Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Begrundelse og afgørelse

Hvilke hovedhensyn har Horsens Kommune lagt til grund for afgørelsen

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)
  • Nedbør i forhold til klima
  • Vandstigninger (hav, åer og søer) i forhold til klima samt oversvømmelsesrisiko
  • Skovbyggelinjer
  • Kystnærhedszonen
  • Lavbundsarealer der kan genoprettes

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb):

Den maksimale befæstelsesgrad for delområde 1 (erhvervsområdet) ifht. regnvand er 0,70. For delområde 2 (boligområde) er den maksimale befæstelsesgrad 0,35 hvis der bygges åben-lav og 0,55 hvis der bygges tæt-lav. Befæstes der mere end ovenstående skal regnvandet forsinkes forholdsmæssigt eller nedsives på egen matrikel.

Samn Forsyning skal kunne forsinke det afledte regnvand ned til naturlig afstrømning, før udledning til Søvind Bæk, hvilket er 0,61 l/s/red. ha. Dette kan skabe et behov for plads til forsinkelse, og derfor skal denne plads reserveres indenfor lokalplanområdet.

Nedbør i forhold til klima:

Ved større terrænændringer skal bygherre sikre sig, at der ikke ledes vand ind på nabomatriklerne. Bygherre skal redegøre for vandhåndteringen for både hverdagsregn og når vandet strømmer på terræn, jf. retningslinje 8.1.2 i kommuneplanen.

Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko:

Der er allerede i dag udfordringer mht. oversvømmelse fra Søvind Bæk. Ved befæstelse af lokalplanområdet, er det vigtigt at afstrømning til Søvind Bæk ikke forøges.

Skovbyggelinjer:

På den øst for lokalplansområdet beliggende matr 8d Søvind By er der offentligt ejet skov, som udløser en skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelsesloven. Da der er mellem skoven og lokalplanområdet er lovligt opført byggeri, vil der uanset skovbyggelinjen ikke være noget forbud i henhold til naturbeskyttelsesloven

Kystnærhedszonen:

Matrikel 14a er beliggende i kystnærhedszonen. Der skal redegøres for om og i så fald hvordan denne påvirkes, samt evt. foranstaltninger. Området ligger i kystnærhedszonen, men trækkes ud derfra idet det overgår til byzone.

Lavbundsområder der kan genoprettes:

En mindre del af lokalplanområdet er beliggende indenfor lavbund der kan genoprettes.

Kommuneplanen siger følgende: 3.3.5. I byvækstområder skal lavbundsarealer friholdes for byggeri og i stedet indarbejdes som klimaområder, der sikrer muligheden for at håndtere overfladevandet der, hvor det naturligt vil samles og samtidig være med til at øge naturarealerne og biodiversiteten i området.

På grund af det konfliktende areals lille størrelse samt vandhåndtheringsplanen vurderes påvirkningen på lavbundsarealet at være uvæsentlig.

Afgørelse:

Horsens Kommune vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer