Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje, kapitel 6, hhv. Lov om private fællesveje, kapitel 8 §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Teknik og Miljø, Horsens Kommune, med samtykke fra Politiet, jf. Færdselslovens §100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Teknik og Miljø, Horsens Kommune, til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterense vejanlæg.

 

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug 

Der ligger et enkelt mindre husdyrbrug, Toftumvej 25 (14 DE i heste, får, høns og ammekøer), som kan være omfattet af bilag 3 i Bek. Nr. 294 Af 31.03.2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer), ca. 60 m nordvest for lokalplanområdets afgrænsning. Afstanden til eksisterende byzone Søvind er ca. 140 m. Konklusion: Husdyrbruget er i forvejen begrænset i udvidelse pga. nærhed til byzone.

 

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på matrikel 14a. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på den nævnt ejendom, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet. 

Der er indenfor lokalplanområdet ingen kendte fortidsminder.

Umiddelbart syd for lokalplanområde 304 er en del af området for lokalplan S-41 arkæologisk forundersøgt (sb 137). Her blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder.

Øst for lokalplanområde 304 er forud for byggemodning fortaget forundersøgelse og egentlig undersøgelse af en gruppe stensatte jordfæstegrave. Gravene er med nogen usikkerhed dateret til germansk jernalder, men skal formentlig dateres til yngre stenalder (sb 114/HOM 1426).

Yngre stenalder kendes også vest for lokalplanområdet i form af både enkeltfund (sb 106) og et udpeget kulturarvsareal (sb 123/markeret med gult på kortet).

Sb 106:På marken her er fundet en tyknakket økse, fint tilhugget, en dolkstav + brudstykker og halvforarbejdede redskaber, næsten alle af grå flint.

Sb 123: Kulturarvsarealet omfatter et bakkedrag, der som et næs skyder sig ud i moseområdet syd for Toftum. På næsset er siden 1956 undersøgt bopladsspor fra tidlig yngre stenalder (tidligneolitisk Tragtbægerkultur). I sidste halvdel af 1970-erne samt i 1982 blev der igen gravet på stedet, og i disse kampagner erkendte og undersøgte man et befæstet anlæg ("Sarupanlæg") med systemgrøfter.

Topografisk er lokalplanområdet beliggende i et lidt lavere område mellem to næs, hvorpå de ovenfor omtalte fund af gjort. Men nærheden til disse samt et samlet billede af et væsentligt fortidsminde-landskab betyder, at Horsens Museums vurdering er, at der på hele lokalplanområdet vil være risiko for at påtræffe skjulte, jordfaste fortidsminder. Horsens Museum anbefaler derfor, at der forud for anlægsarbejder inden for området foretages arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig skjulte fortidsminder på stedet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum (Horsens Museum), jf. museumslovens § 27, stk. 2.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer