Velkommen til Horsens Planportal
304 - Erhverv og boliger, Mølbjerg, Søvind

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning, med senere lovændringer, fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Lokalplanen har til formål at:
 - give mulighed for udvidelse af eksisterende erhvervsområde indenfor delområde 1
 - give mulighed for opførelse af boliger i delområde 2,
 - tilpasse bebyggelsen og beplantningen med hensyn til det omgivende landskab og boligbebyggelse,
 - sikre vejadgang til det nye erhvervsområde fra Mølbjerg samt til det nye boligområde fra Toftumvej,
 - sikre stianlæg mellem Toftumvej og Haldrupvej, samt rekreativ sti i delområde 3 med forbindelse til øvrige stianlæg,
 - sikre at klimahensyn varetages,
 - sikre et grønt beplantningsbælte mellem erhvervsområdet og tilstødende boligområder, samt
 - erstatte og dermed aflyse nuværende Lokalplan S-41 "Lokalplan for erhvervsområde i Søvind"
 - at overføre en del af lokalplanområdet til byzone, således at hele lokalplanområdet ligger i byzone.
2.1Lokalplanens område afgrænses som vist på Kortbilag 1, og omfatter matrikelnumrene 14, 14o, 14k, 14r, 14h, 14g, 7000i samt 14a. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, som udstykkes deraf efter den 15.01.2019.
 
2.2Området ligger delvist i landzone. Ved offentlig bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, overføres landzonearealet til byzone.
3.1Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.
For delområde 1 gælder
3.2.1Delområdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 2-4. Inden for området må der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager, service, administration og tilsvarende aktiviteter.
For delområde 2 gælder
3.3.1Området som helhed må anvendes til enten åbent-lav byggeri eller tæt-lav byggeri i form af dobbelthuse. Begge med tilhørende haver og fællesarealer.
For delområde 3 gælder
3.4.1Området må anvendes som nærrekreativt areal, inkl. regnvandsbassin.
4.1Der må foretages matrikulære ændringer, som er i overensstemmelse med kortbilag 3, Fremtidige forhold.
For delområde 2 gælder
4.2.1Området må udstykkes til grunde på min. 800 m² ved åben-lav boliger og mindst 400 m² ved tæt-lav boliger.
For delområde 3 gælder
4.3.1Området må ikke udstykkes.
5.1Vendepladser skal placeres i blinde vejender, som decideret plads der kan køres rundt på, eller som hammerhoved der kan vendes på. Vendepladser skal dimensioneres til at renovationsbiler, redningskøretøjer mm. kan vende.
 
5.2Rabatarealer skal udlægges i græs, undtaget overkørsler.
For delområde 1 gælder
5.3.1Delområde 1 skal vejbetjenes af Mølbjerg, via en fortsættelse af kommunevejen Mølbjerg. 
 
5.3.2Vejanlæggets fortsættelse udføres med samme tværprofil som den eksisterende del og med en 5 meter bred byggelinje langs begge vejsider. 
 
5.3.3I delområdet skal der anlægges asfalteret stisystem B-E, som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Stien udlægges som offentlig sti.
For delområde 2 gælder
5.4.1Delområdet skal vejbetjenes via boligvej, Agervænget, som skal tilsluttes Toftumvej.
 
5.4.2Boligvejen udlægges i 10 meters bredde, med en 5,5 meter bred kørebane i asfalt og med minimum 2 meters rabat langs begge vejsider. Rabat anlægges i græs og med vejtræer.
 
5.4.3I delområdet skal der anlægges asfalteret stisystem A-B-C, som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold".
 
5.4.4Boligvejen og stien A-B-C udlægges som privat fællesvej/fællessti.
 
5.4.5Der skal være direkte adgang fra boligvejen til stien B-C, som i princippet illustreret på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
5.4.6Der kan etableres én overkørsel pr. ejendom. Maks. bredde på 4 meter ved enkelt carport/garage og maks. bredde på 6 meter ved dobbelt carport/garage. Stiadgange til boligen må være maks. 2 meter bred og skal etableres min. 3 meter fra indkørsel/overkørsel til carport/garage. 
For delområde 3 gælder
5.5.1I delområdet skal der anlægges stisystem C-D, i princippet som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Stien skal anlægges i stabilgrus/slotsgrus i 2 meters bredde.
 
5.5.2Der skal være uhindret adgang til bassinet i 3 meters bredde via stien til Toftumvej, for køretøjer i forbindelse med vedligehold af bassinet. 
 
5.5.3Stien C-D udlægges som privat fællessti. 
Bestemmelser om parkeringsforhold fastlægges under de enkelte delområder. 
 
For delområde 1 gælder
6.1.1Følgende parkeringspladser skal anlægges:
Ved kontor, liberalt erhverv, fabrik, værksted, engroshandel og udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper: 1 plads per 50m2 etageareal. 
Ved lager: 1 plads per 500m2 etageareal, dog mindst 3 pladser. Derudover 1 plads per 50m2 etageareal med kontor tilknyttet lageradministrationen.
Antal handikapparkeringspladser til alm bil (3,5 x 5,0 m), som hver grundejer skal etablere: 1 plads per 1-9 alm. parkeringspladser, 1-2 pladser per 10- 50 alm. parkeringspladser og 2 pladser per 51-100 alm. parkeringspladser.
For delområde 2 gælder
6.2.1Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres min. 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ved åben-lav bebyggelse skal der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.
7.1Offentlige kloakledninger og forsyningsledninger med tilhørende anlæg skal henlægge uforstyrret og distributøren skal til enhver tid have fri og uhindret adgang dertil, til eftersyn samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
Maskingravearbejde i nærheden af gasledningen skal så vidt muligt senest 3 dage før arbejdets påbegyndelse, meddeles til distributøren.
 
7.2Der må ikke opføres bygninger af enhver art eller plantes større træer med dybtgående rødder nærmere end 2,5 meter til offentlige kloakledninger, forsyningsledninger eller rørlagte vandløb.
 
7.3Parcellerne er pligtig til at tåle de ledninger der er nødvendige mht. forsyning af vand, kloak, elektricitet, gas mv.
 
7.4Der skal etableres rensning og forsinkelse at regnvand, i et åbent regnvandsbassin. Det maksimale afløbstal fra bassinet til Søvind Bæk er 0,61 l/sek/red.ha.
 
7.5Varmeforsyning er individuel. 
For delområde 1 gælder
7.6.1Vejbelysning langs Mølbjerg skal føres frem til vendepladsen.
For delområde 2 gælder
7.7.1Der skal etableres stibelysning ved langs stisystemet A-B, som princippet illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold".
 
7.7.2Der skal etableres vejbelysning langs boligvejen.
8.1Der må ikke opføres bygninger ovenpå eller indenfor en afstand af 1 meter fra stikledninger.
For delområde 1 gælder
8.2.1Der må ikke opføres bygninger nærmere end 5 meter til vejskel, jf. byggelinje illustreret på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
8.2.2Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 40.
 
8.2.3Bygninger må opføres i en højde af maksimalt 10 meter over terræn efter byggemodning.
 
8.2.4Opholdsarealer på den enkelte ejendom skal mindst udgøre 25 % af ejendommens bruttoetageareal.
 
8.2.5Der må terrænreguleres maks. +/- 0,5 meter. Undtaget er tilbygninger til eksisterende bygninger hvor der tillades terrænregulering således at de kan opnå samme gulvhøjde som de eksisterende bygninger.
For delområde 2 gælder
8.3.1Ved åben-lav bebyggelse må der max bebygges 30 % af hver ejendom. Ved tæt-lav bebyggelse må der max bebygges 40 % af ejendommen under et, eller i tilfælde af udstykning, af hver ejendom.
For delområde 3 gælder
8.4.1Området må ikke bebygges eller befæstes med andet end permeabel stibelægning.
Bestemmelser om bebyggelsens udseende fastlægges under de enkelte delområder. 
 
For delområde 1 gælder
9.1.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer undtaget.
 
9.1.2Tage skal være flade eller have en ensidig taghældning på maks. 15 grader.
 
9.1.3Facader skal være i grå nuancer eller sort.
 
9.1.4Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter.
Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.
For delområde 2 gælder
9.2.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer undtaget.
 
9.2.2Tage skal være saddeltag.
 
9.2.3Ingen del af bebyggelsen må opføres i klare signalfarver.
 
9.2.4Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal være sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter.
Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. 
 
9.2.5Boligernes gavle skal vende mod Toftumvej, ved de boliger der ligger på tilstødende grunde til Toftumvej .
 
Delområde 1: 
Bestemmelse om facaders nuancer beror på at de skal være tilsvarende de eksisterende erhvervsbebyggelsers facader, for at skabe ensartethed og sammenhæng i bebyggelsen.
 
Delområde 2: 
Tage skal være saddeltag, da det er traditionen i nærområdet. Da det er et intimt miljø i lille skala, prioriteres sammenhæng i bebyggelsesstrukturen og -typologi højt. Boligbebyggelse med flade tage vil fremstå meget bastant i området. 
Gavle skal vende mod Toftumvej, for at fortsætte rytmen og strukturen af gavle syd for Toftumvej, øst for lokalplanområdet.
10.1Ved større terrænændringer skal bygherre sikre sig, at der ikke ledes vand ind på nabomatriklerne.
 
10.2 Bygherre skal sikre at vandet løber som angivet på kortbilag 4, "Vandhåndteringsplan".
For delområde 1 gælder
10.3.1Langs lokalplanområdets østlige og nordlige skel skal der etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte.
 
10.3.2Langs lokalplanområdets vestlige skel skal der etableres 5 meter bredt beplantningsbælte eller etableres en række enkeltstående træer med en afstand af max. 10 meter imellem. Hvis der etableres en række med enkeltstående træer skal de være af arterne Småbladet Lind, Almindelig (Stilk)Eg eller Bævreasp.
 
10.3.3Der må etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som støjmur og tilsvarende, mellem erhvervsbygninger og beplantningsbælter mod boliger.
 
10.3.4Ved terrænregulering +/- 0,5 meter skal terrænreguleringen udføres med en maksimal hældning på 1:1,5 m og skjules af træ- og buskadsbeplantning på skråningen.
 
10.3.5Hvis befæstelsesgraden for hver enkelt matrikel overstiger 0,7 skal der etableres intern forsinkelse inden vandet ledes til offentlig kloak.
 
10.3.6Der må kun opsættes reklameskilte ud mod Haldrupvej. Ingen skilte må blinke, blænde eller bevæge sig. Der må opsættes 3 permanente flagstænger pr. ejendom. Der må ikke opsættes reklamesegl. 
 
10.3.7Der må opsættes henvisningsskilte inden for området, højst 1,5 meter høje og maks. 1 meter bredde.
 
Formålet med beplantningsbæltet er at skærme erhvervsbygningerne mod boligområdet.
For delområde 2 gælder
10.4.1Den maksimale befæstelsesgrad er 0,35 for åben-lav byggeri er 0,35 og 0,55 for tæt-lav byggeri.
 
10.4.2Ved boligvejen skal der stå et vejtræ per max. 20. meter.
 
10.4.3Der skal anlægges en min 1,5 meter grøn rabat langs boligvejen Agervænget og langs Toftumvej, som illustreret på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
 
10.4.4Der må ikke parkeres køretøjer over 3500 kg i området eller anhængere (som trailere, campingvogne mm) bortset fra ved på- og aflæsning af disse køretøjer eller anhængere.
For delområde 3 gælder
10.5.1I området skal der opføres regnvandsbassin, som skal forsinke og rense regnvand fra det tilstødende erhvervsområde og det tilstødende boligområde.
 
10.5.2Regnvandsbassinet skal etableres med naturligt udformede brinker med hældning 1:5.
 
10.5.3Der må ikke parkeres køretøjer over 3500 kg eller anhængere (som trailere, campingvogne mm.) i området.
 
Bestemmelse om redegørelse for vandhåndtering er jf. retningslinje 8.1.2 i Kommuneplan 2017. 
 
Delområde 1: 
De valgte træarter beror på hvordan de vil trives, skærme bebyggelsen samt indgå landskabeligt i området.
Bestemmelser om skiltning beror på at Mølbjerg også anvendes som vejadgang til boligområdet øst for lokalplanområdet og at der derfor skal tages hensyn til den daglige gennemkørsel af beboere.
11.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand, enten til nedsivning eller til regnvandsbassin med udløb til recipient.
 
11.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvand ved skybrudshændelser.
For delområde 1 gælder
11.3.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret beplantning som nævnt i §§ 10.3.1 og 10.3.2.
For delområde 2 gælder
11.4.1Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
 
11.4.2Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før grunden er tilsluttet til regnvandsbassin i delområde 3.
 
11.4.3Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret beplantning som nævnt i § 5.5.5.
Bestemmelser om grundejerforening fastlægges under det enkelte delområde.  
 
For delområde 2 gælder
12.1.1Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor delområde 2. 
 
12.1.2Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.
 
12.1.3Grundejerforeningen skal oprettes når Horsens Kommune kræver det.
 
12.1.4Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
 
12.1.5Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg der er nævnt under §§ 5.5 og 5.6 om Vej- og Stiforhold.
 
12.1.6Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 5.5 og 5.6 om Vej- og Stiforhold.
 
12.1.7Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.
Ingen bestemmelser. 
14.1Lokalplan nr. S-41 aflyses ved den offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan, efter endelig vedtagelse.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/304---erhverv-og-boliger-moelbjerg-soevind/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer