FORSLAG

Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold 

Områdets nærmeste skole er Gedved skole, som ligger øst for lokalplanområdet. Her findes der ligeledes daginstitutionstilbud.

Umiddelbart øst for lokalplanområdet findes pleje -og ældreboliger.

Trafikplanlægning

I helhedsplanen for Gedved er der skitseret en reetablering af Gedved sø, og en stiforbindelse hertil. I forbindelse med anlæg af stier i lokalplanen skal der etableres en offentlig sti, som i fremtiden kan fortsættes mod nord udenfor lokalplanområdet

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3.

Her skal der, under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde.

Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan planen ikke gennemføres, jf. Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 3, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. ovenstående bekendtgørelses § 7, stk. 2.

Natura 2000

Lokalplansområdet ligger ca. 6,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i og omkring lokalplansområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus, grøn mosaikguldsmed.

I lokalplansområdet er der i dag en ældre gårdejendom, som før igangsættelse af den planlagte opførsel af nye beboelsesejendomme vil være revet ned. Horsens Kommune vurderer, at en byggetomt ikke har nogen værdi som yngle- eller rasteområde for eventuelle bilag IV arter i området.  

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

§3 Beskyttet natur

Nær lokalplanområdet ligger et vandhul beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet er etableret i 2014. Der er ved lokalplanens bestemmelser vedr. bygningshøjde taget højde for, at det planlagte byggeri ikke påvirker vandhullet negativt med f.eks. skyggeafkast.

Indenfor en afstand af 25 m fra vandhullet må der ikke plantes træer der bliver højere end 10 m.  Da høje løvtræer medfører skyggepåvirkning på vandhullet, hvilket er en tilstandsforringelse.

 

 

 

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kommer på sigt til at ligge i et separatkloakeret opland, regn og spildevand skal derfor holdes adskilt indenfor lokalplanområdet.

Da området er omfattet af 2 forskellige kloakoplande, med forskellige maksimale befæstelsesgrader er der udregnet et vægtet gennemsnit af arealerne for at fastsætte en maksimal befæstelsesgrad for det samlede område. Området oprettes administrativt som et nyt kloakopland i Horsens Kommunes spildevandsplan.

Der fastsættes en maksimal befæstelsesgrad på 0,32 for området.

Regnvandet skal tilsluttes mod nord og bortledes nordpå til regnvandsbassin på matr. 3a Gedved By, Tolstrup og udløb G11UR.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Tagvand fra tage lavet af tagpap, må ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.

Overfladevand fra indkørsel på egen grund må dog nedsives gennem muldlag eller vegetationsdækket jordoverflade.

Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran orstås en membran udført af plast eller ler.

Der må ikke opstilles eller nedgraves olietanke eller lign. til fyringsolie o.lign.

Gennem området løber der et  stort hoveddræn. Det skal jf. vandløbsloven sikres, at drænet fortsat er i funktion.

Grundvand 

Lokalplanområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser.

Lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Gedved Vandværk, ca. 325 meter nordvest for vandværkets boringer. Gedved Vandværk indvinder årligt ca. 220.000 m³ fra i alt 4 boringer, som er filtersat indenfor ca. 30-60 meter under terræn. Grundvandsspejlet ligger relativt dybt, ca. 25 meter under terræn. I området vurderes grundvandsmagasinet at være sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet, hvorfor området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde.

Gedved Vandværk er et af kommunens områdevandværker, som skal forsyne kommunens borgere med drikkevand i mange år fremover, og de forventes også at skulle øge oppumpningen af grundvand, som følge af den byvækst der forventes omkring Gedved by – både boliger og erhverv. Der skal derfor indarbejdes tekniske tiltag i lokalplanen, for at forebygge risikoen for forurening af grundvandet. Det drejer sig om tekniske tiltag i forhold til afledning af spildevand og overfladevand.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.                    

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik. 

 

 

 

 

 

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I lokalplanforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Området der lokalplanlægges for, ligger udenfor kommuneplanens udpegninger af områder til store husdyrbrug og udenfor særligt værdifuldt landbrugsområde. Ved nedlæggelse af husdyrproduktionen på Vestervej 11, er der fra kanten af lokalplanområdet mere end 1 km til det nærmeste større husdyrbrug. Husdyrbrugene vil dermed ikke påvirke de nye boliger indenfor lokalplanområdet med generende lugt.

Det vurderes, at lokalplanen ikke vil medføre indskrænkninger i husdyrbrugenes fremtidige udvidelsesmuligheder, da der er stor afstand til planområdet. Der skal derfor ikke tages særlige hensyn i forhold til dette.

 

Tekniske anlæg

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Området er en del af Fjernvarme Horsens Forsyningsområde, og varmeprojektforslag er godkendt i byrådet den 6. oktober 2015. Området forsynes med fjernvarme, og eksisterende ejendom har en tilslutningspligt til fjernvarmen.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Gedved Vandværk.

Spildevand

Området skal separatkloakeres. Sanitært spildevand tilsluttes Samn Forsyning ApS’ ledningsnet og ledes til rensning på Horsens Renseanlæg.

Regnvand må tilsluttes Samn ApS’ Forsynings regnvandsledning. Regnvand fra området ledes mod nord og tilsluttes et nyt regnvandsbassin på matr. nr. 3a Gedved By, Tolstrup. Regnvand udledes herefter via udløb G11UR til Tolstrup Å.

 

 

 

   

 

 

 

     

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer