Velkommen til Horsens Planportal
2016-8 - Teknisk Anlæg, Varmeværk , Endelavevej , Horsens

VEDTAGET

MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS


bn alle Luk alle

Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
1.1Lokalplanarealet skal anvendes til El- og varmeproduktion med tilhørende funktioner, som hovedforsyningsanlæg til Horsens by, samt opland.
1.2Lokalplanen skal sikre en høj arkitekttonisk kvalitet, og at kraftværket står som et vartegn midt i byen.
 
Bagrunden for lokalplanen er at udvide arealet til kraftvarmeværk, for at give yderlig plads til administrationsbygning, et biomasseværk til varmeproduktion, samt udendørs oplag samt forarbejdning af brændsler til værket, da kraftvarmeværket er bærende i byens forsyning af El og varme.
2.1Lokalplanområdet ligger i byzone.
2.2Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1, Lokalplanafgrænsning, og omfatter følgende matr. nr:872, 880d, 880e, samt dele af 880b, og 859. Horsens Markjorder
 
 
For delområde 1 gælder
3.1.1Området skal anvendes til Affalds-kraftvarmeværk, samt administration og mandskabs servicefunktioner for det samlede anlæg.
 
Delområde 1, skal fastholde sin eksisterende funktion som affaldsforbrændningsanlæg, men kan udvides med administrations arealer, og funktioner som går under normale mandskab funktioner, som toilet, badeforhold, frokostrum, værksteder ect.
For delområde 2 gælder
3.2.1 Området skal anvendes til biomassevarmeværk, og kan ikke anvendes til affaldsforbrænding.
 
Delområde 2, skal primært bruges til varmeproduktion.
For delområde 3 gælder
3.3.1 Området skal anvendes til oplag, depot og forarbejdning af brændsler, med dertilhørende tekniske foranstaltninger. 
 
Oplag, forarbejdning og depot af brændsler til brug for biomasseværket. Forarbejdning af biomasse kan være neddeling af biomasse, så anlægget kan håndtere det. Området skal ikke bruges til oplag af affald, men kan indeholde, tekniske anlæg/ hjælpemidler til brug for håndteringen af brændsler. Lagerbygningen midt i delområde 3, kan benyttes til oplag af maskiner, værktøj, rør, pumper, fittings ect, til brug for driften af det samlede anlæg , inkl. materialer til brug i gadenettet.
4.1Ingen bestemmelser
5.1Lokalplanområdet vejbetjenes fra Endelavevej.
5.2Beredskabet skal have vejadgang til havnebassinet, på eksisterende vej, langs med skel til matr nr. 859, Horsens Markjorder 
 
Alt kørsel til og fra anlægget sker fra Endelavevej
6.1Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 500 M² bebygget produktions areal.
6.2Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 M² Kontor.
6.3 Lastbiler med tilknytning til anlægget, herunder kørsel med biomasse mm. til og fra anlægget, samt i forbindelse med lastbiltransporter med f.eks. restprodukter, skal kunne afvente af- og pålæsning samt parkering indenfor lokalplanområdet.
 
 
Der henvises til Parkeringsnormen fra 2015 for for Horsens Kommune. Kravet er fastsat efter, Erhverv, Zone 3 , Lager. Kravet gælder kun for personbiler og ikke for lastbiler. Tilknyttede lastbiler skal dog holdes inde for lokalplanområdet ved parkering/ophold. 
7.1Ledningsanlæg skal nedgraves i hele lokalplanområdet.
7.2Ledningsanlæg på bygningerne skal være integreret i arkitekturen.
7.3Alt oplysning af arealer skal foregå med nedadrettet belysning.
7.4 Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S
7.5 Området separatkloakeres. Der skal ansøges om tilladelse til udledning ved Horsens Kommune. 
 
Det skal med reglerne i §7, sikres at Ledningsanlæg er beskyttet mod brud og slidtage på grund af feks. trafik på arealet. Det skal sikres at der ikke er belysning fra anlægget, som kan være generende for de omkringliggende boliger og erhvervsområder. Anlægget er omfattet af en miljøgodkendelse samt miljøstyrelsens kontrol, som er langt mere detaljeret og krævnede end lokalplanens regler.
    
For delområde 1 gælder
8.1.1 Der kan, etableres 2 skorstene, på henholdsvis 50 meter og 90 meters højde målt fra terræn.
8.1.2 Bebyggelsen må ikke overstige 37 meter i højden målt fra terræn
8.1.3 må ikke bebygges ud over 9000 M² i grundareal
8.1.4Der er en byggelinje parrallet med Endelavevej, på 20 meter fra skel, hvor der ikke må opføres bygninger. 
 
For delområde 2 gælder
8.2.1 Der kan etableres 1 skorsten, på op til 90 meters højde
8.2.2 Bebyggelsen må ikke overstige 27 meter i højden målt fra tærren
8.2.3 må ikke bebygges ud over 10000 M² i grundareal 
8.2.4 Der er en byggelinje parrallet med Endelavevej, på 20 meter fra skel, hvor der ikke må opføres bygninger. 
For delområde 3 gælder
8.3.1 må ikke opføres bygninger ud over samlet 2500 M² i grundareal 
8.3.2Skærmvægge rundt om biomasseoplag må etableres i op til 8 meters højde.
8.3.3der skal langs med brinken i den nordlige del af delområde 3, afsættes et areal på 20 meter i bredden, som friholdes for anlæg og bebyggelser. se §10
 
I delområde 3 kan eksisterende lagerbygning udbygges til maksimalt 2500 M² i grundareal. Lagerbygningen skal ved tilbygning fremstå som en sammenhængende bygnings masse, i arkitekttonisk samspil med de øvrige bygninger på området.
Rundt om store biomasseoplag skal der kunne opstilles skærmvægge i op til 8 meters højde, f.eks af beton, som har til funktion at holde på biomassen, så den kan oplages i højden, og samtidigt give beredskabet plads til en målrettet indsats ved feks. brand, meget tæt på oplaget.  
9.1Bygningerne skal i deres hovedform være kubiske, eventuelt med svagt skrånende eller buede tag- og facadeflader. Mindre bygningsdele, f.eks. glastage, indgangspartier e.l., kan have andre former.
9.2Tage skal beklædes med sort eller grå banevarer, overfladebehandlet stålplader med mat overflade.
9.3Udvendige bygnings sider skal, hvor andet ikke er anført, fremtræde i lysegrå, forskellige lysegrå nuancer eller jordfarver. Signalfarver må ikke anvendes.
9.4Skorstene skal være lysegrå.
9.5Zink og Kobber må ikke anvendes til klimaskærmen. 
9.6Gulvkoten skal minimum være 2.6 i forhold til havoverfladen. 
For delområde 1 gælder
9.7.1I delområdet skal minimum 50 % af facadeareal opføres i, eller beklædes med ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, oxiderende metaloverflader, cortin stål, natursten (dog ikke betonflader) og glas - både som egentlig klimaskærm og som bygningsglas. Resten af disse facader samt vinduespartier skal udføres i glas.
9.7.2 Bygningerne i delområdet kan være oplyst indefra om aften og om natten, uden gene for naboerne.
9.7.3Bygningerne i delområdet kan være belyst på nordsiden efter mørkets frembrud.
 
Bygningerne i lokalplanområdet, skal ikke være ens, de skal fremstå som to selvstændige bygninger, som matcher hinanden, og skaber en sammenhængende bygnings masse. Bygningerne kan være oplyst med lys indefra, om aften og om natten, dette skal dog gøres uden gener, og i respekt for de nærmeste naboer. Mod nord kan bygningerne være belyst efter mørkets frembrud. Zink og Kobber udvaskes med regnvandet til recipienten, hvorfor det skal begrænses til et minimum i klimaskærmen. Gulvkoten skal klimasikre anlægget mod stigene havvandstand. Koten er hentet i klimatilpasningsplanen. Anlæggets produktion af EL og varme er vitalt for byens funktion, og må ikke kunne stoppes af en risiko for stigene havvandstand.
For delområde 2 gælder
9.8.1I bygninger skal minimum 50 % af facadeareal opføres i, eller beklædes med ét primært facademateriale. Som materialer kan anvendes tegl, oxiderende metaloverflader, cortin stål, natursten (dog ikke betonflader) og glas - både som egentlig klimaskærm og som bygningsglas. Resten af disse facader samt vinduespartier skal udføres i glas.
9.8.2 Bygningerne kan være oplyst indefra om aften og om natten, uden gene for naboerne.
9.8.3Bygningerne kan være belyst på nordsiden efter mørkets frembrud.
 
Bygningerne i lokalplanområdet, skal ikke være ens, de skal fremstå som to selvstændige bygninger, som matcher hinanden, og skaber en sammenhængende bygningsmasse. Bygningerne kan være oplyst med lys indefra, om aften og om natten, dette skal dog gøres uden gener, og i respekt for de nærmeste naboer. Mod nord kan bygningerne være belyst efter mørkets frembrud. Skorsten skal være lysegrå for ikke at være dominerende i bybilledet. Zink og Kobber udvaskes med regnvandet til recipienten, derfor det skal begrænses til et minimum i klimaskærmen. Gulvkoten skal klimasikre anlægget mod stigene havvandstand. Koten er hentet i klimatilpasningsplanen. Anlæggets produktion af EL og varme er vitalt for byens funktion, og må ikke kunne stoppes af en risiko for stigene havvandstand.
 
10.1Ubebyggede arealer kan indeholde, parkering, oplag og flytbare tekniske anlæg som er nødvendige for anlæggets drift.
10.2Langs med oplag af brændsler skal der friholdes et areal på 10 meter til skel. Arealet er brandbælte og må ikke anvendes til placering af oplag eller flytbare tekniske anlæg.
10.3Langs med bredden til havnebassinet, skal områdes planlægges, så der kan etableres en forlængelse af "Flaskestien" ,fra Høegh Guldbergs Gade til det rekreative areal for enden af Endelavevej. 
For delområde 3 gælder
10.4.1 Langs med oplag af brændsler skal der friholdes et areal på 10 meter til skel. Arealet er brandbælte og må ikke anvendes til placering af oplag eller flytbare tekniske anlæg.

10.4.2Langs med bredden til havnebassinet, skal områdes planlægges, så der kan etableres en forlængelse af "Flaskestien" ,fra Høegh Guldbergs Gade til det rekreative areal for enden af Endelavevej. 
 
Området friholdes for bebyggelse og anlæg, 20 meter i bredden, parallel med brinken til fjorden, til en forlængelse af flaskestien. 
 
Bestemmelsen skal sikre at der ikke bygges i området, og at de flytbare tekniske anlæg, ikke står i flere måneder, men generelt er placeret som en midlertidige løsning, for at holde anlægget i drift.
Flaskestien fra Høegh Guldbergs Gade til enden af Endelavevej, er for at sikre en kort adgangsvej for bløde trafikanter til det fremtidige rekreative område for enden af Endelavevej.
11.1Ingen bestemmelser
12.1Ingen bestemmelser.
Lokalplan 85 ophæves indenfor området af lokalplan 2016-08 område.
 
Lokalplan 2016-08 erstatter lokalplan 85 i hele lokalplan 2016-08 område. 
14.1Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.
14.2Byrådet kan meddele dispensationer til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
14.3Tilstandsservitutter, der er i modstrid med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende
bestemmelser i Byggeloven.
14.4Påtaleretten vedrørende overholdelse af lokalplanen har alene Horsens Byråd.
http://lokalplaner.horsens.dk/dk/2016-8---teknisk-anlaeg-varmevaerk--endelavevej--horsens/

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer