FORSLAG

Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet.

Området, som dækker ca. 19 ha. ligger i den nordlige udkant af Gedved, ligger geologisk i et højtliggende terræn på Gedved-bakken, som er et ca. 6x10 km stort bakkeparti, afgrænset mod nord af Sattrup Moses dal og mod syd af Hansted ådal. Området har et småbakket, åbent udseende med vid udsigt mod nord. Området skråner mod nord ned mod et drænet vådbundsområde, som ligger i en lavning i retningen nordvest-sydøst. Nord for lavningen stiger terrænet lokalt igen. Området ligger i dag som dyrket mark på nær den sydligste del, hvor der er etableret et regnvandsbassin i forbindelse med realisering af lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst og nord af beskyttede udskiftningsdiger, som bør bevares i den kommende udstykning. Området ligger i den yderste del af Gedved By ejerlav, Tolstrup Sogn.

Der kendes ikke på forhånd registrerede fortidsminder inden for lokalplanområdet.

Museet vurderer dog, at der vil være betydelig risiko for, at der i området findes bevarede, væsentlige fortidsminder, hvorfor det kraftigt må anbefales, at der foretages arkæologiske forundersøgelser i god tid forud for anlægsarbejder i området. På den måde kan omfanget af disse fastslås og planlægningen evt. tilpasses hertil.

Horsens Museum har foretaget arkæologiske undersøgelser på lokalplanområdet. Der er udpeget en lokalitet med væsentlige fortidsminder, der enten skal friholdes for anlægsarbejde eller undersøges arkæologisk.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk eller arkæologisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Beskyttede jord- og stendiger

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af beskyttede udskiftningsdiger, med delvist beplantning. Digerne er beskyttet af lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved. Efter vedtagelse af nærværende lokalplan, vil alle tilstandsændringer af diget kræve, at kommunalbestyrelsen giver en dispensation fra lokalplanen.

 

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug 

Der ligger 4 landbrugsejendomme i nærheden af lokalplanområdet: Skanderborgvej 16, Ellingvej 50, Gl. Kattrupvej 19 og Kirkevej 25. Afstanden til lokalplanområdet er henholdsvis ca. 220 m, ca. 1,5 km, ca. 1,5 km og ca. 1,8 km.

På Skanderborgvej 16 er der ikke noget dyrehold.

De 3 andre ejendomme har alle en miljøgodkendelse. Af godkendelserne fremgår det, at lugtgeneafstanden til byzone er 378 m (Kirkevej 25) og 443 m (Ellingvej 50) og 644 m (Gl. Kattrupvej 19). De 3 ejendomme ligger med ca. 1,5 km afstand i mellem sig og der skal derfor ikke indregnes en kumulativ effekt.

Det vurderes ikke, at lokalplanen vil medføre indskrænkninger i husdyrbrugenes udvidelsesmuligheder.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter 

Jf. Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. nov. 2016 om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

skade på de naturtyper, som området er udpeget for
skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 54 (Habitatområde H50, Yding Skov og Ejer Skov).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der omkring projektområdet lever følgende bilag IV arter; odder, stor vandsalamander, arter af flagermus og grøn mosaikguldsmed. Området har indtil nu været drevet som intensivt landbrugsareal. Det vurderes derfor, at der med lokalplanen ikke ødelægges yngle- og rasteområder for de bilag IV arter, som lever i og omkring lokalplansområdet.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:
skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer