Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017's hovedstruktur og ramme for området. Lokalplanen hører ind under rammen 35ER01 samt 35BO08.

Rammen 35ER01 udlægger lokalplanens delområde 1 areal til erhverv, med maks. bebyggelsesprocent på 50, og bygninger i maks. 2 etager og 12,5 meter i højden. Virksomhederne skal være i miljøklasse 2-4. Uddrag fra ramme 35ER01: "Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere.".

Rammen 35BO08 udlægger lokalplanens delområde 2 og 3 til boliger, med maks. bebyggelsesprocent på 30 (40 hvis der bygges tæt-lav), og bygninger i maks. 2 etager og 8,5 meter i højden. Uddrag fra ramme 35BO08: "Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.". Det vurderes at delområde 3, som er et rekreativt grønt område kan placeres som nærrekreativt areal i boligområdet.

Det vurderes, at en del af det planlagte byggeri kan placeres indenfor det udpegede potentielle lavbundsareal. Byggeriet ligger udenfor traceet af det nærliggende rørlagte vandløb og bygherre har fremlagt en plan, som viser hvorledes, overfladevandet fremadrettet håndteres således at den nuværende strømning til det potentielle lavbundsarealet bevares, se kortbilag 4, Vandhåndteringsplan.

Der tillades terrænregulering ifm. erhvervsbyggeriet, således at de bygninger, som placeres indenfor det potentielle lavbundsområde, kan bygges i samme niveau, som det eksisterende erhvervsbyggeri. Ved at inddrage et mindre område af det potentielle lavbundsareal hindres det ikke, at man fremadrettet vil kunne etablere vådområde med bl.a. frilægning af rørlagt vandløb i det udpegede areal.

Det resterende potentielle lavbundsareal inden for lokalplanområdet ligger inden for det udlagte rekreative grønne område.

Udover dispensation i det potentielle lavbundsareal vurderes det ansøgte at være foreneligt med kommuneplanens retningslinjer.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer