Velkommen til Horsens Planportal
2016-9 - Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Lokalplan

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. 

Kommuneplanens hovedstruktur

Horsens Kommune er Danmarks hurtigst voksende kommune frem mod 2030, fremgår det af opgørelse fra Danmarks Statistik. Således forventes en befolkningsudvikling på 22% i forhold til 2007 frem til 2030. Langt de fleste af tilflytterne til kommunen er mellem 26 år og 35 år – samt børn under seks år. Det vil altså sige, at der flytter relativt mange unge familier med små børn til kommunen.

Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Lokalplanen understøtter hovedstrukturen ved at udvikle og fortætte et eksisterende byområde.

 

Kommuneplanens rammedel

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde HR.00.02.O1 Horsens Midtby. Rammen fastlægger områdets anvendelse til offentlig formål med maksimal bebyggelsesprocent på 140 for området som helhed.
Der må maksimalt opføres i 4 etager.

Lokalplanen hæver bebyggelsesprocenten fra 140 til 190. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013.

Det vurderes at være en mindre ændringer i planens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, med baggrund i denne vurdering har kommunen undladt at indkalde idéer og forslag mv. Kommuneplantillægget tilvejebringes sideløbende med tilvejebringelse af lokalplanen. Kommuneplantillægget danner grundlag for lokalplanen.

Se link til kommuneplantillæg 31-2013 her.

 

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer