FORSLAG

Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. 

Hovedstruktur og retningslinjer

Af Kommuneplan 2013 fremgår det, at boligudviklingen skal ske med fokus på at sikre let adgang til de herlighedsværdier der er i kommunen. Adgangen og tilknytning til det omkringliggende landskab er ligeledes et vigtig parameter i at skabe attraktive boligområder. Desuden skal byvæksten ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse, da dette er med til at hindre spredt bebyggelse i det åbne land. Der skal ligeledes tænkes i borgernes sundhed, som er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder. Boligområdet ved Flintebakken er i overensstemmelse med disse parametre. Området er beliggende ved Nørrestrand, som danner baggrund for smukke omgivelser og mulighed for fysisk udfoldelse. Lokalplanen søger gennem sine bestemmelser, der omhandler bebyggelsens placering og udformning, at styrke det landskabelige træk i boligområdet med en enkelt modernistisk, kubisk bebyggelse, det diskret tilpasses landskabet.

Området er sin helhed derudover udlagt til bydelscenter i detailhandelsstrukturen for Horsens Kommune. Bydelscentret tages ud af kommuneplanens samlede detailhandelsstruktur i retningslinje 1.11. Hele kvarteret ligger tæt på andre eksisterende bydelscentre ved Sundvej, Nørrebrogade og Vestergade. Desuden er kvarteret beliggende tæt på Horsens midtby. Der er således god adgang til detailhandel fra kvarteret. Derfor vurderes det, at det ikke vil påvirke detailhandelsforsyningen at fjerne bydelscentret.

 

Rammer

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.04.1.2, som udlægger området til erhvervs- og boligformål med mulighed for etagebyggeri, åben-lav og tæt-lav med tilhørende kollektive anlæg. Der kan etableres institutioner eller lignende offentlige formål samt butikker. I forbindelse med lokalplan 2016-7 boliger, Flintebakken udarbejdes kommuneplantillæg nr. 2013-30, som ændrer anvendelsen af området til åben-lav boligbebyggelse.

Kommuneplantillæg 2013-30 reducerer udstrækning af den eksisterende kommuneplanramme HR.04.I.2. Med tillægget oprettes desuden en ny kommuneplanramme HR.04.B.40 med nye rammebestemmelser, hvor områdets anvendelse fastlægges til boligformål; åben-lav opført i maksimalt 8.5 meter i op til 2 etager. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte parcelhusgrund.

 Eksisterende kommuneplanramme HR.04.I.2 - blandet bolig og erhverv (det lyserøde felt)

Ny kommuneplanramme HR.04.B.40 - boligområde (det brune felt)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer