. Realiseringen af lokalplanen vil derfor forudsætte en reduktion af skovbyggelinjen.

Skovrejsningsområde

En del af lokalplanområdet ligger inden for et i kommuneplanen udpeget skovrejsningsområde. Da kommunen ved lokalplaner og anden administration skal arbejde for gennemførelsen kommuneplanen kan lokalplanen om bebyggelse ikke vedtages før skovrejsningsudpegningen er ændret. I forbindelse med planlægningen udarbejdes der et tillæg til kommuneplanen der justere den fysiske afgrænsning af retningslinjen for skovrejsning.

Potentielle naturbeskyttelsesinteresser

Den sydlige del af planområdet er i kommuneplan 2017 udlagt til potentielle naturbeskyttelsesinteresser, da området har ligget i vedvarende græs i minimum 70 år. Det vurderes at området har et stort potentiale til at udvikle sig til natur, hvilket jf. retningslinje betyder, at området skal friholdes af byggeri, anlæg og arealanvendelse.  

Dette område, skal jf. kommuneplan 2017’s retningslinjer friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer mulighederne for fremtidig etablering af nye naturområder.  I forbindelse med den konkrete planlægning vurderes det at der med en justering af den geografiske udstrækning af retningslinjen for potentielle naturbeskyttelsesinteresser og skovrejsning ikke sker en forringelse af muligheden for udvikling nye naturområder.

Med planforslaget foretages en justering af den geografiske udstrækning af retningslinjerne; Potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Justeringen sker for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanramme 33BO01 og retningslinjen.

Konklusion

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer