FORSLAG

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
Det er lokalplanens formål, at
  
1.1 fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som åben- og/eller tæt-lav bebyggelse 
  
1.2 sikre vejadgang fra Korntoften
 
1.3sikre stiforbindelser gennem området
  
1.4fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer
 
1.5sikre, at den eksisterende digestruktur bevares

1.6bebyggelsen skal tilpasse sig terræn og landskab gennem udformning og forløb af veje  og terræntilpasning
 
1.7de eksisterende naturelementer og udlagte regnvandsrelaterede arealer indpasses
i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer
  

 
1.8sikre, at anvendelsen af lokalplanens område ikke forurener områdets grundvandsressourcer.
 
 
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål som åben-lav boligbebyggelse og/eller tæt-lav boligbebyggelse, så udstykning og bebyggelse følger de principper, som lokalplanen fastlægger for udbygningen af området. De enkelte områders karakter og kvalitet fastlægges ved vejudlæg, samt udstyknings, beplantnings - og bygningsregulerende bestemmelser. Det er også lokalplanens formål, at fortsætte og styrke den eksisterende bystruktur og sikre de eksisterende landskabelig kvaliteter.

I lokalplanområder er der lagt hovedvægt på udstykningens landskabelige karakter i form af vejudlæg med grøn karakter, adgang til fælles grønne områder og bestemmelser om beplantning i skel. I lokalplanområdet er der særlige forhold omkring den nære beliggehed til diget og eksisterende bebyggelse. Der skal holdes en afstand til diget, så det bevares. Der er lagt vægt på at overgangen til eksisterende bebyggelse sker med hensyn til naboer.

Lokalplanen skal sikre at eksisterende landskabstræk som diger, levende hegn, vandløb og udsigten til marklandskabet, danner grundlag for boligområdets overordnede struktur.
2.1Lokalplanområdet omfatter matr.nr.12a,12f,12g, 12dg, 12df, 12de, 12dd, 12dc, 12da, 12cr, 12ct, 12cv, 12cx, 12cz, 12db, 12cø, 12cæ, 12cy, 12cq, 12cs, 12cu, 12cp, 12co, 12cn, 12cm, 12cl, 12ck, 12cl, 12ch, 12cf, 12cd, 12cb, 12bø, 12bz, 12by, 12bv,12bu, 12cg, 12ce, 12cc, 12ca, 12bæ,12bx Gedved By, Tolstrup. Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes inden for lokalplanområdet.
 
2.2Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 2 i følgende delområder 1,2,3,4 og 5.

2.3Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
 
 
3.1Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.
 
3.2Der er offentlig adgang til områdets sekundære veje (boligveje) og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.
For delområde 1 gælder
3.3.1Delområde 1 skal anvendes til åben- lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.
For delområde 2 gælder
3.4.1Delområde 2 må anvendes til grønne arealer, vandløb og regnvandsbassiner.
For delområde 3 gælder
3.5.1Delområde 3 skal anvende til åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.
 
For delområde 4 gælder
3.6.1Delområde 4 skal anvendes til åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.
For delområde 5 gælder
3.7.1Delområde 5 skal anvendes til stamvej.
 
Åben-lav bebyggelse består af én beboelsesbygning pr. grund.
Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte og mellem småbygninger, hvis sammenbygningen udføres med en længde på mindst 3,0 meter.
 
4.1 Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3.
  
4.2Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.
 
4.3Der skal udstykkes fælles opholdsarealer der følger strukturen på kortbilag 3.
 
4.4Grunde til åben-lav boliger må kun udstykkes med en mindste grundstørrelse på 600 m2. 
  Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til åben-lav.

  
4.5Den resterende del af lokalplanområdet, der ikke udstykkes til parceller som vist på kortbilag 3- Fremtidige forhold overgår til grundejerforeningerne/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges. 
 
 
 
For delområde 4 gælder
4.6.1Området kan udstykkes til åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse.
 
4.6.2Grunde til tæt-lav må udstykkes med en mindste grundstørrelse på 250 m2.
Andele af veje og fælles friarealer kan ikke medregnes i mindstegrundstørrelsen for parceller til tæt-lav.
 
 
Delområde 4 kan udstykkes til både åben-og tæt-lav boligbebyggelse eller en blanding.
5.1Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Korntoften.
 
5.2Lokalplanområdet betjenes af stamveje, og boligerne af boligveje/lukkede vænger, der anlægges i overensstemmelse med strukturene på kortbilag 3.
 
5.3Området skal vejbetjenes i overensstemmelse med strukturene på kortbilag 3.
 
5.4De enkelte grunde må kun have direkte vejadgang til boligvejene Kimet og Stakken
 
 
5.5Veje og stier udlægges og anlægges i princippet som vist i bilag 3 og 4.
  
5.6Stamvejen skal udlægges i en bredde på 12-15 m bredde med græsrabat og fællessti i begge sider.
  
5.7Boligveje skal udlægges i en bredde på 8 m med kørebanebredde på 5,5 m med græsrabat i begge sider. 
 
5.8Rabatarealer skal udlægges i græs, undtaget er overkørsler.
 
5.9Hvor veje ender blindt, skal der etableres vendeplads for lastbiler og renovationsbiler.
  
5.10Vejarealer skal medvirke til at håndtere store regnhændelser, så vandet løber kontrolleret i området. 
 
5.11Stier skal udlægges i en bredde på minimum 5 m med en stibanebredde på 2 m. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.
 
5.12Der skal anlægges stiforbindelse gennem området som vist på kortbilag 3.
 
5.13Stierne i området skal forbindes med eksisterende stier i tilgrænsende områder.

  
 
 
Stier i området skal koble sig på stinettet i området i sin helhed, så området bliver attraktivt for bløde trafikanter og understøtter det bæredygtige i at bevæge sig til fods eller på cykel i stedet for bil. 
Et godt stinet skal også styrke adgangen til naturen i det omgivende landskab og danne ramme for et aktivt liv.
6.1Der skal udlægges parkering på den enkelte ejendom: 2 p-pladser pr. bolig i åbenlav og 1,5 p-pladser pr. bolig i tæt-lav.
 
 
Bestemmelsen følger parkeringsnormen i Horsens Kommunes parkeringsstrategi.
Med bestemmelsen skal det sikres, at de enkelte grundejere har mulighed for at parkere mindst to biler på egen grund, så parkering på boligvejen i hverdagen i videst muligt omfang ikke er nødvendig.
7.1Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for grundejere i lokalplanområdet. Lavenergibebyggelse er ikke omfattet af tilslutningspligten.
 
7.2Der er forbud mod at etablere elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke lavenergibebyggelse.
 
7.3Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra alment Vandværk.

 
7.4Tagvand fra tage kan nedsives i faskiner, såfremt tagene ikke er lavet af zink, kobber og tagpap.
 
 
7.5Tagvand fra tage lavet af zink, kobber og tagpap, kan nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign.
  
 
7.6Der skal i området sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsenet.
 
8.1 Bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med strukturen på udstykningsplanen på kortbilag 3. 
 
 
8.2Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Andele af veje og fælles opholdsarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.
 
8.3Bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel end 2,5 meter.
 
8.4Ved åben-lav bebyggelse må garager, carporte og udhuse, ikke placeres nærmere end 1 meter fra vejskel og 1,0 meter fra naboskel, sti samt skel mod grønne friarealer.
 
 
8.5På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundens niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn. 
 
8.6Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 meter over niveauplan/terræn. Skorstene undtaget.

8.7Der skal sikres en afstand på minimum 5 meter til digerne fra bebyggelse og anlæg, så strukturen bevares.
 

 
 
Bebyggelsens højde fastsættes i forhold til et fastlagt niveauplan. Der kan fastlægges flere niveauplaner for samme grund. Niveauplaner fastsættes af Horsens Kommune i forbindelse med byggesagsbehandling efter følgende principper:
  • På grunde med terrænforskel på mellem 0 og 1,25 meter inden for bygningens sokkelfelt fastsættes ét niveauplan.
  • På grunde med terrænforskel på mellem 1,25 og 2,5 meter inden for bygningens sokkelfelt, fastsættes flere niveauplaner (forskudte planer).
  • På grunde med terrænforskel på mere end 2,5 meter inden for bygningens sokkelfelt skal bebyggelsen opføres med kælder/parterreetage, og der kan fastsættes flere niveauplaner.
9.1Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende og må højst have glanstrin 30. Vinduer og drivhuse er undtaget.
 
9.2Der må ikke anvendes stærke signalfarver på hverken byggeriets facader, tage eller bygningsdetaljer, herunder vinduer, døre, gavltrekanter og lignende.
 
9.3Bebyggelsens facader skal opføres i tegl/træ/beton/glas/vandskuret eller pudset murværk, herunder facader på carporte, garager og skure. Facader på mindre bygninger under 50 m2, som skure, drivhuse, garager og lignende, må udføres i andre materialer.
  
9.4Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.
 
9.5Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facaden, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur.
 
9.6Solceller på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant.
 
9.7Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.
 
 
 
Bebyggelsen vil danne den nordlige afgrænsning af Gedved mod det åbne landskab. Der er derfor lagt vægt på at bebyggelsen skal opføres i afdæmpede farver, så der opnås en sammenhængende helhed i udstykningen og stærke signalfarver undgås.
10.1Der skal udlægges grønne fællesarealer som følger strukturen på bilag 3.  
  
10.2Private haver må ikke afgrænses mod omgivelserne af faste hegn, men kan i naboskel afgrænses af klippede hække eller anden levende beplantning. Langs boligveje, skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj.
  
10.3Der skal plantes opstammede vejtræer langs stamvejen i begge vejsider i princippet som det fremgår af illustrationsplanen. 
 
10.4 Den maksimale befæstigelsesgrad for åben-lav må være 0,35 og for tæt-lav 0,55. 
   
10.5Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1 meter. Undtaget er vej og regnvandsopsamlingselementer. 
  
10.6Der kan anlægges de for området nødvendige regnvandsbassiner. Disse skal dog primært placeres som vist på kortbilag 3 - Fremtidige forhold.

10.7Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl. Regnvandsbassiner må ikke indhegnes, men skal fremstå som naturlige vandhuller med beplantning.

10.8Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. Ved tæt membran forstås en membran udført af plast eller ler.
 
10.9 De eksisterende diger på kortbilag 2 må ikke fjernes. Diget skal bevare sin karakter, og der må ikke graves eller rodfræses i det. Der skal opretholdes en bufferzone på mindst 5 m fra de nærmeste udstykninger og til diget. Evt. stianlæg parallelt med diget eller andet må ikke anlægges indenfor de nærmeste 2 m langs diget. Der må ikke plantes på selve diget eller indenfor en afstand af 2 meter fra diget. Der kan gives mulighed for digegennembrud til forlængelse af Korntoften mod nord i forbindelse med evt. fremtidig byudvikling, samt et mindre stiforløb. 
 
10.10Det levende hegn, der i dag findes i tilknytning til digerne, skal bevares eller genplantes. Hegnet må ved almindeligt vedligehold beskæres, forynges og suppleres med nye træer og buske.
 
10.11De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.
 

 
For delområde 3 gælder
10.12.1Arealet markeret A på kortbilag 3, skal friholdes for bebyggelse og anlæg.
 
Overgangen til det åbne land defineres af beskyttede udskiftningdiger, der delvist indeholder hegnende beplantning. Beplantningens skal bevares, da den skaber læ og er med til at understege digets struktur i landskabet. Ved behov for genplantning, skal tilplantning ske med håndkraft og efter dispensation fra lokalplanen, således at det sikres at digets struktur ikke ødelægges.
Området er karakteriseret af et åbent landskab med vid udsigt. For at bevare denne åbne grønne karakter, fastlægger lokalplanen bestemmelser om at der langs skel mod landskabet kun må etableres levende beplantning eller udlægges som græs. Det er intentionen, at bevare kig til det omgivende landskab og bebyggelsens indre rekreative elementer.
Langs veje skal hækken plantes i en afstand af min. 30 cm fra skel og maksimum være 1,20 meter høj så der fastholdes visuelle forbindelser.
Der udlægges fælles friareal, som en grøn kile central i udstykningen, som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold. I kilen er der etableret et regnvandsbassin. Der skal plantes vejtræer i begge sider af stamvejen som et karaktergivende element i udstykningen.
Befæstet areal er den del af en grund/ejendom, der er bebygget og anlagt med faste belægninger, så regnvand ikke nedsiver naturligt. For at hindre, at der sker en overbelastning af regnvandsledningen og regnvandsbassinet, må den maksimale befæstelsesgrad for åben-lav være 0,35 og for tæt-lav 0,55.
Der løber et rørlagt vandløb gennem delområde 3, markeret A, på kortbilag 3. Arealet skal friholdes for anlæg og bebyggelse.
11.1Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før det er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
 
11.2Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand til områdets regnvandsbassiner.
 
11.3Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.
 
11.4Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, veje og stier som nævnt i §§ 5 og 10.
 
11.5Ny bebyggelse/området må ikke tages i brug før beplantningerne som nævnt i § 10.3 er etableret.
 
 
 
 
12.1Der skal oprettes en grundejerforeninger med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.
 
12.2Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens kommune.
 
12.3Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.
 
12.4Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
 
12.5Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i §§ 3 og 10.
 
12.6Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 3 og 10 med undtagelse af arealet, markeret A, på kortbilag 3.
  
12.7Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.
 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
 
 
 
På matrikelnumrene indenfor lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter. De servitutter, der er tinglyst på matrikler i lokalplanområdet, er gennemgået. Her nævnes dem, der kan have betydning for lokalplanen.
 
Deklaration lyst 21.6 1961 Vedrørende kloakledning med brønde.
 
Deklaration lyst 2.7.82 Vedrørende kabelanlæg matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup.
 
Deklaration lyst 17.8.89 vedrørende kloak og brønde.
 
Tinglyst rids 29.11.1994 Matr.nr. 12a Gedved By, Tolstrup vedrørende jordkabler.
14.1Lokalplan nr. 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved ophæves i sin helhed ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.
 
15.1Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til det nationale register på området.

15.3Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/301---boliger-korntoften-gedved/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer