Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Med udgangspunkt i at erhvervsområdet udvides med 0,9 ha og at anvendelsen vil være lager/fabrik med en bebyggelsesprocent på 40 vil et meget groft skøn være en yderligere trafikbelastning af Mølbjerg på mellem 150 og 180 køretøjer i begge retninger tilsammen (årsdøgnstrafik). Spidstimetrafikken vurderes til at være i størrelsesorden 20 – 30 køretøjer i begge retninger tilsammen. 

Trafikbelastningen forårsaget af den påtænkte udbygning vurderes lav og uden nævneværdig betydning for trafikafviklingen Mølbjerg.Det skønnes ikke nødvendigt med arealreservation langs Toftumvej til et fortov eller en cykelsti. Dels fordi en udvidelse af vejprofilet vil medføre store indgreb på de ejendomme der ligger langs med vejen og dels fordi trafikbelastningen vurderes meget lav.Det skal sikres, at der skabes stiforbindelse mellem det nye boligområde og det eksisterende stisystem mod syd og øst.

 

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationsforholdene i hhv. erhvervsområdet og boligområdet skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”, hhv. ”Regulativ for husholdningsaffald”.     

 

Støj fra virksomheder

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget virksomheden må bidrage med til støjniveauet i skel.  

 

Landbrug

Der er lavet lugtberegning, jf. planlovens § 15 b, der viser, at der er en lugtgenegrænse til byzone på 50 m fra ejendommen Toftumvej 25. Afstanden til lokalplanens område fra lugtcentrum Toftumvej 25 er ca. 65 m og til lokalplanens boligområde ca. 125 m. Det vurderes derfor muligt at lokalplanlægge for boliger i lokalplanområdet.

 

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

 

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret.

Lokalplanområdet er ikke beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har generelt ikke givet anledning til diffus forurening.

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.

 

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger i opland planlagt til separatkloakering. Der skal således ikke laves tillæg til spildevandsplanen. Tilslutning af regn- og spildevand afklarer grundejer med Horsens Vand A/S.

Sanitært spildevand ledes til rensning på Horsens Central Renseanlæg.

Den maksimale befæstelsesgrad for erhvervsområdet mht. regnvand er 0,7. Befæstes der mere end dette skal regnvandet forsinkes forholdsmæssigt eller nedsives på egen matrikel. Ved evt. forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til forsyningens ledning, skal kloakprojekt indsendes til godkendelse hos Horsens Kommune, Team Spildevand. Ansøgning om evt. nedsivningstilladelse indsendes ligeledes til Team Spildevand, spildevand@horsens.dk. Samn Forsyning skal kunne forsinke det afledte regnvand ned til naturlig afstrømning, før udledning til Søvind Bæk, hvilket er 0,61 l/s/red. ha. Dette kan skabe et behov for plads til forsinkelse, og derfor skal denne plads reserveres indenfor lokalplanområdet.

Der er ikke store skybrudsoplande opstrøms lokalplanområdet. Risikoen for oversvømmelse ved skybrud vurderes ikke betydelig.

 

Vandområde- & Natura 2000 planer

Lov om vandplanlægning

Jævnfør lov om vandplanlægning, fastlægger miljø- og fødevareministeren miljømål for vandområdedistrikternes enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster gennem vandområdeplaner. For alle vandforekomster er miljømålet ’god tilstand’ og for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder er miljømålet et godt økologisk potentiale og en god kemisk tilstand. 

Samtidig skal forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder og af alle grundvandsforekomster forebygges, og balancen mellem indvinding og grundvandsdannelse sikres.  

Der er ikke noget i lokalplanens indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås. 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Der gælder særlige krav til redegørelsen til planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) samt Vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, fra 2001 (under revision).

Her skal der – under hensyn til bevaringsmålsætningen for området – indgå en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare (Se NKO_059/1995: Forslag uden redegørelse var ugyldig). Hvis vurderingen viser, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan planen ikke gennemføres, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Det skal også fremgå af lokalplanforslaget, om det kan indebære påvirkning af visse dyrearter, såvel i som uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Planer kan ikke vedtages, hvis de kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende arter, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2. Flere af dyrearterne er udbredte og kan have relevans, typisk ved lokalplanlægning i det åbne
land. En oversigt over de pågældende dyrearter kan bl.a. findes i bilag 11 til habitatbekendtgørelsen.

Forud for udarbejdelse af lokalplan skal der foretages en vurdering af, om det planlagte kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV[1] (strengt beskyttede arter i EU).

Lokalplanen kan vedtages, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

·         skade på de naturtyper, som området er udpeget for

·         skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for

·         eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og fuglebeskyttelsesområde F36, Horsens Fjord og Endelave). 

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus.

Det lokalplanlagte område anvendes i dag til omdriftsjord. Det lokalplanlagte område vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

 - skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder

 - indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området. 

 

Beskyttet jorddige

Langs den vestlige side af det rekreative grønne område er der registreret et beskyttet jorddige. Diget er beskyttet af museumslovens § 29a, da det ligger i grænsen mellem landzone og byzone, og må ikke ændres.

 

Skovbyggelinje

På den øst for lokalplanområdet beliggende matrikel, 8d Søvind By, er der offentligt ejet skov, som udløser en skovbyggelinje i henhold til naturbeskyttelsesloven. For realiseringen af lokalplanen søges Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen hvor den ligger inden for lokalplanområdet.

 

 

 

Tekniske anlæg

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

 

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet forsynes individuelt.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. 

 

Vandforsyning

Området vandforsynes af Søvind Vandværk.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer