MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er formålet med lokalplanen
1.1at fastlægge anvendelsen til boligformål i form af tæt-lav og / eller åben-lav boligbyggeri.
1.2at udstikke retningslinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning.
1.3at sikre at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Overmarksvej som angivet på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
1.4at sikre offentligheden gående / cyklende adgang gennem lokalplanområdet til arealet mod vest (arealet mellem lokalplanområdet og Vejlevej), se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
1.5at fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.
 
I befæstelsesgraderne som nævnt i §§ 1 og 10 medregnes både befæstede arealer og bebyggede arealer.
2.1området ligger i landzone og består af dele af matr.nre. 2a, 16 a, 20 a og 21 a Ørnstrup by, Torsted. Lokalplanområdet overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.
3.1Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål som åben-lav og / eller tæt-lav med tilhørende grønne rekreative arealer.
 
Tæt-lav bebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel.
4.1For åben-lav boligbyggeri er mindste grundstørrelsen 500m2.
4.2For tæt-lav boligbyggeri er mindste grundstørrelse 250 m2 og største grundstørrelse 700 m2.
4.3Bebyggelsesprocenter beregnes efter arealet af den enkelte boligparcel. Der kan ikke til den enkelte boligparcel  medregnes andele af selvstændigt matrikulerede fælles fri- og vejarealer.
 
Bestemmelsen i 4.3 skal sikre den enkelte bolig et rimeligt udendørs opholdsareal.
5.1Lokalplanområdet har vejadgang fra Overmarksvej, se Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
5.2 Veje og stier anlægges som private fællesveje/-stier.
5.3På Kortbilag 3, Fremtidige forhold er vist strukturer for hvor arealer til vej og sti kan anlægges.
5.4Boligveje skal udlægges i en bredde på mindst 10 meter, hvoraf mindst 5 meter er befæstet kørebaneareal. Det resterende vejudlæg kan anlægges som græsrabatter eller som "armerede" græsrabatter.
5.5Stier skal udlægges i en bredde på mindst 5 meter, hvoraf mindst 3 meter er befæstet som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.
5.6Der kan etableres én overkørsel pr. hus, som maksimalt må være 6 meter bred ved skel. Der kan endvidere etableres én fodgænger adgang til fordør / affaldsspande og lignende, der er højst 2 meter bred ved skel. Overkørsel og fodgængeradgang skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 3 meter.
 
6.1Der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.
6.2Parkering kan udformes som fællesparkering.
7.1Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.
7.2Området forsynes med vand fra alment vandværk.
7.3Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til offentlig kloaknet. Regnvand ledes til regnvandsbassin (forsinkelsesbassin), der placeres indenfor lokalplanområdet og som anlægges samtidig med byggemodningen.
7.4Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandmyndigheden.
 
 
Tilslutning til offentligt kloaknet kan ske efter anvisning fra Teknik og Miljø.
8.1Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på Kortbilag 3, Fremtidige forhold.
8.2Ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 7,5 meter over terræn eller det niveauplan der måtte være fastsat af Teknik og Miljø. Mindre bygningsdele såsom skorstene må opføres derover.
8.3Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til terræn efter byggemodningen.
8.4Der må ikke terrænreguleres nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er dog terrænreguleringer i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.
9.1Tagbeklædning skal være med en ikke reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap eller tagsten i mørke eller røde farver. Tagpap skal være sort- eller mørkgrå nuance.
9.2Facader skal fremstå i tegl, natursten og / eller træ. Tegl kan være som blank murværk, vanskuret eller pudset.
9.3Der må ikke anvendes signalfarver.
9.4Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til regulativ for husholdningsafffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.
 

10.1De udpegede træer som fremgår af Kortbilag 3, Fremtidige forhold skal bevares.

10.2Der skal inden for lokalplanområdet etableres udendørs opholds- og friarealer svarende til mindst 100 % af det bebyggede areal.
10.3Fællesarealerne udlægges i græs med grupper af træer og buske. Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.
10.4Støjvolden mod Ringvej Syd kan forlænges i østlig retning. Støjvolden kan beplantes med enkeltstående træer og/eller buskbeplantning.
10.5Langs Torsted skelgrøft skal der etableres en grøn bræmme i en bredde på mindst 5 meter. Bræmmen skal være en del af lokalplanområdets grønne fællesarealer og må ikke bebygges.
10.6Der kan indenfor lokalplanområdet opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m2, for hver 20 ejendomme i lokalplanområdet.
10.7 For åben-lav boliger på grunde fra 700 m2 og opefter må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,35.
10.8For åben-lav boliger på grunde fra 500 m2 - 700m2 må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,45.
10.9De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
10.10For tæt-lav boliger på grunde fra 250 m2 - 700 m2 må der bortledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,55.
10.11Regnvand skal forsinkes til recipientkrav, som er 0.78 l/s/red. ha indenfor lokalplanområdet.
 

Bestemmelsen om at regnvand skal forsinkes til recipientkrav kan anvendes f.eks. i det tilfælde at der opføres tæt-lav boliger på en stor matrikel, som ikke udstykkes med grundareal til den enkelte bolig.
Der må gerne stå en campingvogn i havens kortvarigt, ved klargøring / pakning.
11.1Ny bebyggelsen må ikke tages i brug før det er tilsluttet den kollektive varmeforsyning.
11.2Ny bebyggelsen må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til områdets regnvandsbassin.
11.3Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
11.4Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser som i §§ 5, 6 og 10.
12.1Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme  indenfor lokalplanens område.
12.2Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.
12.3Grundejerforeningen skal oprettes når Horsens Kommune kræver det.
12.4Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
12.5Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af boligveje, stier og grønne arealer, herunder regnvandsbassin som nævnt i § 7.3 når dette er anlagt.
12.6Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 5, 6 og 10.
12.7Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.
 
Regnvandsbassinet som nævnt i § 7.3 anlægges af det almene forsyningsselskab. Grundejerforeningens vedligeholdelse af bassinet omfatter alene bassinet over vandlinje.
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til Planlovens § 18.
Ingen bestemmelser.
 
Lokalplanområdet ligger i landzone og dermed ikke tidligere lokalplanlagt.
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
15.2Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg der er indeholdt i planen.
15.3Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.
15.4Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/306---boliger-overmarksvej-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer