FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Lokalplanens formål er,
 
1.1At fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som tæt-lav bebyggelse.
 
1.2At fastlægge bebyggelsens højde/omfang/placering/materialer/taghældning
 
1.3At ny bebyggelse gives en udformning der gør, at den er i harmoni med det omkringliggende kulturmiljø
 
1.4At sikre stiforbindelse gennem området.
 
1.5At sikre bevarelsen af kulturhistorisk dige.
 
1.6At overføre området fra landzone til byzone.
 
1.7At sikre, at anvendelsen af lokalplanens område ikke forurener områdets grundvandsressourcer.
 
1.8At fastlægge befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn og vandhåndtering.
2.1Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 15a samt del af matr.nr.15c Gedved By, Tholstrup. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 6.6.2019 udstykkes inden for lokalplanområdet.
 
2.2Området ligger delvist i landzone. Ved Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, overføres landzonearealet, til byzone.
3.1Området skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse med tæt-lav bebyggelse.
 
3.2Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.
 
Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er
helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig
og småbygninger, dvs. garager, carporte, og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter.
4.1Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3.
 
4.2Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.
 
4.3Der skal udstykkes fælles opholdsarealer, der følger strukturen på kortbilag 3 og 4.
 
 
5.1Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Vestervej.
 
5.2Boligvejen skal udlægges i en bredde på 7,5-10 m med en kørebanebredde på 5,5 m.
 
5.3Kørebanen anlægges med fast belægning som f.eks. asfalt eller betonsten.
 
5.4Rabatarealer skal udlægges i græs, undtaget er overkørsler.
 
5.5Der skal anlægges stiforbindelse gennem området som vist på kortbilag 3 og 4. Stien har alment formål og skal kunne anvendes som offentlig tilgængelig sti.
 
5.6Stien skal udlægges med en stibanebredde på min. 1,5 m. Stien skal anlægges i en afstand på min. 2 meter fra digets fod. Stien skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus.
 
5.7Veje og parkeringspladser skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, så al vejvandet samles op, og ledes til offentlig kloak.
 
5.8I boligvejens blinde vejende skal der etableres vendemulighed for lastbiler, renovationsvogne, flyttevogne m.v. jf. vejreglerne. Vendepladsen skal afskærmes i forhold til gangarealerne/stianlæggene således, at der ikke foregår fodgængertrafik ind over vendepladsområdet.
 
Stiforbindelse
I helhedsplanen for Gedved er der indtegnet en cykelsti/rekreativ sti, der skaber forbindelse mellem Vestervej og det syd for beliggende rekreative område.
Derfor skal der udlægges areal til etablering af en nord-sydgående stiforbindelse.
6.1Der skal udlægges 1,5 p-pladser pr. bolig i tæt-lav enten som individuel parkering eller som fællesparkering.
 
 
Krav til parkering er reguleret efter Horsens Kommunes parkeringsnorm.
7.1Belysningskilder skal fremstå med ensartede belysningsarmaturer.
 
 
 
8.1Bebyggelsesprocenten for den samlede tæt-lav bebyggelse må ikke overstige 40.
 
8.2Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med principperne strukturen på kortbilag 3 og 4.
 
8.3På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i
bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.
 
8.4Bebyggelsen må opføres i maksimum 1 etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 8 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstene undtaget.
 
8.5Bebyggelse må ikke opføres nærmere områdets østlige skel end 5 meter.
 
 
Der må ikke bygges i mere end 8 meters højde. Udstykningen tilpasses den eksisterende skala langs Vestevej med en lav bebyggelse.
Nær lokalplanområdet ligger et vandhul beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet er etableret i 2014. Bestemmelserne omkring bygningshøjde tager højde for, at det planlagte byggeri ikke påvirker vandhullet negativt med f.eks. skyggeafkast.
 
9.1Der må ikke anvendes zink, kobber og andre metaller på byggeriets tage, facader og mindre bygningsdele.
 
9.2Tage skal udføres som sadeltage i tagpap, skifer eller tegl med en taghældning på 45 grader mod Vestervej og gadekæret og en taghældning mellem 25-40 grader mod bebyggelsens indre rum.
 
9.3Bebyggelsens facader skal udføres og bevares i lyse gule tegl. Mindre partier i facaderne kan udføres i sortmalet træ i kombination med tegl omkring vinduer og tag.
 
9.4Garager/carporte skal udføres og bevares i træ i naturlig farve.
 
9.5Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer.
Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.
 
9.6Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur. Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant
 
Taghældningen mod gaden og gadekæret er, som gadens øvrige bebyggelser, på 45 grader. Herved skabes der en sammenhæng til byens historiske rødder. Gadeforløbet strammes naturligt op og fremstår som en helhed. Mod den nye bebyggelses indre rum er taghældningen fladere, hvilket skaber et moderne karaktertræk og tillader flere solskinstimer i de private forhaver.
 
Den nye rækkehusbebyggelse indpasser sig i den historiske landsbykerne, og bibeholder gaderummets karakterfulde sluttede karakter, mens rummet omkring gadekæret strammes yderligere op. Byens skala imødekommes med flugtende facadelinjer, ens taghældninger og præcise gavlmotiver.
 
Rækkehusene placeres tæt omkring den fælles adgangsvej, som skaber forbindelse mellem Vestervej og det store offentlige grønne område mod syd. Boligerne med carporte skaber rumlig variation, gode fælles og private opholdsarealer.
 
Rummet mellem boligerne og den fælles adgangsvej afgrænses mod naboen med en træbeklædt carport. De små gårdrum åbner sig mod syd og fællesvejen og skaber en tryg mellemzone, som private forhaver.
 
Bebyggelsen opføres i lyse tegl. Med referencer til det eksisterende stuehus opbygning af lyse gule og sortmalet bindingsværk vælges en lysegul sandfarvet teglfacade. Den lyse tegl suppleres af sortmalede træpartier omkring vinduer og tag.
 
Tage udføres som mørke tage i enten tagpap, skifer eller tegl. Det mørke tag indskriver sig i området, hvor både beboelses- og staldbygninger primært er udført med sorte eternitplader.
 
Portmotivet er et gennemgående element på gårdene i området. Portene fremstår som store flytbare bemalede træflader i gaden. Motivet gentages i rækkehusenes carporte, som udføres med en varm og imødekommende træflade, som markerer indgangen til boligerne.
10.1De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
 
10.2De fælles friarealer skal udlægges i enggræs med frugttræer.
 
10.3Der skal plantes et levende hegn langs lokalplanens vestlige skel.
 
10.4Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1 m. Untaget er overkørsler, vejanlæg og regnvandsopsamlingselementer.
 
10.5Den maksimale befæstelsesgrad for området er beregnet til 0,32.
 
10.6Overskrides den maksimale befæstelsesgrad skal regnvand forsinkes forholdsmæssigt eller nedsives indenfor lokalplanområdet.
 
10.7Diget langs lokalplanens østlige skel må ikke fjernes. Diget skal bevare sin karakter, og der må ikke graves eller rodfræses i det. Der må heller ikke terrænreguleres nærmere diget end 2 meter.
 
10.8Udbedring af eksisterende levende hegn på diget kan ske ved indplantning af enkelte træer eller buske. Kun arter, som allerede forekommer på diget, må plantes og arbejdet må udelukkende udføres ved håndkraft.
 
 
 
 
Rækkehusene placeres tæt omkring den fælles adgangsvej, som skaber forbindelse mellem Vestervej og det store offentlige grønne område mod syd. Boligerne med carporte skaber rumlig variation, gode fælles og private opholdsarealer.
 
Rummet mellem boligerne og den fælles adgangsvej afgrænses mod naboen med en træbeklædt carport. De små gårdrum åbner sig mod syd og fællesvejen og skaber en tryg mellemzone, som private forhaver.
 
Området skal separatkloakeres, således at al sanitært spildevand ledes ud af området.
 
Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.
 
Tagvand fra tage lavet af tagpap, må ikke nedsives i faskiner, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.
 
Overfladevand fra indkørsel på egen grund må dog nedsives gennem muldlag eller vegetationsdækket jordoverflade.
 
Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.
 
Ved eventuel forsinkelse af regnvandet før det ledes til forsyningens net skal kloakprojektet indsendes til godkendelse hos Horsens Kommune, Team Spildevand.
 
Ved vedtagelse af denne lokalplan overgår diget, som afgrænser lokalplanområdet mod øst, fra landzone til byzone. Diget har en væsentlig kulturhistorisk, landskabelig og biologisk værdi og dets fremtidige bevarelse sikres gennem lokalplanen.
11.1Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassiner.
 
11.2Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.
 
11.3Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
 
11.4Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser, som nævnt i §§ 5,6 og 10.
 
 
12.1Der skal oprettes én grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet.
 

12.2Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og andre fællesanlæg nævnt i § 5,6 og 10.
 

12.3Grundejerforeningen skal udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivning.
Ejerne i grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg nævnt i § 5, 6 og 10.
Ingen bestemmelser.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
 
15.2Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.
 
15.3Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.
 
15.6Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.
 
15.7I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 
 
15.8Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.
 
15.9Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/309---boliger-vestervej-gedved/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer