Velkommen til Horsens Planportal
2017-15 - Boliger, Bjørnshave, Bygholm Bakker, Horsens

VEDTAGET

Beliggenhed & eksisterende forhold

Området i dag

Lokalplanområdet er ca. 3 ha stort, og er en del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker, der ligger nord for Bygholm Sø i det vestlige Horsens.

Mod nord afgrænses Bygholm Bakker af Silkeborgvej, der skaber gode trafikforbindelser til både Horsens centrum og motorvej E45. 

Området ligger attraktivt i forhold til bosætning, med korte afstande til både natur, midtby og overordnet infrastruktur.

 

 

Landskabet skråner ned mod Bygholm Sø, men er relativt fladt i selve lokalplanområdet. Området dyrkes i dag som landbrugsjord og der er ingen bygninger.

I forbindelse med planlægningen i Bygholm Bakker, er der fundet flere fortidsminder. Nogle fortidsminder bevares som en del af Bygholm Bakkers grønne struktur, mens andre skal udgraves i forbindelse med byggemodninger. 

Støj

På grund af trafikken på E45 og Silkeborgvej ligger området i kommunenplanens udpegning som Støjbelastet areal.

Derudover kan der være støj fra en skydebane nord for Silkeborgvej.

I forbindelse med helhedsplanlægningen, blev støjforholdene kortlagt og der er i dag etableret støjvolde parallelt Silkeborgvej. Inden området tages i brug skal det dokumenteres, at der er opnået et acceptabelt støjniveau i boligområdet.

Luftfoto af området med lokalplanens afgrænsning.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer