Velkommen til Horsens Planportal
2017-04 - Offentlig formål og erhverv, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

Vedtaget

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Det er formålet med lokalplanen, at åbne mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål, erhvervsformål og boligformål.
1.2Formålet er, at de offentlige formål indenfor området omfatter både uddannelses-, sundheds-, sociale-, kulturelle-, administrative formål som f.eks. rådhus.
1.3Det er formålet med lokalplanen, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, en udvidelse af byggeriet indenfor området samt at eksisterende bebyggelse kan til- og ombygges.
 
Formålet er, at udvide anvendelsesmulighederne, for lokalplanområdet i forhold til den tidligere lokalplan, til også at omfatte offentlig administration, så det sikres, at der kan etableres rådhus i en del af området, hvor VIA University College i dag ligger. Derudover er det formålet at fastholde muligheden for liberalt erhverv og boligformål indenfor lokalplanområdet.
2.1Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter en del af følgende matr. nr.:
83c, 83d, 83g, 83h, 83i, 83k, 83l, 83m, 83n alle Horsens Markjorde, samt alle parceller, der efter den 1. maj 2017 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Derudover omfatter lokalplanen en del vejlitra 7000i, 7000ep og 7000gq.
  
2.2Lokalplanområdet ligger i byzone og fastholdes med nærværende lokalplan i byzone.
  
2.3Lokalplanområdet inddeles i delområderne 1, 2 og 3, som vist på kortbilaget.
 
 
Området ligger i dag i byzone og det skal denne lokalplan fastholde, for at sikre den fortsatte anvendelse af området til byformål.
 
Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, for at sikre de enkelte delområders forskellige anvendelse.
3.1Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, erhvervsformål og boligformål.
For delområde 1 gælder
3.2.1Områdets primære anvendelse skal være offentlige formål. Indenfor området kan der etableres uddannelses-, sundheds-, sociale-, kulturelle-, administrative formål som f.eks. rådhus, derudover kan der etableres foreningsaktiviteter.
3.2.2Der kan desuden i mindre omfang etableres liberalt erhverv indenfor delområde 1. 
3.2.3Indenfor området må der kun etableres aktiviteter indenfor miljøklasse 1-4.
For delområde 2 gælder
3.3.1Områdets primære anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som liberale erhverv, kontorer, laboratorier, udviklingsværksteder til vidensvirksomheder og konsulenter.
3.3.2Derudover kan der i mindre omfang etableres offentlige formål, f.eks. undervisning og forskning, administration og foreningsaktiviteter. 
3.3.3Indenfor området må der kun etableres aktiviteter indenfor miljøklasserne 1-4.
For delområde 3 gælder
3.4.1Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etagebyggeri med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. 
3.4.2Indenfor området må der kun etableres aktiviteter indenfor miljøklasse 1-2.
 
Intentionen med lokalplanen er blandt andet at skabe et innovativt miljø omkring Vitus Bering Innovationpark, gennem muligheden for at kombinere liberale erhverv, kontorer, laboratorier, udviklingsværksteder til vidensvirksomheder, konsulenter, jobcenter og andre offentlige funktioner.
 
Anvendelsesmulighederne for området gøres brede, for at sikre muligheder for, at den store bebyggelse på Chr. M. Østergaards Vej kan anvendes fornuftigt efter VIA University College er flyttet ind i det nye campus ved banegården i forbindelse med Campusrokaden.
 
I forbindelse med Campusrokaden skal der blandt andet også planlægges for flytning af rådhusfunktionerne til VIA´s nuværende bygninger på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens Øst.
 
Anvendelsen af boligerne indenfor området præciseres med lokalplanen, således, at de ikke længere er udlagt til offentlige formål. På den måde er der mulighed for, at boligerne ikke nødvendigvis skal fastholdes som ungdomsboliger, når alle uddannelsesaktiviteterne flytter ind på Campus.
 
4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.
4.2Områdets kan udstykkes i mindre grunde, hvis dette er nødvendigt for områdets indretning og anvendelse.
4.3Der er mulighed for at udstykke mindre sokkelgrunde + 1,5 meter hele vejen rundt herom til tekniske anlæg til områdets forsyning og lignende.
 
Udstykningsmulighederne gives for, at sikre, at de enkelte bygninger kan udnyttes fornuftigt i henhold til f.eks. byggelovgivningen.
 
Desuden skal bestemmelserne sikre, at der er mulighed for etablere mindre tekniske anlæg til området, hvis det bliver nødvendigt.
5.1Vejadgangen til området skal ske fra Chr. M. Østergårds Vej og Kollegievænget.
 
 

Adgangen til området må kun ske fra Chr. M. Østergaards Vej og Kollegievænget, for at sikre trafiksikkerheden og for at sikre, at der ikke etableres adgang fra Georg Rasmussens Vej.

6.1Der skal sikres parkeringspladser for personbiler svarende til minimum:
- 1 plads pr. 75 m2 til offentlig formål eller liberalt erhverv,
- 0,5 plads pr. ungdomsbolig,
- 1 plads pr. etagebolig indenfor området.
6.2Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til minimum:
- 4 pladser pr. 100 m2 til offentlig formål eller liberalt erhverv
- 2 pladser pr. ungdomsbolig eller etagebolig.
6.3Der skal etableres minimum 9 handicap-p-pladser indenfor lokalplanområdet jf. Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015.
6.4Der kan indenfor byggefelt A vist på kortbilag 3 etableres parkeringskælder.
 
Bestemmelserne skal sikre, at der er tilstrækkeligt med parkeringsfaciliteter til både personbiler og cykler indenfor området.
7.1Kabler, rør og ledninger til områdets tekniske forsyning skal fremføres som jordkabler.
7.2Der skal etableres stibelysning langs gangstier indenfor området.
7.3Der skal etableres belysning på parkeringsarealerne.
7.4Der kan indenfor området placeres mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
 
Kravet om jordkabler er for at sikre områdets samlede visuelle udtryk og karakter. Dette er væsentligt i forhold til de omkringliggende boligområder og landskabet omkring Nørrestrand og Stensballe Sund.

Belysningen på parkerings-, sti-, og friarealer må kun rettes mod terræn, for at sikre trafikkanter og naboer mod at blive blændet.
 
Der skal være mulighed for at placere mindre tekniske anlæg til områdets forsyning.
8.1Ny bebyggelsen skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter A og B.
8.2Der kan foretages til- og ombygning af de eksisterende bygninger, dog kun i forbindelse med bygningsdetaljer som indgange, elevator- og trappetårne, og kun maksimalt 100 m² bebygget areal for hvert sted.
8.3Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60.
8.4 Bebyggelsen må maksimum opføres i 3 etager plus parterreetage som eksisterende, og i samme højde som den eksisterende bebyggelse.
8.5Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 10 meter over naturligt terræn/niveauplan. Tekniske installationer undtaget.
8.6Om- og tilbygning må ikke øge højden på de eksisterende 3 og 6 etagers bygninger.
 
 
Bestemmelserne skal sikre, at de allerede planlagte byggefelter i Lokalplan 12-2010 VIA Chr. M. Østergaardsvej, Horsens videreføres og at der derudover kan ske mindre om- og tilbygninger til de eksisterende bygninger. 
Bestemmelserne skal også sikre, at om- og tilbygning kun sker som et led i indretning til nye funktioner.
 
 
9.1Facademateriale på ny bebyggelse indenfor byggefelt A og B skal være blank murværk af røde mursten og glas.
9.2Om- og tilbygning skal tilpasses de eksisterende bebyggelsers karakter.
9.3Om- og tilbygning af bebyggelsen, skal ske med anvendelse af samme materialer og farver, som det eksisterende byggeri er opført i. Der kan dog etableres grønne tage og grønne facader.
9.4Renovering af byggeriet skal ske med anvendelse af de samme materialer som det oprindelige byggeri er opført i.
9.5Ved mindre bygningsdetaljer kan der anvendes lette materialer, som glas, træ og metal.
9.6Ny bebyggelse skal opføres med flade tage.
9.7Der kan etableres solcelleanlæg eller andre alternative energiformer på tag og facade, hvis disse tilpasses bebyggelsens arkitektur og udføres med antirefleksbehandlet overflade.
9.8Solceller skal orienteres så de ikke virker blændende for naboer eller personer, der færdes omkring Nørrestrand naturområde nord for lokalplanområdet. Solcellerne skal være sorte, opsættes i sorte rammer og stativer, og i hele firkanter.
9.9Udvendige tekniske anlæg/installationer, som f.eks. ventilationsafkast skal opføres som afskærmede arkitektoniske elementer på bebyggelsens facader og tagflader.
9.10Der kan ikke opsættes vindmøller indenfor lokalplanområdet.
 
 
Bebyggelsens ensartethed og farve er afgørende for områdets samlede udtryk, derfor skal bestemmelserne sikre, at eventuel nybyggeri og om- og tilbygninger tilpasses den eksisterende bebyggelses karakter, så bebyggelsen opleves som en helhed.
 
At til- og ombygninger skal tilpasses den eksisterende bebyggelses karakter, skal ikke være til hinder for, at der kan etableres grønne facader eller tage i området. Da det grønne udtryk vil harmonere godt med nærheden til Nørrestrand og Stensballe Sund og desuden har en positiv virkning i forhold til miljø og klimatilpasning, skal det være muligt at etablere grønne tage og forskellige variationer af grønne facader. 
 
Kravet om en antirefleksbehandlet overflade på solcelleanlæg eller andre alternative energiformer på tag og facade sker på baggrund af hensyntagen til de omkringliggende landskaber og naturområder samt områdets naboer. At solcellerne udføres med en ensartethed i farve og opsættes i en simpel geometri sikrer et så roligt udtryk som muligt. Det samme gælder kravet om at tekniske anlæg skal sløres med en arkitektonisk bearbejdning. 
 
10.1Terrænregulering må ikke overstige +/- 0,5 meter.
10.2Skiltning indenfor den enkelte delområder skal samordnes.
 
 
For delområde 1 gælder
10.3.1Der må opstilles 1 pylon til skiltning indenfor delområdet. Pylonen må højest være 3,5 meter høj x 1 meter bred.
10.3.2Der kan etableres henvisningsskiltet indenfor delområdet. Disse må højest være 1,2 meter højt x 1 meter bred.
10.3.3Der kan indenfor delområdet etableres 1 facadeskilt med fritstående bogstaver eller logo på maksimalt 1 meters højde.
10.3.4Facadeskiltet skal vende mod Chr. M. Østergaards Vej.
10.3.5Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må dominere facaden.
10.3.6Indenfor delområdet må der opsættes 3 permanente flagstænger pr. ejendom. Lejlighedsvis kan der opsættes flere flagstænger.
 
For delområde 2 gælder
10.4.1Der må opstilles 1 pylon til skiltning indenfor delområdet. Pylonen må højest være 3,5 meter høj x 1 meter bred.
10.4.2Der kan etableres henvisningsskiltet indenfor delområdet. Disse må højest være 1,2 meter højt x 1 meter bred.
10.4.3Der kan indenfor delområdet etableres 1 facadeskilt med fritstående bogstaver eller logo på maksimalt 1 meters højde.
10.4.4Facadeskiltet skal vende mod Chr. M. Østergaards Vej.
10.4.5Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må dominere facaden.
10.4.6Indenfor delområdet må der opsættes 3 permanente flagstænger pr. ejendom.
 
For delområde 3 gælder
10.5.1Der må indenfor området ikke etableres skiltning ud over almindelige navne- og nummereringsskiltning til boligerne.
 
Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må dominere området.
11.1Før bebyggelsen tages i brug til de i § 3 nævnte anvendelser skal det sikres, at:
  • de i § 6 nævnte parkeringsfaciliteter til personbiler og cykler er etableret.
  • den i § 7 beskrevne belysning på parkeringsarealer samt gang- og stiarealer er etableret.
  • bebyggelsen indenfor området skal være tilsluttet den kollektive varmeforsyning.
 
 
Bestemmelser om krav til etablering inden ibrugtagning er for at sikre parkeringsfaciliteter for både personbiler og cykler inden bebyggelsen tages i brug til ny anvendelse.

  
Belysning og beplantning skal være etableret for at brugerne og beboerne føler tryghed når de færdes i området efter mørkets frembrud.
 
12.1Der er medlemspligt for alle ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet til en grundejerforening for dette område.
12.2Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder i lokalplanområdet.
12.3Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.
12.4Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.
 
13.1Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).
14.1Med den offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan 12 - 2010, Horsens by - VIA, Chr. M. Østergaards Vej helt.
15.1Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
  
15.2Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.
15.3Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2017-04---offentlig-formaal-og-erhverv-chr-m-oestergaards-vej-horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer