Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen.

Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plandata.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger. Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund og formål med planen samt uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af at en virksomhedsejer i det nuværende erhvervsområde ønsker at udvide sin virksomhed samt at der ikke er flere ledige matrikler i det nuværende erhvervsområde. Horsens Kommune er indstillet på at udvide erhvervsområdet på baggrund af et projektforslag. Projektforslaget indebærer opførelse af tre 1000 m2 haller, inkl. vendeplads og truckramper. Den nuværende vej Mølbjerg forlænges nordpå og forsyner dermed det projekterede erhvervsområde. I samme ombæring lokalplanlægges der for det nordlige areal der er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2017.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer